Burgerhuis De Grote Arend

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogpoort
Locatie Hoogpoort 48, Hoogpoort 48A (Gent)
Alternatieve naam Symoens sPapenhof

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/731.1
  • OO003370

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Grote Arend

Hoogpoort 46-48, 48A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het pand bestaat uit twee verankerde en bepleisterde lijstgevels van drie en vier traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, haaks op een zadeldak (Vlaamse pannen).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Grote Arend is met uitzondering van de 20ste-eeuwse uitbreiding beschermd als monument.

Waarden

Huis De Grote Arend, uitgezonderd de 20ste-eeuwse uitbreiding, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van het volledige pand, als de kelder door vijf zuilen in beuken verdeeld, de ronde basementen met geprofileerde basis en de bladkapitelen met vierkante dekplaat met kwartholprofiel en kwartbolle kraagstenen zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De herinrichting van het pand in de 17de, 18de en 19de eeuw is met de grootste zorg, oog voor kwaliteit en artistiek inzicht gebeurd wat onder andere resulteerde in een interieurinrichting, schilderijen, binnenschrijnwerk, houtsnijwerk, stucwerksculptuur van uitzonderlijk artistieke kwaliteit die het puur ambacht overschrijden en getuigen van de uitermate luxueuze smaak van latere bewoners van het pand.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, toegang en trapconstructie aan de westzijde van de straatgevel zijn nog grotendeels origineel, overspanning van de kelder met graatgewelven, kaarsnissen, segmentboogvormige raam- en deuropeningen, enzovoort) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Het pand bleef over de volledige hoogte bewaard (drie bouwlagen + zolder) wat uitzonderlijk is. Vermoedelijk gaat de ordonnantie van de voorgevel terug op de 13de-eeuwse structuur. De zichtbare zijgevels tonen gedichte kruisvensters in Doornikse steen wat een zeer vroeg voorbeeld is van die traditionele bouwtechniek (later vooral in zandsteen). Belangrijke herinrichting van het pand in de 17de en 18de eeuw met rijkelijk aangeklede salons en traphal, Delftse tegels, binnenschrijnwerk, schouwmantels, stucwerk, schilderijen enzovoort getuigen van de luxueuze smaak en wijziging in bouwtraditie en woninginrichting van de latere bewoners van het pand.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijke panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. De rijke 18de-eeuwse aankleding van het pand getuigt van de rijkdom en prestige van de latere bewoners en hun veruiterlijking door aanpassing van het 13de-eeuwse pand naar 17de- en 18de-eeuwse smaak.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.