Beschermde archeologische site

Site van het Prinsenhof

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
10420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10420

Besluiten

Site van het Prinsenhof
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2015  ID: 5668

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de site van het Prinsenhof.

Afbakening

De afbakening van de te beschermen zone omvat het volledige Prinshofcomplex zoals het op het opmetingsplan van 1649 staat weergegeven, en waarbinnen zich het oude Hof ten Walle bevond. Het noordelijke deel bevat het opperhof, bestaande uit de zone van de walgracht en van de oude motte, en het oostelijke en zuidelijke deel de gebouwen van het neerhof, de leeuwenhof en de meersen. De afbakening volgt volledig het tracé van de 17de-eeuwse omheiningsmuur, waarvan vooral aan de zuidwest- en zuidkant belangrijke delen van de omheiningsmuur bewaard gebleven zijn, die trouwens ook als monument zijn beschermd.Waarden

De site van het Prinsenhof is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde, wetenschappelijke waarde

De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen. Deze vorstelijke residentie, gegroeid uit het Hof ten Walle, bestond uit een centraal opperhof, een voorhof en afhankelijkheden, zoals de leeuwenhof, die binnen de omheiningsmuur werden opgenomen. Een belangrijk deel van de bovengrondse gebouwenstructuur is in talrijke huizen soms tot in de nok bewaard gebleven. De oudste gegevens gaan terug tot een mottesite met opperhof en voorhof, een burggrafelijke bezitting die wellicht in de late llde eeuw structuur kreeg.
De hertogelijke bewoning is gegroeid uit een grafelijk kasteel, het Hof ten Walle, met als oorsprong een mottestructuur. Van deze middeleeuwse oorsprong is nagenoeg niets geweten. Het oorspronkelijk motte-eiland bleef in de hertogelijke residentie bewaard als grachteiland met aangelegde tuin.
De site omvat een indrukwekkend archeologisch bodemarchief dat ons waardevolle archeologische en historische informatie kan verschaffen over de woonstructuur en -organisatie en over het dagelijkse reilen en zeilen van de leefomgeving van de Europese topadeL Bepaalde delen van het Prinsenhof. zoals de leeuwenhof, die als dierentuin zeker al in de 15de eeuw bestond, zijn zonder meer uniek. De site van het Prinsenhof is een unieke en belangrijke archeologische zone en dient beschermd te worden met het oog op behoud enerzijds en toekomstig onderzoek anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site van het Prinsenhof

Pluimstraat, Prinsenhof, Prinsenhofplein, Rabotstraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat, Zilverhof (Gent)
De site van het Prinsenhof in Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, is één van de weinige bewaarde hertogelijke paleizen in Vlaanderen.

Is de omvattende bescherming van

Delen van het Leeuwenhof

Prinsenhof 79 (Gent)
De noordmuur, westmuur en zuidmuur van het koetsgebouw van Prinsenhof 79 zijn een onder­deel van het zoge­noem­de Leeu­wen­hof, we­reld­beroemde dierentuin die vanaf de 15de eeuw bij het Prinsen­hof hoorde en een rijke collec­tie aan exotische dieren bevatte.


Donkere Poort, Sastehuis en Brouwerij Gebroeders Vanden Berghe

Bachtenwalle 10, Prinsenhof 54-56, 141 (Gent)
Van het grootse omwalde en ommuurde kasteel Prinsenhof, dat in de loop van 14de-16de eeuw gegroeid was uit het verdwenen Hof ten Walle, rest slechts één van de drie poorten die toegang verleenden tot het voorhof, namelijk de Donkere Poort. Poortgebouw uit 15de-16de eeuw. Haaks en aansluitend herenhuis, zogenaamd Sastehuis, bij de binnengevel van de Donkere Poort circa 1750 opgetrokken op oudere overwelfde kelders. Voorts rechts van de poort voormalige brouwerij van twee bouwlagen, met stallen en koetshuizen op begane grond, opgericht begin 19de eeuw als Brouwerij Gebroeders Vanden Berghe.


Omheiningsmuur Prinsenhofkasteel

Burgstraat 46, Prinsenhof, Sanderswal (Gent)
Van de omheiningsmuur van de grafelijke en vorstelijke residentie Prinsenhof, in oorsprong met een middeleeuwse opperhof- en neerhof configuratie, zijn nog restanten bewaard, zowel van het noordelijk deel in het verlengde van de Donkere Poort en van het westelijk en zuidelijk deel in de kloostertuin van de ongeschoeide karmelieten. Aan Prinsenhof is ook een omheiningsmuur bewaard, die één van de binnenmuren van het Prinsenhof flankeerde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.