Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolensite De Tragische Molen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-12-2003 tot heden

ID
1064
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1064

Besluiten

Windmolen Tragische Molen: molenaarswoning, schuur, stallingen en aanhorigheden met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4155

Beschrijving

De omgeving van windmolen De Tragische Molen is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde molen en het omliggende erf met molenaarswoning en aanhorigheden zijn geen deel van de bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de "Tragische molen" is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het open kouterlandschap doet de intrinsieke waarde van de molen tot zijn recht komen en bezit de fysische eigenschappen die de instandhouding en onderhoud kunnen waarborgen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Geschoren meidoornhaag bij molenerf

Molenkauter 9, Windmolenstraat zonder nummer (Roosdaal)
Het molenerf van De tragische molen is bijna volledig met een meidoornhaag afgesloten. Dit is het type van erfafsluiting dat werd gezet om indringing te voorkomen en om vooral het vee op het erf te houden, meidoorn is de soort bij uitstek voor deze toepassing.


Op stam gezette mispel bij molenerf

Molenkauter 9, Windmolenstraat zonder nummer (Roosdaal)
Mispels werden op een onderstam geënt van meidoorn. Dit is een oud gebruik waarbij men onder de kruin begrazing kan toelaten. Veelal werd een op stam gezette mispel in een meidoornhaag aangebracht, een fenomeen dat we nu nog zelden zien. Deze mispel staat echter niet in een haag, maar wel in een deel op het erf bij De tragische molen dat werd begraasd.


Site Hertboommolen

Molenkauter 9, Windmolenstraat 20-22 (Roosdaal)
De Hertboommolen in Roosdaal is een 18de-eeuwse korenmolen met mogelijk oudere elementen, van het type houten staak- of standaardmolen met open voet. De molen is ook bekend als Tragische Molen of Zepposmolen. In los verband rond een erf geschikt staan de molenaarswoning, gedateerd 1784, en de schuur en stallen, met 19de-eeuws uitzicht en elementen van versteende vakwerkbouw.


Winterknoteik bij molenerf

Molenkauter 9, Windmolenstraat zonder nummer (Roosdaal)
In de rand van het molenerf, op een talud langs de Windmolenstraat, staat in de afsluitingshaag een mooi gevormde knoteik. Het is een wintereik met een stamomtrek van bijna 3 m. De knot is zéér breed uitgestoeld en is op het erf aanwezig in functie van het aanmaken van brand-, constructie- en geriefhout.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met valleien van Berchembos- en Hunselbeek

Gooik (Gooik), Sint-Kwintens-Lennik (Lennik), Meerbeke, Neigem (Ninove), Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal)
Het landschap wordt zeer sterk gedomineerd door van west naar oost verlopende getuigenheuvels. Het Neigembos is één van de toppen die de waterscheidingslijn vormen tussen het Dender- en Zennebekken. Het landschapsbeeld van eind 18de eeuw sluit goed aan bij het huidige landschap. Bomenrijen langs de wegen compartimenteren het landschap. De akkerlanden situeren zich bijna uitsluitend op wat men tot op heden als open leemkouters beschouwt. Op het grondgebied van de gemeente Meerbeeck, ter hoogte van Rousbeeck en Polch en rond ‘Tuytenbergh’ is het akkerlandpatroon kleinschaliger ten gevolge van het veelvuldig voorkomen van hagen. De eigenlijke valleien van de Langerheide- en Berchembosbeek zijn gereduceerd tot zeer smalle stroken bos. De compacte dorpen en gehuchten liggen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de valleigraslanden en zijn omzoomd met hoogstamboomgaard