Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Strijtem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-05-2003 tot heden

ID
1099
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1099

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De dorpskern van Strijtem (Roosdaal) is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Strijtem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

representatief voorbeeld van een kasteel dorp waarvan ontstaan en structureel-ruimtelijke ontwikkeling werden bepaald door het alleszins tot de 17de eeuw opklimmend en vermoedelijk veel ouder dorpskasteel.
Karakteristiek is het sterke contrast tussen enerzijds de intensief bebouwde noordzijde van de hoofdas Strijtemplein met een overwegend landelijke bebouwing gedomineerd door het oud gemeentehuis (1872) en anderzijds de in zuidelijke richting aansluitende, vrijwel open en door de Lombeek doorsneden groene ruimte, die samenvalt met de historische kern van de kasteelsite.
Binnen dit, ingevolge versnippering en verkaveling, inmiddels sterk gereduceerd en door straten omlijnd kasteelblok bleven de oorspronkelijke opper- en neerhofstructuur, het kasteelpark - momenteel een circa 1 hectare grote "Franse tuin" uit de jaren 1930 -, de historische band kasteel(hof)kerk - de excentrische inplanting van de pastorie is een gevolg van de late oprichting - alsook het intern circulatiepatroon duidelijk zichtbaar en/of in relictvorm bewaard, terwijl de afzijdige ligging van de kasteelhoeve (1845) refereert aan de ingrijpende reorganisatie van het kasteeldomein rond het midden van de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Strijtem

Generaal de Fariaustraat, Heidestraat, Kristus Koninglaan, Pastoor Cuylitsweg, Reigersbaan, Rombautstraat, Schilder Evenepoelstraat, Strijtemplein (Roosdaal)
De open structuur van de dorpskern van Strijtem wordt verklaard door de aanwezigheid van het dorpskasteel en kasteeldomein dat aan de basis lag van de ontwikkeling en structurele uitbouw van deze nog overwegend landelijke kern in het Pajottenland.

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis en onderwijzerswoning van Strijtem

Strijtemplein 30 (Roosdaal)
Voormalig gemeentehuis met onderwijzerswoning van Strijtem, gebouwd in 1873 naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak (1804-1893).


Kasteel van Strijtem en aanhorigheden

Schilder Evenepoelstraat 7 (Roosdaal)
Kasteel op U-vormige plattegrond, bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw achter de gecementeerde gevels, bakstenen omheiningsmuur met kasteelpoort gedateerd 1788 met rechts schapenstal en links paardenstallen.


Kasteeldomein van Strijtem

Schilder Evenepoelstraat 7, Strijtemplein 15 (Roosdaal)
Landhuis vermoedelijk teruggaand op 17de-eeuws volume in traditionele bak- zandsteenstijl, aangepast in de 18de eeuw en aanzienlijk verbouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, op heden gecementeerd; bouw van een neoclassicistisch koetshuis rond 1868 ter vervanging van voormalige pachthoeve; landhuis met koetshuis omgeven door park van circa 1 hectare met relicten van parterre en andere vorm­elementen uit het interbellum.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Strijtemplein zonder nummer (Roosdaal)
Sobere neoclassicistische kerk gebouwd in 1840, westertoren naar ontwerp van architect J. Raes uit 1901 heropgebouwd, omringd door ommuurd kerkhof, binnen in kerk 19de-eeuws orgel.