Beschermd cultuurhistorisch landschap

Muggenbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 09-07-1993 tot heden

ID: 3162   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3162

Besluiten

Muggenbos
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 09-07-1993  ID: 2531

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Muggenbos, een relict van een zeer groot historisch boscomplex dat tijdens de 19de eeuw werd ontgonnen. Typerende elementen als een boswal, hakhoutstoven, knotbomen en het onregelmatige padenpatroon getuigen van hoe men het bos eeuwen geleden beheerde.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke, de historische, in casu natuurhistorische en esthetische waarden van het Muggenbos als volgt werd gemotiveerd:

Wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: "De hoge diversiteit aan plantensoorten in relatie tot de opmerkelijke kleine oppervlakte van het bos. Het voorkomen van een vrij groot aantal zeldzame en/of typische plantensoorten kenmerkend voor zeer oude loofbossen. Het voorkomen van zowel de droge als de vochtige variant van het Eiken-Haagbeukenbos, en van het elzenvogelkersverbond."
Historische, in casu cultuurhistorische waarde: "Het Muggenbos is een restant van een minstens twee eeuwen oud, zeer groot boscomplex dat tijdens de eerste decennia van de 19de eeuw werd ontgonnen. De aanwezigheid van talrijke karakteristieken getuigt van de wijze waarop de mens eeuwen geleden het bos beheerde, zoals o.a. het onregelmatig padennet, het voorkomen van een boswal ter hoogte van de grens, van oude knotbomen - meestal als eigendomsmarkering gebezigd- en van omvangrijke hakhoutstoven."
Esthetische waarde: "De kleinschaligheid van het bos, het voorkomen van verschillende bosassociaties op een beperkte oppervlakte, de hoge diversiteit aan plantensoorten en de aanwezigheid van eeuwenoude knotbomen en hakhoutstoven bieden een hoge esthetische belevingswaarde."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000354, Muggenbos, advies KCML (1993).


Waarden

Het Muggenbos is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Muggenbos

Muggenboskenstraat, Rode Haagstraat (Nieuwerkerken)
Het Muggenbos, een historisch stabiel bos, vormt een relict van een zeer groot boscomplex dat tijdens de 19de eeuw werd ontgonnen. Typerende elementen als een boswal, hakhoutstoven, knotbomen en het onregelmatige padenpatroon getuigen van de wijze waarop de mens eeuwen geleden het bos beheerde.