Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Abdij van Vlierbeek: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-02-2001 tot heden

ID: 351   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/351

Besluiten

Abdij van Vlierbeek: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3645

Beschrijving

De gehele resterende open, niet bebouwde ruimte rond de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de Abdij van Vlierbeek is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

door het voorgestelde gebied te bewaren als open landbouwgebied worden belangrijke waarnemingspunten van de abdijgebouwen, vooral de kerk, gevrijwaard en wordt de esthetische belevingswaarde van het abdijcomplex ten volle recht gedaan.

historische waarde

het gaat om een gebied dat historisch gezien tot de primaire leefruimte van de abdij heeft behoord: het complex van gebouwen, tuinen, vijvers, beemden, akkers en bossen in de vallei van de Molenbeek, circa 60 hectare, in de driehoek Schoolbergenstraat, Holsbeeksesteenweg en Kortrijksestraat. Belangrijk hierin zijn de percelen die tot het einde van de 18de eeuw de vijvers van de abdij vormden en het patroon van dijken, grachten en kanalen die samen met de Molenbeek de waterpeilen in stand hielden. Zowel kadastraal als landschappelijk is het historische systeem van waterhuishouding nog herkenbaar. De historisch continuïteit tussen de toestand die wordt afgebeeld op de 19de-eeuwse kadasterkaarten (en ook oudere kaarten) en de huidige toestand is groot.

sociaal-culturele waarde

het historisch belang van het voorgestelde dorpsgezicht kan ook sociaal-cultureel of sociaal-economisch worden onderbouwd. De landbouwfunctie die vanouds aan de abdij verbonden was en die tot voor kort nog aanwezig was, kon slechts in stand gehouden mits het behoud van een minimum aan landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving van de abdij. De mogelijkheid tot heropneming van deze functie moet gevrijwaard blijven.

wetenschappelijke waarde

ondanks verruiging en eutrofi├źring kunnen verschillende percelen worden aangewezen waar nog sporen van een echte bosflora worden aangetroffen. Relictwaarde heeft bijvoorbeeld ook een bosrand met oude hakhoutstronken van tamme kastanje. De mogelijkheid om bij middel van beheersmaatregelen de oorspronkelijke beekdalflora en -vegetatie te regenereren wordt vermoedelijk in hoge mate beperkt door de boven opgesomde randinvloeden. Het neutraliseren of bufferen van deze invloeden zal dan ook een belangrijk beheerdoel zijn.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdijdomein Vlierbeek

Kessel-Lo (Leuven)
De abdij van Vlierbeek ligt ten noordoosten van Leuven, maar ten zuiden van de Negenbunders en de drassige vallei van de Molenbeek, die tot in de eerste helft van de 20ste eeuw aansloot op het toen nog bestaande deel van het Lovens Broek of Lovenarenbroek. De dreven, de abdijsite en de akkers errond zijn bewaard gebleven zoals ze 200 jaar geleden waren. Enkele dreven werden in de nabijheid van de abdij aangeplant.

Is de omvattende bescherming van

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-13, 14 (Leuven)
Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.