Beschermd monument

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Beschermd monument van 13-11-2001 tot heden

ID: 10181   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10181

Besluiten

Geografisch pakket Prinsenhofbuurt
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3768

Beschrijving

Delen van de omheiningsmuur van het voormalig Prinsenhofkasteel tussen de Lodewijk Van Malestraat en de Sanderswal zijn beschermd als monument.Waarden

Delen van de omheiningsmuur van het voormalige Prinsenhofkasteel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als bewaarde resten van de omheining van de in oorsprong middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, later omgevormd tot grafelijke en vorstelijke residentie, met getuigen van paleisbewoning en afhankelijkheden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Prinsenhof zonder nummer (Gent)
Van het groots opgevatte grafelijke kasteel bleef in het stadsbeeld slechts één poort, bekend als de Donkere Poort, herkenbaar bewaard. Boven het huidige loopniveau bleef de omheiningsmuur van het Prinsenhof bewaard over een hoogte van meer dan 4.60 m. Om de 6 m wordt de muur ondersteund door steunberen met ingewerkt metselverband. In essentie is de omheiningsmuur een bakstenen constructie maar in het opgaande parement van de steunberen is ook witte kalkzandsteen verwerkt. Het onderzoek op die plaats wees tevens uit dat de omheiningsmuur van het Prinsenhof daar niet door een gracht was omringd. Het laag gelegen moerasgebied is in de loop der tijden voor diverse functies benut, onder meer als weiland en voor tuinbouw. Bij het tot stand komen van het fabriekscomplex vanaf 1848 werd het terrein opgehoogd en trok men de vroegere Prinsenhofomwalling hoger op.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.