Beschermd monument

Hoeve Raaswalle

Beschermd monument van tot heden

ID
13311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13311

Besluiten

Sint-Jacobskapelletje, hoeve Raaswalle en kasteel van Uitkerke met restant van omwalling en terp
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4150

Beschrijving

De hoeve Raaswalle is beschermd als monument.Waarden

De historische hoeve zogenaamd 'Raaswalle' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een gaaf bewaarde historische hoeve die in kern (het westelijk en het noordelijk huisgedeelte die een L vormen) teruggaat op het einde van de 17de eeuw zoals aangeduid op een figuratieve kaart van 1698; de aansluitende lagere stalling is l8de-eeuws.
Als zijnde een historische hoeve, voorheen schaapshoeve, waarvan het belang onder meer geïllustreerd wordt door de ligging op een verhevenheid - mogelijk eind 11 de eeuw of begin 12de eeuw opgeworpen als vluchtheuvel of 'terp' -, het grote huisvolume - deels van twee bouwlagen -, en het feit dat op de site tot circa 1941 twee bergschuren stonden als zijnde een historische hoeve die vanaf haar ontstaan tot circa het einde van de l8de eeuw eigendom is van belangrijke abdijen, achtereenvolgens de Gentse Sint-Pietersabdij, Ter Doest (Lissewege) en in de l8de eeuw van de abdij Ter Duinen (Brugge) waarna ze overgaat in privé-bezit.
Als zijnde een historische hoeve waarvan de naamgeving in verschillende varianten teruggaat tot het begin van de 13de eeuw; ook archeologische prospectie bevestigde deze datering van de site.
Als zijnde een historische hoeve met een erg cruciale ligging op een verhevenheid net ten zuiden van de eind 11 de eeuw of begin 12de eeuw opgeworpen tweede Evendijk; de etymologische verklaring van de hoevenaam als 'razende wal' cf. de zee die bij een breuk in de Evendijk de wal binnengestroomd zou zijn gedurende de zeetransgressies kort na de aanleg van de dijk, wordt ondersteund door het gegeven dat de Evendijk ten noorden van de hoeve twee versterkingsbogen of zogenaamde 'wielen' vertoont.
Als zijnde een gaaf bewaarde historische hoeve waarvan het L-vormige volume vanaf de Zeebruggelaan in de omringende weiden erg beeldbepalend is door de geslotenheid van de witgekalkte bestanddelen en door de hogere boven het polderlandschap verheven inplanting; de ligging van een hoeve op een verhevenheid is uitzonderlijk binnen het polderlandschap.
Als zijnde een hoeve die gave interieure1ementen bewaart cf. onder meer de kelder onder tongewelf, de mooie beschilderde balkenlagen en de bewaarde gebinten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Raaswalle

Zeebruggelaan 163 (Blankenberge)
Historische hoeve zogenaamd "Raaswalle" met een belangrijke ligging net ten zuiden van de tweede Evendijk. Volgens historicus M. Coornaert gaat deze hoeve terug op een vluchtheuvel of "woonterp" binnen het schorrenland van de 10de of 11de eeuw (de hoeve moet "ten laatste kort na de bouw van de evendijk gevestigd zijn") zie de licht verhoogde ligging van het hoofdvolume en de nu verdwenen walgracht.