Beschermd cultuurhistorisch landschap

Begijnhof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 10-07-1973 tot heden

ID
13456
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13456

Besluiten

Begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1973  ID: 658

Beschrijving

Het Begijnhof te Diksmuide, is beschermd als landschap.Waarden

Het Begijnhof is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof

Begijnhofstraat 2 (Diksmuide)
Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde begijnhofsite ten noorden van de historische stadskern ingeplant aan de rand van de waterzieke 'Beerstblote'-broeken en in de nabijheid van de Handzamevaart.

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke

Beerst, Diksmuide, Kaaskerke, Keiem, Stuivekenskerke (Diksmuide)
Deze ankerplaats omvat de Ijzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke met aansluitend enkele waardevolle graslandcomplexen en de historische kern van Stuivekenskerke. De Handzamevaart is één van de grotere zijbeken en mondt ter hoogte van Diksmuide in de Ijzer uit. De gekanaliseerde en rechtgetrokken Ijzer stroomafwaarts van Diksmuide heeft zeer lang onder invloed van de zee gelegen en is pas vanaf de middeleeuwen bedijkt geweest wat ontginning van aangrenzende gronden mogelijk maakte. In de ondergrond treft veenlagen aan die bedekt zijn door sedimenten van de latere overstromingsfasen. De Ijzer is langs weerszijden bedijkt maar vertoont nog een bochtig verloop met enkele meanders. De dijken dateren waarschijnlijk uit de 11de eeuw en worden her en der geaccentueerd door bomenrijen. De Ijzertoren en een voormalige maalderij vormen een opvallende bakens in de wijde omgeving.