Beschermd monument

Hoeve De Roode Poort

Beschermd monument van tot heden

ID
11542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11542

Besluiten

Hoeve De Roode Poort
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2014  ID: 5610

Beschrijving

Hoeve De Roode Poort is beschermd als monument. De bescherming omvat het gehele perceel waarop de hoeve is gelegen, met inbegrip van alle bebouwing, inrichting en beplantingen. Meer bepaald zijn de hoeve, het boerenhuis met aansluitende paardenstal, de dwarsschuur, de stal, het wagenhuis, het ruime begraasde erf en de voorliggende huisweide met stalletje opgenomen in de bescherming als monument.Waarden

Hoeve 'De Roode Poort' met inbegrip van boerenhuis met aansluitende paardenstal, de dwarsschuur, de stal, het wagenhuis, het ruime begraasde erf en de voorliggende huisweide met stalletje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als zijnde een historische hoeve 'De Roode Poort', een van de belangrijkste hofsteden in de heerlijkheid Ayshove. waarvan de site volgens historische bronnen teruggaat tot de 17de eeuw, vermeld in het landboek van 1688 en in herkenbare constellatie weergegeven op de kaart bij het landboek van 1778, in de 19de eeuw gekend als een 'schaaphofstede'.
Als zijnde een hoeve met herkenbare typologie: middelgrote hoeve uit de zandleemstreek, bestaande uit een L-vormige opstelling van losse hoevegebouwen in hout- en baksteenbouw rondom een groot begraasd erf, representatief voor de hoevebouw in een deel van Vlaanderen.
Als zijnde een voorheen volledig omwalde hoeve met ensemble van verschillende bestanddelen: het boerenhuis heeft een begin-20ste-eeuws uitzicht, met bewaarde oudere kern uit de 18de eeuw, de schuur en de stal met interessante bouwhistorische evolutie opklimmend tot de 18de eeuw, een eind-18de- of begin 19de-eeuws wagenkot met deels vernieuwd metselwerk, een midden-19de-eeuws stalletje aan de voorliggende huisweide.
De witgekalkte boerenwoning heeft een klassieke dubbelhuisopstand, opkamer onder gelijke nok en geïncorporeerde paardenstal. Bewaarde interieurelementen bij de woning zijn onder meer de schouwen, balkenroosteringen met uitgewerkte balksleutels, opkamer met tegelvloertje en bakstenen trapje.
De (deels versteende) houten dwarsschuur met steil zadeldak is opgebouwd uit ankerbalkgebinten waarboven spanten met kromstijlen zijn geplaatst. Het later versteende wagenkot heeft nog grotendeels zijn houten structuur en beplanking bewaard.

sociaal-culturele waarde

Als een van de belangrijkste hoeves van de heerlijkheid van Ayshove, waarvan de hoevebewoners/ pachters dikwijls het bestuur van uitmaakten. De hoeve als een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een historische woon- en bedrijfsvorm die typisch is voor de tot diep in de 20ste eeuw door landbouw gedomineerde zandleemstreek. De hoeve als getuige van het wegdeemsterende traditionele landelijke leven op het Vlaamse platteland.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Roode Poort

Roeselaarsestraat 93 (Ardooie)
Hoevegebouwen minstens opklimmend tot de 18de eeuw, op site minstens opklimmend tot de 16de eeuw. Gelegen langs het oude tracé van de Roeselaarsestraat, naast de brug over de A17/E403.