Beschermde archeologische site

Site van het Prinsenhof

Beschermde archeologische site van 09-02-2015 tot heden

ID: 10420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10420

Besluiten

Site van het Prinsenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2015  ID: 5668

Beschrijving

De bescherming omvat de site van het Prinsenhof.

Afbakening

De afbakening van de te beschermen zone omvat het volledige Prinshofcomplex zoals het op het opmetingsplan van 1649 staat weergegeven, en waarbinnen zich het oude Hof ten Walle bevond. Het noordelijke deel bevat het opperhof, bestaande uit de zone van de walgracht en van de oude motte, en het oostelijke en zuidelijke deel de gebouwen van het neerhof, de leeuwenhof en de meersen. De afbakening volgt volledig het tracé van de 17de-eeuwse omheiningsmuur, waarvan vooral aan de zuidwest- en zuidkant belangrijke delen van de omheiningsmuur bewaard gebleven zijn, die trouwens ook als monument zijn beschermd.Waarden

De site van het Prinsenhof is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen. Deze vorstelijke residentie, gegroeid uit het Hof ten Walle, bestond uit een centraal opperhof, een voorhof en afhankelijkheden, zoals de leeuwenhof, die binnen de omheiningsmuur werden opgenomen. Een belangrijk deel van de bovengrondse gebouwenstructuur is in talrijke huizen soms tot in de nok bewaard gebleven. De oudste gegevens gaan terug tot een mottesite met opperhof en voorhof, een burggrafelijke bezitting die wellicht in de late llde eeuw structuur kreeg.
De hertogelijke bewoning is gegroeid uit een grafelijk kasteel, het Hof ten Walle, met als oorsprong een mottestructuur. Van deze middeleeuwse oorsprong is nagenoeg niets geweten. Het oorspronkelijk motte-eiland bleef in de hertogelijke residentie bewaard als grachteiland met aangelegde tuin.
De site omvat een indrukwekkend archeologisch bodemarchief dat ons waardevolle archeologische en historische informatie kan verschaffen over de woonstructuur en -organisatie en over het dagelijkse reilen en zeilen van de leefomgeving van de Europese topadeL Bepaalde delen van het Prinsenhof. zoals de leeuwenhof, die als dierentuin zeker al in de 15de eeuw bestond, zijn zonder meer uniek. De site van het Prinsenhof is een unieke en belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden met het oog op behoud enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen. Deze vorstelijke residentie, gegroeid uit het Hof ten Walle, bestond uit een centraal opperhof, een voorhof en afhankelijkheden, zoals de leeuwenhof, die binnen de omheiningsmuur werden opgenomen. Een belangrijk deel van de bovengrondse gebouwenstructuur is in talrijke huizen soms tot in de nok bewaard gebleven. De oudste gegevens gaan terug tot een mottesite met opperhof en voorhof, een burggrafelijke bezitting die wellicht in de late llde eeuw structuur kreeg.
De hertogelijke bewoning is gegroeid uit een grafelijk kasteel, het Hof ten Walle, met als oorsprong een mottestructuur. Van deze middeleeuwse oorsprong is nagenoeg niets geweten. Het oorspronkelijk motte-eiland bleef in de hertogelijke residentie bewaard als grachteiland met aangelegde tuin.
De site omvat een indrukwekkend archeologisch bodemarchief dat ons waardevolle archeologische en historische informatie kan verschaffen over de woonstructuur en -organisatie en over het dagelijkse reilen en zeilen van de leefomgeving van de Europese topadeL Bepaalde delen van het Prinsenhof. zoals de leeuwenhof, die als dierentuin zeker al in de 15de eeuw bestond, zijn zonder meer uniek. De site van het Prinsenhof is een unieke en belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden met het oog op behoud enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.


Is de omvattende bescherming van

Donkere Poort, Sastehuis en Brouwerij Gebroeders Vanden Berghe

Prinsenhof 54-56, 141 (Gent)
Van het grootse omwalde en ommuurde kasteel, het zogenaamde "Prinsenhof", dat in de loop van 14de-16de eeuw gegroeid was uit het verdwenen "Hof ten Walle", rest slechts één van de drie poorten die toegang verleenden tot het voorhof van het "Prinsenhof", namelijk de "Donkere Poort", welke uitziet op de Lieve.


Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Prinsenhof zonder nummer (Gent)
Van het groots opgevatte grafelijke kasteel bleef in het stadsbeeld slechts één poort, bekend als de Donkere Poort, herkenbaar bewaard. Boven het huidige loopniveau bleef de omheiningsmuur van het Prinsenhof bewaard over een hoogte van meer dan 4.60 m. Om de 6 m wordt de muur ondersteund door steunberen met ingewerkt metselverband. In essentie is de omheiningsmuur een bakstenen constructie maar in het opgaande parement van de steunberen is ook witte kalkzandsteen verwerkt. Het onderzoek op die plaats wees tevens uit dat de omheiningsmuur van het Prinsenhof daar niet door een gracht was omringd. Het laag gelegen moerasgebied is in de loop der tijden voor diverse functies benut, onder meer als weiland en voor tuinbouw. Bij het tot stand komen van het fabriekscomplex vanaf 1848 werd het terrein opgehoogd en trok men de vroegere Prinsenhofomwalling hoger op.


Opslagplaats van de stad

Prinsenhof 79 (Gent)
Naar verluidt voormalig bijgebouw van het klooster der ongeschoeide karmelieten.