Burgerhuis met bedrijfsgebouw

Beschermd monument van 04-01-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Waaistraat
Locatie Waaistraat 5 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/674.1
  • OO003142

Is de omvattende bescherming van

Bedrijfsgebouwen

Waaistraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Industriële constructie, in 1857 gebouwd als rijstpelderij, op de grondvesten van een afgebrande suikerraffinaderij. Herhaaldelijk uitgebreid en van functie veranderd: stoomkatoenspinnerij in 1873; magazijn in 1879; in 1892 stoombroodbakkerij van de N.V. "Volksbelang"; deels gesloopt in 1908.

Burgerhuis

Waaistraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Breedhuis met laat-gotische inslag, van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (leien) met vorstkam en twee zijtrapgevels, gedateerd 1518 op geveltop van getrapt dakvenster. Verankerde lijstgevel met kalkzandstenen parement, hoogst waarschijnlijk reconstructie met nieuw bouwmateriaal van circa 1900.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het laat-gotische burgerhuis gedateerd 1518 en het achterliggende 19de-eeuwse bedrijfsgebouw.

Waarden

Het woonhuis gedateerd 1518 en het nog bewaarde gedeelte van het 19de-eeuws industrieel pand zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu bouwhistorische waarde:

Burgerhuis:

als representatief voorbeeld van een pand uit de eerste helft van de 16de eeuw met laat-gotische inslag, opgetrokken op een oudere site (kelder met tongewelf en onder andere een zuil uit Doornikse steen). De tweedeling van voor- en achterhuis met opkamer bleef bewaard. Het interieur behield belangrijke interieurelementen zoals een 18de-eeuwse schouw, originele dakconstructie, overwelfde kelderruimte, balkenlaag. Het huis herbergt interessante muurarcheologische fragmenten. Het historische pand werd in de 19de eeuw zeer snel geïncorporeerd in een industriële uitbating en is representatief voor deze tendens in de 19de eeuw.

industrieel-archeologische waarde

Industrieel pand:

het betreft een vroeg voorbeeld (1857) van een bedrijfsgebouw met verschillende verdiepingen dat werd opgetrokken in een in detail uitgewerkte baksteenarchitectuur en in de zogenaamde 'rondboogstijl' die in die periode gangbaar was.
Tevens is het een zeldzaam overgebleven voorbeeld van een dergelijk grootschalig industrieel gebouw dat op de oevers van de binnenwateren van Gent, het Manchester van het Continent, werd ingeplant.
Tenslotte illustreert dit voorbeeld dat een dergelijke bedrijfsarchitectuur moeiteloos functioneerde in het kader van totaal verschillende industriële herbestemmingen die in het onderhavige geval van 1857 tot 1892 en later werden doorgevoerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Industrieel pand:

het gaat om een uitstekend voorbeeld van een bepaalde stijlfase (rondboogstijl, in detail uitgewerkte baksteenarchitectuur) in de ontwikkeling van de industriële architectuur waarbij het opvalt dat in het onderhavige geval, anno 1857 nog houten vloeren werden toegepast.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.