Beschermd cultuurhistorisch landschap

Neigembos: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-10-1981 tot heden

ID
1177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1177

Besluiten

Neigembos: fase 2
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1981  ID: 1712

Beschrijving

Het noordwestelijke deel van het Neigembos en de landbouwgronden rond het bos te Neigem, Meerbeke en Gooik zijn beschermd als landschap (fase 2) bij koninklijk besluit van 16 oktober 1981. Het centrale deel van het Neigembos met omliggende landbouwgronden te Meerbeke en Gooik werd reeds beschermd als landschap (fase 1) bij koninklijk besluit van 30 september 1974.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de esthetische en wetenschappelijke waarde van het Neigembos - fase 2 als volgt werd gemotiveerd:

esthetische waarde: Het sterk wisselende reliëf en de grote verscheidenheid van landschapselementen verlenen aan het Neigembos (Vriezenbos en randgebied rond het eigenlijke Neigembos) een hoge esthetische belevingswaarde. Intieme ruimten wisselen af met wijdse vergezichten.

wetenschappelijke (geologische) waarde: Binnen het gebied bevinden zich talrijke bronnen (diffuus brongebied). Op de flank van het eigenlijke Vriezenbos komt een droog smeltwaterdal voor.

wetenschappelijke (botanische) waarde: Het landschap herbergt een groot aantal plantensoorten, waaronder verschillende zeldzaamheden. Vooral de plantengemeenschappen die typisch zijn voor bossen en voor brongebieden zijn goed ontwikkeld.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000671, Neigembos - fase 2, advies KCML (1981).


Waarden

Het Neigembos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwekerk Bevingen

Bevingen zonder nummer (Ninove)
Kerkje ingeplant op een heuvel, omgeven door zilverberken, beuken en populieren. De huidige plattegrond omvat een rechthoekige beuk van twee traveeën van 1932 en een volledig heropgericht hoger koor van twee traveeën met vlakke koorsluiting waarvan de onderbouw opklimt tot de 12de eeuw. Baksteenbouw voor de neoromaanse beuk; koor opgetrokken uit onregelmatige natuursteen onder meer kalksteen, zand- en ijzerzandsteen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Neigembos en Onze-Lieve-Vrouw Lombeek met valleien van Berchembos- en Hunselbeek

Gooik (Gooik), Sint-Kwintens-Lennik (Lennik), Meerbeke, Neigem (Ninove), Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal)
Het landschap wordt zeer sterk gedomineerd door van west naar oost verlopende getuigenheuvels. Het Neigembos is één van de toppen die de waterscheidingslijn vormen tussen het Dender- en Zennebekken. Het landschapsbeeld van eind 18de eeuw sluit goed aan bij het huidige landschap. Bomenrijen langs de wegen compartimenteren het landschap. De akkerlanden situeren zich bijna uitsluitend op wat men tot op heden als open leemkouters beschouwt. Op het grondgebied van de gemeente Meerbeeck, ter hoogte van Rousbeeck en Polch en rond ‘Tuytenbergh’ is het akkerlandpatroon kleinschaliger ten gevolge van het veelvuldig voorkomen van hagen. De eigenlijke valleien van de Langerheide- en Berchembosbeek zijn gereduceerd tot zeer smalle stroken bos. De compacte dorpen en gehuchten liggen buiten overstromingsgevaar maar toch in de nabijheid van de valleigraslanden en zijn omzoomd met hoogstamboomgaard

Andere relaties

Heeft als voorganger

Neigembos: fase 1

Neerstraat (Gooik), Neigembosstraat, Nellekensstraat, Steenstraat (Ninove)