Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dijlevallei - Pikhakendonk

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 20-06-2002 tot heden

ID
172
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/172

Besluiten

Dijlevallei-Pikhakendonk
definitieve beschermingsbesluiten: 20-06-2002  ID: 3880

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Dijlevallei en Pikhakendonk.
Dit landschap is een gaaf en representatief oud rivierenlandschap met onder meer typerende oude stroomgeulen en meanders.Waarden

De Dijlevallei - Pikhakendonk is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

de afwisseling van bossen met kleinschalige landbouwactiviteiten en de gevarieerdheid van het onbebouwde landschap, met talrijke hagen, houtkanten en bomenrijen. Het voorgestelde landschap bezit thans nog alle ingrediënten van het oorspronkelijke oude rivierenlandschap met onder andere dijken, verlande, afgesneden meanders, waterrijke hooi- en graasweiden, broekbosjes, naaldhoutaanplantingen en houtkanten. Deze elementen vormen één schilderachtig geheel.

historische waarde

de historische stabiliteit en continuïteit is bijzonder groot. Zowel qua bodemgebruik als qua veldindeling is er in de loop van de laatste 200 jaar weinig veranderd. De weilanden die met populieren werden beplant zijn relatief gering in aantal en, behalve in het akkergedeelte, zijn alle hagen die op de Ferrariskaart worden weergegeven nog aanwezig, vaak in de vorm van oude, uitgegroeide meidoornhagen, soms vermengd met wegedoorn. Van bijzonder belang zijn de oude stroomgeulen die nog gedeeltelijk met de huidige gemeente- en provinciegrenzen samenvallen en die vermoedelijk de laatmiddeleeuwse hoofdbedding van de Dijle aangeven.

natuurwetenschappelijke waarde

de bodemkundige situatie met talrijke gradaties in textuur en waterhuishouding heeft een grote diversiteit in flora en vegetatie voor gevolg. De bochtige kavelmarkeringen en gemeentegrenzen vallen meestal samen met oude stroomgeulen van de Dijle en hebben dus een bijzondere geomorfologische relictwaarde. Het voorgestelde landschap bestaat grotendeels uit matig bemeste graas- of hooiweiden, soms met een dicht net aan oude meidoornhagen, en herbergt een aantal zeldzame plantensoorten.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.