Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Meetkerke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-01-1993 tot heden

ID
13956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13956

Beschrijving

De dorpskom van Meetkerke is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en sociaal-culturele waarde van de dorpskom Meetkerke, samen met de dorpskommen van Zuienkerke, Nieuwmunster en Houtave, als volgt: “De waarde van deze dorpen ligt vervat in volgende elementen: dorpsbebouwing met de kerk en een nabijgelegen historische hoeve als de oudste en meest bepalende elementen; De dorpsaanleg in oorsprong bepaald door de eigenheid van de polder: hoge kreekruggen, lager gelegen natte gronden en vlieten; Houtave en Meetkerke bewaren alsnog een kernstructuur. Zuienkerke en Nieuwmunster hebben een langgestrekte aanleg; Alle hogervermelde polderdorpen liggen in een bloot landschap doorsneden door vlieten en dijken. Hun ligging in het vlakke, uitgestrekte polderlandschap maakt ze kwetsbaar. De woonuitbreidingsgebieden voorzien in het gewestplan Brugge-Oostkust houden rekening met deze gegevenheid. In de dorpskernen van Zuienkerke en Nieuwmunster bleef deze openheid in de richting van de zee, tot aan het kerkkoor gevrijwaard.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000563, Dorpskommen Zuienkerke, Meetekerke, Houtave, Nieuwmunster (S.N., 1989).


Waarden

De dorpskom van Meetkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu sociaal-historische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Meetkerke

Dorpweg, Mareweg, Molenweg, Oude Molenweg, Vaartwegel (Zuienkerke)
De kleine dorpskern van Meetkerke situeert zich rond de middeleeuwse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, die zich op een verhoging in het polderlandschap bevindt. De kerk en pastorie worden omgeven door de Oude Molenweg, waarlangs de bebouwing bestaat uit herbergen, woonhuizen en het voormalige gemeentehuis.

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuwse veldkapel

Molenweg zonder nummer (Zuienkerke)
18de-eeuwse veldkapel gelegen bij de brug over de Blankenbergse Vaart, opgenomen in het dorpsgezicht beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Eerste vermelding van deze kapel in 1754 op een kaart van de watering van de Moere bij Meetkerke; stenen kapel aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778).


Bakstenen boogbrug

Molenweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bakstenen boogbrug over de Blankenbergse Vaart. Eerste vermelding in 1846 als "Kapellebrug", genoemd naar de op die plek gelegen veldkapel. Noordelijk muurtje van gele baksteen, zuidelijk muurtje is recenter en bestaat uit rode baksteen.


Burgerhuis

Vaartwegel 1 (Zuienkerke)
Behoort tot dorpsgezicht rond de kerk, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken in bruine, verankerde baksteenbouw.


Dorpshuis

Dorpweg 90 (Zuienkerke)
Dorpswoning gebouwd begin 20ste eeuw, lage baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat).


Gekandelaarde leilindes kerkhof Meetkerke

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bij de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Meetkerke begeleidt een bomenrij van 71 gekandelaarde lindes de rondgang rondom het kerkhof. De in oorsprong geleide bomenrijen voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling. 


Gemeentehuis van Meetkerke

Oude Molenweg 23 (Zuienkerke)
Behoort tot dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Voormalig gemeentehuis van Meetkerke (zie opschrift in arduinen plaquette boven deur), in gebruik als privé-woning sinds de fusie met Zuienkerke in 1977.


Herberg Gouden Leeuw

Oude Molenweg 24 (Zuienkerke)
Behoort tot dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Complex van bakstenen gebouwen met pannen zadeldaken, ommuurd; sterk verbouwd, maar met oude kern.


Herberg Het Mortierken

Dorpweg 88 (Zuienkerke)
Historische herberg in de dorpskern, behoort tot het beschermd dorpsgezicht (M.B. van 19/11/1993). Hoeve met dezelfde naam voor het eerst vermeld in 1661, eerste vermelding als herberg "Het Mortierken" in 1768.


Herberg Sint-Sebastiaan

Dorpweg 94 (Zuienkerke)
Voormalige herberg "Sint-Sebastiaan", eerste vermelding als herberg met die naam in 1768. Opgenomen in beschermd dorpsgezicht (M.B. van 19/11/1993).


Hoekhuis

Dorpweg 69 (Zuienkerke)
Behoort tot dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Bakstenen hoekhuis van eerste kwart 20ste eeuw, voormalige herberg. Rode baksteenbouw van één travee + één hoektravee + drie traveeën onder pannen zadeldak.


Kerkebrug, bakstenen boogbrug

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Bakstenen boogbrug over de Blankenbergse Vaart, kasseien wegdek, muren oorspronkelijk hoger opgemetseld, nu afgedekt met arduinen dekplaten.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorpweg zonder nummer (Zuienkerke)
Kerk gewijd aan Onze Lieve Vrouw, van wie een miraculeus beeld uit de 15de eeuw wordt vereerd in de kerk. Toren en kruisbeuk beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939; uitbreiding bescherming als monument van de ganse kerk bij B.V.E. van 11.04.1984.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Oude Molenweg 24 (Zuienkerke)
Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur, nu in gebruik door de Gemeenschap van Moeder Aarde v.z.w. Beschermd als monument bij B.V.E. van 11/04/1984.


Sterk verbouwd hoevetje van het langgeveltype

Vaartwegel 2 (Zuienkerke)
Behoort tot dorpsgezicht rond de kerk, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Omhaagd, heel sterk verbouwd hoevetje van het langgeveltype, aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (circa 1845).


Vaartwegel

Vaartwegel (Zuienkerke)
De Vaartwegel is een onverhard wandelpad langs de westelijke oever van de Blankenbergse Vaart, die de Kerkebrug in de dorpskern van Meetkerke en de Kapellebrug bij de Molenweg verbindt. Deze voetweg deed dienst als kerkpad naar de parochiekerk van Meetkerke.