Vastgesteld landschapsatlasrelict

Polder en kasteeldomein van Hingene

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 25-07-2008 tot heden

ID
10263
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10263

Besluiten

Polder en kasteeldomein van Hingene
vaststellingsbesluiten: 25-07-2008  ID: 4528

Beschrijving

De polder en kasteeldomein van Hingene is vastgesteld in de landschapsatlas.Waarden

natuurwetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt bepaald door haar ligging in de alluviale vlakte van de Schelde en deels langs de rand van de zandrug die deze vallei afbakent. Als gevolg hiervan wordt het gebied gekarakteriseerd door verschillende milieugradiënten, gaande van vochtige bodems op klei over matig vochtige bodems met zandleem tot droge bodems op zand. De aanwezigheid van deze verschillende milieus geeft ontstaan aan een grote diversiteit in de vegetatie met gemengd loofbos, wilgenstruwelen, moerassige zones en waterplassen. De variatie, uitgestrektheid en rust die eigen zijn aan het gebied, maken dit landschap tot een waardevol habitat voor verschillende vogelsoorten. De door het gebied verspreide plassen en grachten zorgen daarbij voor geschikt habitat voor amfibieën.

historische waarde

De perceelsstructuur en het dijken- en wegenpatroon van dit landschap komen vandaag nog grotendeels overeen met wat we terugvinden op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778). Het domein d'Ursel werd al in 1120 vermeld als omwalde hoeve; mogelijk klimt het zelfs op tot een omwalde schranshoeve uit de Frankische kolonisatietijd. Het huidige kasteel gaat terug tot de periode 1756-1769, toen het oorspronkelijk 16de-17de-eeuwse gebouw grondig werd vernieuwd. De aanleg van het gehele domein, met een kasteelpark, parkbossen, dreven en bijhorend jachtgebied zijn de getuigen van diverse tuinarchitectonische stijlen die dateren van de 16de eeuw tot vandaag. 'De Casteleyn, eertijds een paardenstalling, werd opgetrokken in het begin van de 19de eeuw. De Parochiekerk Sint-Stefaan, een neogotische kruisbasiliek, werd op het einde van de 19de eeuw opgetrokken, doch met integratie van delen van de oude kerk uit 1687.

esthetische waarde

De combinatie van het gaaf bewaarde kasteel met omgevend park, binnen een sterk gesloten valleigebied vormt een visueel aantrekkelijk geheel. De structuur van een belangrijk gedeelte van deze ankerplaats werd dan ook bepaald in functie van de beleving ervan. De aanwezigheid van vele verschillende biotooptypen en gave, waardevolle bouwkundige elementen in het gebied dragen wezenlijk bij tot de belevingswaarde.

sociaal-culturele waarde

Het gehucht Buitenland is bekend omwille van de vroegere handel in wissen en manden die hier midden de 19de eeuw tot bloei werd gebracht.

ruimtelijk-structurerende waarde

De verbondenheid tussen de gesloten polder en het kasteeldomein resulteert in een aaneensluitende 'groene ruimte' die vertrekt vanaf de Schelde en in zuidwaartse richting letterlijk het centrum van Hingene binnendringt. Opvallende structurerende elementen in dit landschap zijn het complex van winter- en zomerdijken, de wielen, de repelvormige percelering, alsook de hoefijzervormige dreven.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Polder en kasteeldomein van Hingene

Bornem, Hingene (Bornem)
De ankerplaats is een gaaf bewaard polderlandschap langs de Schelde dat langs de zuidrand wordt geflankeerd door een waardevol kasteeldomein. Het domein d’Ursel werd reeds in 1120 vermeld als omwalde hoeve, het huidige kasteel gaat terug tot de periode 1756-1769 toen een adelijke zommerresidentie werd gebouwd als vervanging van een 16de-17de eeuws gebouw. Het kasteelpark evolueerde van een economisch-agrarisch domein in de 16de eeuw naar een reainaissancetuin in de 17de eeuw, tot een landschappelijke tuin die in 1883 werd aangelegd naar ontwerp van Keilig. Binnen de ankerplaats ligt verder het landelijke gehucht Buitenland bekend om de teelt van wijmen. De ankerplaats is verder een complex van bossen en polders. Plaatselijke komt een hoge dichtheid aan perceelsbeplantingen voor. De perceelsstructuur en het dijken- en wegenpatroon van dit landschap is historisch stabiel.