Beschermd cultuurhistorisch landschap

Vallei van de Dorpsbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 26-08-1993 tot heden

ID: 2422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2422

Besluiten

Vallei van de Dorpsbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 26-08-1993  ID: 2548

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de vallei van de Dorpsbeek, een nat Kempens beekdal.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke, de historische, in casu de cultuurhistorische en de esthetische waarden als volgt werden gemotiveerd:


wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: het betreft een vrijwel intact bewaard, permanent nat, venig, Kempens beekdal met een op sommige plaatsen tot 2 meter dikke veenlaag en waarin kwelwater afkomstig van hoger gelegen zandige infiltratiegebieden aan de oppervlakte komt. Het landschap heeft naast een waterregulerende functie een steeds groter wordende zeldzaamheid- en natuurbehoudswaarde.
Het voorkomen van de voor het Kempens district zeer zeldzame klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) in de bedding van de Dorpsbeek. Deze plant is vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam voor alle fytogeografische districten in Vlaanderen.
De aanwezigheid van planten overwegend verbonden aan acidofiele laagveenmoerassen en kwelgebieden.
Het voorkomen van eutrofe verlandingszones waarin verschillende successiestadia onderscheiden kunnen worden.
Het voorkomen van enkele typische dotterbloemhooilandsoorten te midden van de momenteel sterk verruigde graslanden als relicten van het vroegere bodemgebruik. Alhoewel de oude gebruiksvormen niet bewaard bleven, zijn dergelijke zeldzaam geworden terreinen bijzonder belangrijk zowel op botanisch als eco-hydrologisch vlak.
De aanwezigheid van op een vrij beperkte oppervlakte voor tal van vogelsoorten interessante biotopen als open waterpartijen, laagveenmoerassen, rietvegetaties, wilgen- en elzenstruwelen, naaldhout- en populieraanplantingen, verruigde graslanden, hooilanden, akkers en lineaire landschapselementen.
historische, in casu cultuurhistorische waarde: alleen in het gedeelte van de vallei gelegen tussen de Oosterring en de Waterstraat bleven de typische kenmerken van een permanent nat, venig, Kempens beekdal bewaard.
esthetische waarde: de vallei van de Dorpsbeek biedt een hoge esthetische belevingswaarde dankzij de gaafheid van het landschap, de vegetatiestructuur en -samenstelling en het reliƫf.Waarden

De vallei van de Dorpsbeek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vallei van de Dorpsbeek

Europalaan, Hoogzij, Waterstraat (Genk)
De vallei van de Dorpsbeek vormt een vrijwel gaaf bewaard, permanent nat Kempens beekdal met een op sommige plaatsen tot 2 meter dikke veenlaag en kwelwater afkomstig van de hoger gelegen zandige infiltratiegebieden.