Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Markt en Burg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
15075
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15075

Besluiten

Markt en Burg met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-2017  ID: 14408

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het stadsgezicht Markt en Burg met omgeving.Waarden

De Markt en Burg met omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het stadsgezicht van de Markt en de Burg met omgeving omvat belangrijke historische pleinen en straten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de stad Brugge. Ze vormen binnen de stad uitzonderlijke stedelijke structuren, die gekenmerkt zijn door een architectuur die fasegewijs tot stand is gekomen. De aanwezige structuren en de bebouwing zijn het resultaat van opeenvolgende politieke, sociale, culturele en economische gebeurtenissen die plaats vonden door de eeuwen heen. Ze hebben gezorgd voor een opmerkelijke historische gelaagdheid in het stadsbeeld. Langsheen de pleinen en de zichtassen is een beeldbepalende en heterogene bebouwing tot stand gekomen, dit getuigt van de evolutie van de stad binnen de eerste stadsomwalling. Hierbij spelen de Markt als economisch centrum en de Burg als bestuurlijk centrum een essentiële rol. De Burg wordt als grafelijke versterkte burcht uitgebouwd onder graaf Arnulf I (889- 965). In de loop van de 10de eeuw wordt een veldstenen burchtmuur gebouwd rondom de grafelijke residentie én vermoedelijk ook rond de Sint-Donaaskerk. De Blinde Ezelstraat is de locatie van de voormalige zuidelijke burchtpoort. Tijdens het bewind van graaf Lodewijk van Maele (1346- 1384) wordt op de Burg op de plaats van het Grafelijke Gijzelhuis het gotische stadhuis gebouwd. Vanaf dan wordt de Burg niet langer beheerst door de grafelijke maar door de stedelijke macht. In de loop van de 16de eeuw wijzigt het uitzicht van de Burg grondig met het bouwen van een trappenhuis als toegang tot de bovenkapel van de Heilige Bloedkapel en van de Criminele Griffie. In de zuidoostelijke hoek wordt circa 1534-1537 de Burgerlijke Griffie gebouwd. De Proosdij wordt in 1662-1665 gebouwd tegenaan de Sint-Donaaskerk. In 1726 wordt de classicistische vleugel van het Landhuis van het Brugse Vrije gebouwd. Brugge wordt in de periode 1280-1480 gekenmerkt door een economische welvaart. Hierbij speelt de Markt een centrale rol. In 1240 wordt gestart met het bouwen van het complex Belfort-Hal en omwille van het plaatsgebrek wordt in 1284 aan de oostzijde van de Markt de Waterhal gebouwd over de Kraanrei In de 18de eeuw wijzigt het uitzicht van de Markt onder invloed van de verplaatsing van het commerciële centrum naar de Coupure, hierdoor wordt de Waterhal niet meer gebruikt. In plaats van de Waterhal komt een classicistisch complex aan de oostzijde van de Markt. Dit complex wordt onder invloed van het katholiek bewind en de romantische stroming vanaf 1885 vervangen door een neogotische gevelwand. Na de afbraak van de Sint-Donaaskerk op de Burg in 1799 verwerft de stad circa. 1807 de gronden en begint met de aanleg van de Burgstraat. Het plein krijgt hierdoor een tweeledige structuur die tot op heden is bewaard gebleven. Het classicistisch uitzicht van de noordzijde van de Burg gaat verloren door de afbraak in 1963 van de classicistische vleugel aan de westzijde en de afbraak aan de oostzijde van neo-Brugse en laat classicistische panden in 1987. Naar aanleiding van deze werken werden resten gevonden van het Romaanse koor van de Sint-Donaaskerk, de oostmuur van het kapittelklooster, meer bepaald van het dormitorium, en de burchtmuur. De Eiermarkt ten noorden van de Markt gelegen, heeft oorspronkelijk een marktfunctie en is nauw verbonden met de activiteiten die plaatsvonden op de Markt. Tot 1127 vormt de Eiermarkt één geheel met de Markt. Door het bouwen van het boterhuis palend aan de Sint-Kristoffelkapel krijgt de Eiermarkt de functie als zuivelmarkt. De aanwezige waterpomp op de Eiermarkt is een relevante getuige van het netwerk van openbare, bovengrondse stadspompen, dat vanaf de tweede helft van de 18de eeuw in de Brugse binnenstad wordt uitgebouwd. De Breidelstraat is vanouds een verbindingsstraat tussen de Markt en de Burg. Van 1284 tot circa 1793 stond op de hoek van de Markt de Waterhal, vanaf 1885 wordt die vervangen door het neogotisch complex met onder andere het Provinciaal Hof. Tegen de westelijke Burghoek staan sinds 1665 de Proosdij, die oorspronkelijk tegenaan de Sint-Donaaskerk was gebouwd. De panden in nabijheid van de Waterhal waren handelspanden, ze bewaren onder meer kelders en achtergevels die oorspronkelijk aansloten op de nu deels overwelfde Kraanrei. De zichtassen vormen tevens verbindingsassen die een belangrijke economische rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Brugge. De Vlamingstraat fungeert vanaf het einde van de 12de eeuw als een belangrijke verkeersader. In de 14de eeuw vestigen de buitenlandse naties zich hier in de omgeving van de herberg "ter Beurze". De panden aan de oostzijde van de straat palen aan de nu gedempte Kraanrei, die onder de Waterhal, gelegen op de Markt, door verder liep naar het Kraanplein. De Wollestraat fungeert als een belangrijke handelsstraat en verbindingsstraat dankzij de aanwezigheid van de hallen aan de westzijde en de nu gedempte Kraanrei evenwijdig lopend met de straat. De bewaarde huiskelders aan de oostzijde van de straat stonden in verbinding met de kade aan de Kraanrei. De Steenstraat is vanouds een belangrijke verkeersas doorheen de stad die in verbinding stond met de Burg. De Steenstraat is ontstaan op een zandrug die via de Burg en het toenmalige Zand, Aardenburg met Oudenburg verbond. In de loop van de 15de-17de eeuw worden markante ambachtshuizen gebouwd, die een weerspiegeling zijn van het belang van de ambachten. Naar aanleiding van het bouwen van het station op het Zand in 1841-1844 wordt de Steenstraat de belangrijkste verbindingsweg met de Markt. Hierdoor ontstaan verschillende winkelpanden, dit weerspiegelt zich eveneens in grote en kleine bouw- en verbouwcampagnes van winkelpanden.

architecturale waarde

De bebouwing binnen het voorgestelde stadsgezicht Markt en Burg met omgeving vertoont een grote historische gelaagdheid waarbij de aparte panden belangrijke merktekens vormen in het stedelijke landschap. De omvang en de architecturale kwaliteiten van de gebouwen op de Markt en de Burg weerspiegelen duidelijk het belang van deze twee pleinen door de eeuwen heen. De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen en wordt bepaald door een grote variatie aan stijlen. Op de Burg zijn representatieve voorbeelden terug te vinden: de sobere gevel van de Heilige-Bioedkapel, het gotische Stadhuis, de Burgerlijke Griffie in renaissancestijl, de barokke Proosdij, het classicistisch complex van het voormalige Landhuis van het Brugse Vrije, een neo-Brugse baksteenbouw en de voor de jaren 1970 typerende invularchitectuur. Op de Markt weerspiegelen de gotische openbare gebouwen, zoals het Belfort met Hallen, de gunstige sfeer van economische welvaart en politieke stabiliteit die Brugge kent vanaf de 13de eeuw. De lokale gotische bouwtradities en stijlkenmerken kennen hun navolging in grootschalige stedelijke projecten zoals aan de oostzijde van de Markt met het Ministerie van Openbare werken, het Provinciaal Hof en de Post. De gevel- en de pleinwanden binnen het voorgestelde stadsgezicht worden gekenmerkt door een gaaf bewaard heterogeen karakter met hoge architecturale kwaliteiten. Binnen het stadsgezicht zijn representatieve voorbeelden van verschillende architectuurstijlen zoals onder meer romaanse bouwkunst, de gotiek, typische 17de-eeuwse trapgevels, barokke architectuur, rococo, classicistische en neoclassicistische architectuur en panden in historiserende stijl waarbij de restauratie, gekend als 'Kunstige Herstelling' wordt geïllustreerd. Eveneens zijn er voorbeelden bewaard van historiserende architectuur uit de jaren 1940-1950 waarbij vroegere voorbeelden als illustratie dienden. De jaren 1970 worden geïllustreerd door enkele voorbeelden met typische vormgeving en materiaalgebruik. De jaren 1980-1990 worden geïllustreerd door de typische invularchitectuur met onder meer postmodernistische kenmerken. Langsheen de pleinen, de verbindingsstraten en de zichtassen is een beeldbepalende bebouwing tot stand gekomen die het belang van beide pleinen door de eeuwen heen weerspiegelt en die tevens een getuige is van de vele toonaangevende architecten die de omgeving van de Markt en de Burg een belangrijke invloed hadden op de architectuur. De gekende architecten vertegenwoordigen telkens een belangrijke strekking binnen de architectuur. De Burgerlijke Griffie naar ontwerp van architect J. Wallot en onder leiding van meester-metselaar C. Sixdeniers vormt een vroeg voorbeeld van renaissancearchitectuur in Vlaanderen. De Proosdij naar ontwerp van ontwerp van kanunnik F. Hillewerve in samenwerking met de Antwerpse architect C. Verhouve is een kenmerkend voorbeeld voor de barokke openbare architectuur in Vlaanderen. Het Landhuis van het Brugse Vrije, gebouwd in 1726 is een ontwerp van de Amsterdamse architect J. Verkruys en getuigt van een rationele, klassieke architectuurstrekking, geïnspireerd op de classicerende laatbarok. De ambtswoning van de gouverneur naar ontwerp van de Brugse architect J.F. Van Gierdegom illustreert het neoclassicisme. De 19de-eeuwse architectuur wordt gekenmerkt door twee stromingen. Enerzijds spelen stadsarchitect J.B. Rudd en architect I. Alleweireldt een belangrijke rol in het neoclassicistisch stadsbeeld. Anderzijds drukt de neogotiek onder invloed van architecten T.H. King, J. de Bethune, J. Caomans en stadsarchitect L. Delancenserie zijn stempel op het stadsbeeld vanaf de jaren 1870. Voorbeelden van grootschalige nieuwbouwprojecten zijn onder meer de oostzijde van de Markt met onder meer het Provinciaal Hof en Postgebouw. · Het eclecticisme, in beperkte mate aanwezig in het stadsbeeld wordt onder meer vertegenwoordigd door architect E. Timmery en de Brusselse architect L. Govaerts. De rol van de "Kunstige Herstellingen" binnen het stadsgezicht is heel groot en geeft tevens een evolutie aan van historiserende restauraties.

stedenbouwkundige waarde

Het uitzicht van de stadspleinen Markt en Burg en de straten die erop uitgeven, is historisch gegroeid en resulteert uit opeenvolgende stedenbouwkundige ingrepen. De Markt en de Burg vormen de kern van het stadsgezicht. De Burg vormt de pre-stedelijke kern van de stad Brugge. De Blinde Ezelstraat verwijst naar de vroegere Zuidpoort als toegang tot de pre-stedelijke kern. De Breidelstraat heeft als verbinding met de Markt een belangrijke rol gespeeld. Na de afbraak van de Sint-Donaaskerk circa 1807 werd de Burg vergroot en ontstond de huidige kenmerkende tweeledige structuur van het plein, enerzijds het oorspronkelijke, Burgplein met de icoongebouwen het stadhuis, de proosdij, het landhuis van het Brugse Vrije en de Burgerlijke Griffie en anderzijds het noordelijke pleingedeelte aangelegd in 1810, met een centrale promenade afgezoomd met platanen die samen met de Burgstraat de zichtas op het stadhuis accentueert. Vóór 1123 vormde de Markt als economisch centrum van de stad samen met de Eiermarkt een groter plein. Met de bouw van de Sint-Kristoffelkapel kreeg de Markt haar huidige oppervlakte. De Markt is sinds de middeleeuwen de locatie van belangrijke icoongebouwen zoals het Belfort met de Hallen. De Markt vormt ook het knooppunt van belangrijke straten die al van in de middeleeuwen een belangrijke rol hebben vervuld in de handel. Vanaf het einde van de 18de eeuw leidt de afbraak van gebouwen tot grootschalige bouwprojecten die het stadslandschap grondig wijzigen, zoals onder meer aan de oostzijde van de Markt na de afbraak van de Waterhal in 1787. Het slopen van het boterhuis en van de Sint-Kristoffelkapel in 1786 leidt tot nieuwbouw aan de zuidelijke pleinzijde van de Markt. Onder het liberale bestuur van burgemeester J. Boyaval (1850-1875) poogt stadsarchitect J.B. Rudd het stratenpatroon te vernieuwen en te moderniseren. Hij laat zich inspireren door het model van architect G.E. Hausmann, die het stratenpatroon in Parijs grondig wijzigde. In 1848 krijgt de Vlamingstraat ter hoogte van de nummers 1-7 een nieuwe rooilijn. In 1859 volgt een rooilijnwijziging ter hoogte van de hoek Eiermarkt en de Geldmuntstraat. Het resultaat is een neoclassicistische eenheidsbebouwing naar ontwerp van stadsarchitect J.B. Rudd. De neo-Brugse architectuur wordt gepromoot bij het uitschrijven van architectuurwedstijden. De gevelwand op de Markt tussen de Sint-Amandsstraat en de Eiermarkt wordt ingenomen door imposante panden in Brugse neostijlen die het resultaat zijn van een wedstrijd in 1911.

archeologische waarde

De Markt en de Burg met omgeving kunnen beschouwd worden als een belangrijk bodemarchief met sporen van menselijke activiteiten en constructies die daar achtereenvolgens aanwezig waren, zoals onder meer de Sint-Kristoffelkerk met aanpalend Boterhuis aan de noordzijde van de Markt en de Waterhal aan de oostzijde van de Markt. Het tracé van de Romeinse heirweg dwarst vermoedelijk de huidige Markt richting Burg waar de weg via het eigenlijke Burgplein verder moeten hebben doorgelopen naar het oosten. Op de Burg is de archeologische site van het Sint-Donaascomplex te situeren. De Karolingische burchtkerk lag ten noorden van de weg Oudenburg - Aardenburg die het castrum in twee delen opsplitste. Het bewaarde complex, te situeren aan de oostzijde van de Burg en deels gelegen onder het Burg nummer 10, is een belangrijk onderdeel van de oude grafelijke burcht, die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de stad Brugge. De resten van de kerk worden beschouwd als een zeer belangrijk voorbeeld van de Karolingische kerkelijke bouwkunst in onze streken. Ook de overblijfselen van het aanpalende klooster zijn een belangrijk element in de context van de geschiedenis van de grafelijke burcht. Onder het Burgplein liggen resten van het klooster. Deze resten zijn bijgevolg zeer belangrijk voor hun betekenis in de studie van de geschiedenis van de stad Brugge.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat, Geldmuntstraat, Hallestraat, Hoogstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Markt, Oude Burg, Philipstockstraat, Rozemarijnstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat (Brugge)
Het stadsgezicht van de Markt en de Burg met omgeving omvat belangrijke historische pleinen en straten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de stad Brugge.

Is de omvattende bescherming van

Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562); in kern opklimmend tot de 13de eeuw. Huis van vier en zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, met klokgevel met parement van arduin en classicistische gevelopbouw. Zijgevel van zes traveeën en aanleunende aanbouw van drie traveeën. Voormalig koetshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


Ambachtshuis van de visverkopers

Markt 33 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de visverkopers, zie nissen met beschermheiligen Heilige Petrus en Heilige Andreas, heden verdeeld in twee panden. Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. Jaarankers en -cartouche 1621.


Ambtswoning van de Gouverneur

Burg 3-4 (Brugge)
Achteruitgelegen complex bestaande uit de hoofdvleugel van vier traveeën en drie bouwlagen onder gemansardeerd schilddak, visueel geflankeerd door twee zijvleugels van één travee en twee bouwlagen; doch de linker vleugel is feitelijk travee van de achtergevel van de Proosdij en de rechtervleugel is een deel van de zes traveeën brede zijvleugel die tot de Gouverneurswoning behoort.


Apotheek dr. G. Dryepondt

Wollestraat 7 (Brugge)
Voormalige apotheek van "Docteur G. Dryepondt, pionnier colonial, 1866-1932", zie gedenkplaat. Diephuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak. Gevel van 1841.


Apotheek met klokgevel

Steenstraat 9 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Oude kern mogelijk van 1771 (?). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1938-1939 naar ontwerp van architect Jef De Coster (Brugge): vervangen van natuurstenen elementen door witsteen van Vaurion, en aanpassen van de pui voor apotheek, te zien aan de attributen in de glas-in-loodwaaier en in bovenlichten opschriften "Apotheek" en "Drogist".


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Bogen en neobaroknis met Sint-Amand-beeld door M. D'Hondt

Steenstraat (Brugge)
Bogen over de Kleine Sint-Amandsstraat gebouwd in 1928 ter vervanging van schoorpalen die beide huizen ondersteunden omwille van instortingsgevaar; aan de straatkant, bekronende neobaroknis met buste van Sint-Amand door beeldhouwer M. D'Hondt (Brugge).


Burgerhuis

Philipstockstraat 5 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1800 na het verdwijnen van de Sint-Pieters- of Wisselbrug.


Burgerhuis

Eiermarkt 21 (Brugge)
Huis uit de tweede helft van de 18de eeuw; oorspronkelijk zes traveeën + één linker travee van 1920 en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak.


Burgerhuis 't Lammetje

Kleine Sint-Amandsstraat 15, Steenstraat 28 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "Anno / 1654" zie boogveldversieringen, in plaats van houten gevel.


Burgerhuis De Goude Weerelt

Vlamingstraat 3 (Brugge)
Laat-classicistische lijstgevel naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge) van circa 1850. 1887: bestaande indeling van de winkelramen met ingeschreven kleine rondboogarcade en grote roedeverdeling vervangen door grote beglazing en behoud van de middendeur.


Burgerhuis De Gouden Cop

Steenstraat 1 (Brugge)
Huis van twee + vier traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, gedateerd "1765", zie jaartal in top, doch oudere kern: moer- en kinderbalken wijzen op een constructie met houten gevel. Huidig neorococo uitzicht bekomen na "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Hubrecht (Brugge) van 1909-1910.


Burgerhuis De Lelie

Steenstraat 18 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "1728", zie opschrift. Interessante aanvraag tot puiverandering van 1877 die ook tot dan bestaande indeling weergeeft met brede rondboogdeur in omlijsting met geprofileerd beloop tussen twee smallere. Inmiddels volledig gemoderniseerde begane grond.


Burgerhuis De Matte

Philipstockstraat 3 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen & entresol onder zadeldak, uit de 17de eeuw met kern uit het einde van de 13de eeuw. Verfraaiende Kunstige Herstelling van 1892 naar ontwerp van architect Etienne Timmery. Verankerde bakstenen trapgevel met gebruik van arduin.


Burgerhuis De Meyere

Vlamingstraat 13 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Oorspronkelijk sobere neoclassicistische gevel uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis De Pauwe

Vlamingstraat 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en lichtgroenbeschilderde neoclassicistische lijstgevel van 1848 naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge).


Burgerhuis De Ramont

Vlamingstraat 7 (Brugge)
Huis van drie traveeën en gelijkvloerse verdieping met entresol, tweede bouwlaag en mezzanino onder afgewolfd zadeldak. Bepleisterde en beige-beschilderde lijstgevel met neoclassicistische inslag.


Burgerhuis gedateerd 1731

Philipstockstraat 2 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag + entresol onder zadeldak (leien), in klauwstukken gedateerd "17/31"; volgens Devliegher zou dit jaartal echter 1732 moeten zijn.


Burgerhuis gedateerd 1776

Steenstraat 26 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Witbeschilderde bakstenen klokgevel bekroond door driehoekig fronton gedateerd "1776".


Burgerhuis Het Schotterkin

Steenstraat 8 (Brugge)
Huis van drie traveeën begane grond met entresol en één bovenverdieping onder zadeldak. Verhoogde klokgevel, gedateerd 1727: maar oude kern opklimmend tot 15de-16de eeuw.


Burgerhuis in rococostijl

Eiermarkt 7 (Brugge)
Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer vernieuwen houtwerk naar bestaand model.


Burgerhuis In Slype

Steenstraat 20 (Brugge)
Huis van drie traveeën en begane grond en entresol en één bouwlaag onder zadeldak, met een kern uit de 13de eeuw volgens sporen in zijmuren. Klokgevel in classicerende barokstijl, gedateerd "17 / 16" zie jaartal, in plaats van van een uitkragende houten gevel zie bewaarde balklagen. Wijzigingen en Kunstige Herstelling tijdens de 20ste eeuw.


Burgerhuis met winkelpui

Eiermarkt 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, 18de-eeuws uitzicht; winkelpui van 1937.


Burgerhuis Sint-Jacob

Wollestraat 19 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee zijpuntgevels. Oorspronkelijke gevel uit midden 18de eeuw volgens bouwvergunningen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen, gesloopt en herbouwd in 1970.


Burgerwoning in neorenaissancistische stijl

Steenstraat 17 (Brugge)
Neorenaissancistisch breedhuis van zes traveeën - twee brede en vier smalle - en vier bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). "Kunstige Herstelling" van 1910-1911 naar ontwerp van architect Etienne Timmery (Brugge), op vraag van E. Callewaert-Van Damme ter vervanging van 19de-eeuwse lijstgevel. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) met betrekking tot begane grond.


Café De Drie Monniken

Markt 32 (Brugge)
"De drie Monniken" onderging "Kunstige Herstellingen" in 1880 en in 1987 een consoliderende herstelling naar ontwerp van architect L. Adriaenssens (Brugge).


Cinema Pathé

Markt 18-19 (Brugge)
Breedhuis van zeven/acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Oorspronkelijke klokgevel en gotische schermgevel in 1861 vervangen door lijstgevel in second empirestijl. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1924 naar ontwerp van architecten J. Viérin (Brugge) en L. Coppé (Brugge).


De Damsche Poorte

Vlamingstraat 2 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 18de-eeuws uitzicht, doch vermoedelijk oude kern.


Eclectisch burgerhuis

Wollestraat 9 (Brugge)
Eclectisch enkelhuis van 1890 naar ontwerp van architect L. Govaerts (Brussel) in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel met oude kern. In 1995 "Kunstige Herstelling" van erker naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Eclectisch winkelhuis

Steenstraat 13 (Brugge)
Monumentaal eclectisch winkelhuis van één brede travee links + drie traveeën, een hoge begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen, resultaat van de "Kunstige Herstelling" in plaats van twee trapgevels van 1911-1914, zie jaarcartouches met inscriptie "MCMXI"; naar ontwerp van architect E. Timmery (Brugge). Latere wijzigingen aan de begane grond onder meer in 1932. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): vormelijke aanpassing van begane grond.


Eclectische stadswoningen

Eiermarkt 3, 2A, 3A, Geldmuntstraat 1-3 (Brugge)
Bouwblok van drie bouwlagen bij de pleinhoek, opgetrokken in 1860 op de hier toen nieuwe rooilijn. De eclectische gevel met neorenaissance reminiscenties op de hoek die drie panden verbergt, is uniek in de Brugse binnenstad.


Gevelwand

Markt 22-25, 26 (Brugge)
Vormt noordelijke gevelwand tussen Eiermarkt en Geernaartstraat. Tot 1786 ingenomen door de Sint-Kristoffelkapel en aanpalende huizen, onder meer een pand van zes traveeën en één bouwlaag onder mansardedak van 1757, twee houten puntgevels op bakstenen benedenpui en op de hoek van de Geernaartstraat een smalle trapgevel uit de 17de eeuw.


Gildehuis De Drie Meunycken

Steenstraat 19 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de bakkers zie uithangbord. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "15 / 60".


Gildehuis Het Mandetje

Markt (Brugge)
Ontwerp van 1662 in licht gewijzigde vorm vervangt een houten gevel. Oorspronkelijk dubbelhuis met deuromlijsting van natuursteen, nog bewaard in 1830, en voorzien van een vergulde mand boven de latei.


Grafelijke burcht

Burg (Brugge)
De oorspronkelijke grafelijke burcht en het Sint-Donaascomplex vormen de kern van de ontstaansgeschiedenis van de stad Brugge.


Griffie van het Brugse Vrije

Blinde-Ezelstraat 2 (Brugge)
Voormalige Burgerlijke Griffie. Vanaf 1434 tot 1534: ondergebracht in de hier gelegen annex van het "Landhuis van het Brugse Vrije". 1537: voltooiing van de nieuwe bouw, ter vervanging van het gesloopte bouwvallige pand; uitbreidingen mogelijk beëindigd in 1608. Huidig gebouwencomplex, in het noorden begrensd door Burg, in het oosten door voormalig "Landhuis van het Brugse Vrije", in het zuiden door de Reie en in het westen door Blinde Ezelstraat. Locatie van een deel van de administratieve stadsdiensten.


Hoekcomplex

Breidelstraat 2, Wollestraat 1 (Brugge)
Oorspronkelijk drie afzonderlijke panden van respectievelijk drie, vijf en vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder samengestelde schild- en zadeldaken. Lijstgevels met 19de-eeuws uitzicht; samenvoeging van gelijkvloerse verdieping resulteert in huidig winkelpand.


Hoekhuis

Geldmuntstraat 2, Sint-Jakobsstraat 1 (Brugge)
Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel in Lodewijk-XV-stijl uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Hoekhuis 't Oude Cruysse

Vlamingstraat 1 (Brugge)
Laatclassicistisch hoekpand van één + één + twee traveeën en drie bouwlagen onder half schilddak, van circa 1850. 1853: aanpassen aan winkelfunctie.


Hoekhuis met winkelpui

Eiermarkt 4 (Brugge)
Zichtbepalend hoekpand. Diephuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 15de-eeuws uitzicht, volgens brandsporen mogelijk als verstening van houtbouw; gereconstrueerde neoclassicistische winkelpui van 1871. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1935-1936 naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge).


Hoekpand Boechoute

Markt 15, Sint-Amandsstraat 1 (Brugge)
Zichtbepalend hoekpand met oude kern uit het vierde kwart van de 15de eeuw. Verankerde bakstenen scherm- en lijstgevel van drie traveeën en vijf bouwlagen, en zijgevel van twee traveeëen, gemarkeerd door Brugs travee. Baksteen met gebruik van zandsteen voor hoekblokken en tussenstijlen en -dorpels. Boven de middentravee prijkt een windwijzer en -vaan van 1676-1677. Aan de Sint-Amandsstraat lagere aanbouw van twee traveeën en vier bouwlagen met een bepleisterde gevel en een bakstenen dakkapel met tuitgeveltje en bolkozijn.


Huis 't Handvat

Vlamingstraat 15 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen trapgevel (8 trappen + topstuk) met sierankers in neo-Brugse stijl van 1904. Gebruik van zandsteen voor puilijst, basissen, en kruiskozijnen.


Huis Craenenburg

Markt 16 (Brugge)
Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern.


Huis de Blomme

Markt 11 (Brugge)
Soortgelijke lijstgevel als nummer 10 onderging "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Gellynck (Brugge), onder meer samenvoegen met buurpand nummer 10 onder één dak en toevoeging van een dakkapel naar het patroon van nummer 10 in 1961-1962.


Huis De Drie Coninghen

Steenstraat 11 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Jaartal "17 / 71" verwijst vorig geveluitzicht met name puntgevel. Consoliderende restauratie van 1943 naar ontwerp van architect F. Vervalcke (Knokke) met betrekking tot bovenverdieping; "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): historiserende reconstructie van begane grond naar ontwerptekening van 1886.


Huis De Gapaert

Steenstraat 5 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw met in de loop van de 19de eeuw aangepaste bovenvensters.


Huis De Halsbrecht of Het Pansyser

Vlamingstraat 9 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen) met 18de-eeuws uitzicht als verbouwing van ouder pand, zie interieur en achtergevel met tuitgevel.


Huis de Kat

Markt 12 (Brugge)
Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nummers 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) onder meer restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel.


Huis De Speghele

Wollestraat 13 (Brugge)
Huidig uitzicht resultaat van verfraaiende en historiserende "Kunstige Herstelling" in 1990 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge). Oorspronkelijke gevel van circa 1500, in de loop van de 17de eeuw uitgebreid met achterhuis van twee bouwlagen onder zadeldak.


Huis Den Ceulenaere

Vlamingstraat 22-24 (Brugge)
Verankerde bakstenen trapgevel (10 trappen + topstuk) met gebruik van Doornikse steen voor begane grond en hoekkettingen; verwerking van zandsteen voor kozijnconstructies.


Huis Die Maene

Markt 17 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen). Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1947 naar ontwerp van architect L. Viérin (Brugge).


Huis In de Klokke

Markt 14 (Brugge)
Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Huis La Civière d'Or

Markt 31 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaams pannen), opklimmend tot de 17de eeuw, rondboogvensters en kwartholle dagkanten van circa 1862 en onderbouw van 1920.


Huis Sint-Niklaas

Steenstraat 7 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; trapgevel teruggaand tot de 17de tot 18ee eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1947-1948 naar ontwerp van architect J. De Coster (Brugge).


Huis van Antwerpen

Vlamingstraat 2 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van drie + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van circa 1500; consoliderende Kunstige Herstelling van 1882. Verankerde, witbeschilderde bakstenen tuitgevel met schouderstukken, verticaal geaccentueerd door indeling volgens Brugse travee. Hoeknis met Mariabeeld.


Huizen Den Ouden Ezele en Den Ouden Schaeck

Steenstraat 22-24 (Brugge)
Huizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels uit midden 18de eeuw met attiek aan weerszij van de twee rondbogige dakvensters onder gestrekte waterlijst.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Muntatelier

Markt 21 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gedateerd met een jaarcartouche 1623, maar met 13de-eeuwse kern. Barokgetinte trapgevel van verankerde baksteen. Huidig uitzicht wordt bepaald door een verfraaiende Kunstige Herstelling in 1896 naar ontwerp van architect J. Coucke.


Neoclassicistisch burgerhuis

Burg 9, Mallebergplaats 2 (Brugge)
Neoclassicistisch diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), oudere kern te zien aan kelder met tongewelf, doch gevel van 1850 ter vervanging van twee trapgevels. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel in neoclassicistische stijl.


Neogotisch administratiegebouw

Markt 1 (Brugge)
Neogotisch hoekpand naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1908 en opgetrokken in 1910-1914. Bijhorende conciërgerie naar ontwerp van architect Edward Schelstraete (Brugge) van 1925 met integratie van arduinen klokgevel van 1732 afkomstig van de Markt, zie Philipstockstraat nummer 2.


Postgebouw

Breidelstraat 3, Markt 5 (Brugge)
Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen.


Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas

Burg 1-2, 1B, 2B (Brugge)
Voormalige gerechtelijke zetel van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas; blikvanger vanaf het zuidelijk pleingedeelte. Thans Dienst Pers en Voorlichting van de provincie West-Vlaanderen.


Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)
T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve westvleugel als dominant, centraal element van de oostelijke Marktzijde; de oostelijke achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur; in de zuidwestelijke oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhuis met de staatsietrap.


Samenstel van winkels

Breidelstraat 5-11 (Brugge)
Laag samenstel met winkeltjes opgevat als kraam, van 1923-1924 naar ontwerp van architect Edward Schelstraete (Brugge).


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed, en Criminele Griffie

Burg 13-14 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Sint-Donaaskerk

Burg (Brugge)
Het zogenaamde Burghotel (1987-1989) bewaart in de kelderverdieping resten van het koor van de voormalige Sint-Donaaskerk.


Stadhuis van Brugge

Blinde-Ezelstraat 1, Burg 12 (Brugge)
Huidig gebouwencomplex, is fasegewijs tot stand gekomen op de plaats van het vroeger Ghyselhuus waar de schepenen vergaderden. De oudste vleugel, aangevat in 1376 onder graaf Lodewijk van Male, kan beschouwd wordt als het eerste monumentale, middeleeuwse stadhuis van onze gewesten en de eerste toepassing van Brugse travee. Daarnaast omvat het complex: een eerste uitbreiding van circa 1410, de Nieuwe Schepenkamer van 1523 maar na brand van 1946 herbouwd door architect J. Viérin, derde uitbreiding oorspronkelijk met kapel, keuken en wezenkamer gebouwd in 1544-1545 door meester-metselaar C. Sixdeniers, de Nieuwe Vierschaar van 1603-1604, de Thesaurie gedateerd met jaarankers 1614, een traptoren naar ontwerp van L. Delacenserie van 1903-1904 en het Kabinet van de Burgemeester van architect L. Dugardyn van 1972.


Stadswoning

De Garre 1 (Brugge)
Dit pand, gelegen in het steegje De Garre, klimt in kern op tot de 14de eeuw. Het getuigt in oorsprong van een unieke, middeleeuwse, stedenbouwkundige stadsstructuur, waarbij enkele huizen gegroepeerd zijn langs een steegje.


Stadswoning

Eiermarkt 6 (Brugge)
Klein pand, mogelijk uit de 17de eeuw doch met oudere kern, met vrijstaande rechter zijgevel en palend aan voorgevel van 18de-eeuwse woning nummer 7.


Stadswoning

Eiermarkt 18 (Brugge)
Breedhuis van vijf/drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, uit de 17de eeuw met in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen.


Stadswoning

Markt 9 (Brugge)
Breedhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). 18de-eeuws uitzicht, doch vermoedelijk oude kern.


Stadswoning

Markt 13 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen + entresol onder zadeldak. Opgetrokken in 1934 als "Kunstige Herstelling" in neo-Brugse stijl naar ontwerp van architect A. D'Helft (Brugge).


Stadswoning

Markt 20 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder leien zadeldak. Huidige klokgevel van 1971 met arduinen parement is een vergrote kopie van de in 1912 afgebroken klokgevel van 1732. Laatst genoemde heropgericht in 1926 in de Philipstockstraat.


Stadswoning

Markt 28 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, met 19de-eeuwse aanpassingen van muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1995 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Stadswoning

Markt 29 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. De huidige trapgevel dateert van 1678, maar werd circa 1900 grotendeels herbouwd naar de bestaande toestand.


Stadswoning

Wollestraat 5 (Brugge)
Lijstgevel uit de 18de eeuw met latere aanpassingen: in 1872 worden vier rechthoekige vensters van de tweede bouwlaag vervangen door drie steekboogvensters die in 1923 verbouwd worden tot deurvensters met opengewerkte borstwering.


Stadswoning

Eiermarkt 17 (Brugge)
Pand uit het tweede kwart van de 20ste eeuw volgens foto van circa 1900 ter vervanging van een soortgelijk pand als nummer 18 echter met overkragende bovenverdieping.


Stadswoning De Slecke

Markt 10 (Brugge)
Breedhuis van twee + twee traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, afgewolfd aan linker zijde.


Stadswoning In de Lelie

Markt 30 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen); nieuwe cartouche met jaartal 1626. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1887 naar ontwerp van architect E. Delplace (Mons).


Stadswoning in neoclassicistische stijl

Vlamingstraat 4-8 (Brugge)
Classicistisch huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). 18de-eeuws uitzicht. Wijzigen van onderbouw ingezet in 1838.


Stadswoning met achterhuis

Vlamingstraat 11, 11A (Brugge)
Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met houten winkelpui

Breidelstraat 14 (Brugge)
Oorspronkelijk diephuis, mogelijk uit de 16de eeuw. Gedeelte aan de Breidelstraat in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw verbouwd tot breedhuis; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning met klokgevel

Steenstraat 6 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Huidig uitzicht resultaat van sterke aanpassingen van oorspronkelijke 18de-eeuwse klokgevel met 19de-eeuwse openingen; in 1933 verhoging van de top en aanbrengen van het jaartal "17 / 67" door architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met neorococolijstgevel

Breidelstraat 16 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen, mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw, zie bewaarde interieurelementen. Neorococolijstgevel als "Kunstige Herstelling" van 1916 naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel.


Stadswoning met nieuwe winkelpui en achterbouw

Breidelstraat 12 (Brugge)
Oorspronkelijk diephuis uit de 16de eeuw, begrensd door de hier gedempte Reie en brandgang De Garre. Gedeelte aan de Breidelstraat circa 1882 verbouwd tot breedhuis; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning met trapgevel

Wollestraat 3 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel uit de 18de eeuw, volgens Devliegher met jaartal "177."; aangepaste onderbouw met grosso modo bewaarde ordonnantie van 1814.


Stadswoning met winkel

Wollestraat 15 (Brugge)
Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met aflijnende kroonlijst op klossen en panelenfries uit de eerste helft van de 19de eeuw. Reeds handelszaak in de tweede helft van de 19de eeuw met wijzigingen van winkelpui onder meer in 1881 en 1989.


Stadswoning met winkelpui

Eiermarkt 1 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen, leien); 18de- en 19de-eeuws uitzicht.


Stadswoningen De Speghele

Steenstraat 30-32 (Brugge)
Twee diephuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Twee identieke laatgotische trapgevels, nummer 30 van 1596, nummer 32 grotendeels verbouwd.


Stadswoningen met halsgevel

Steenstraat 10-12 (Brugge)
Twee diephuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; beide met halsgevel. Bepleisterde en witbeschilderde halsgevels met bekronend driehoekig fronton.


Stadswoningen met trapgevels

Vlamingstraat 14-16 (Brugge)
Twee soortgelijke diephuizen van twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevels (8 trappen + topstuk) van verankerde gele baksteen, uit de 17de eeuw.


Waterpomp

Eiermarkt (Brugge)
Verkeersvrij pleingedeelte gedomineerd door horecafunctie zie onder meer verbouwde begane gronden. Bestrating met arduinen tegels en kasseien.


Winkel

Markt 35 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder schilddak. Huidig 19de-eeuws uitzicht in plaats van gekanteelde schermgevel.


Winkel Het Molenken

Philipstockstraat 9 (Brugge)
Huis van vier + zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak met oude kern.


Woning Den Arent

Steenstraat 15 (Brugge)
Gevelsteen met tweekoppige arend. Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "Anno / 1626", zie cartouche. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch.


Woning Spainge

Markt 27 (Brugge)
Diephuis van twee + vijf/één/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaarcartouches "Anno / 1614". Huidige gevel van 1925 in plaats van 17de-eeuwse trapgevel met rondboogdeur en twee rondboogvensters in empirestijl.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.