Beschermd cultuurhistorisch landschap

Mechels Broek: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 03-04-1981 tot heden

ID: 4403   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4403

Besluiten

Mechels Broek: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 03-04-1981  ID: 1602

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de eerste fase in de bescherming van het Mechels Broek, een relict van een dijkbeemdenlandschap tussen Mechelen en Bonheiden. Het gebied vormt een voorbeeld van een landbouwontginning tijdens de 18de-19de eeuw door inpoldering.

In december 1981 is een uitbreiding van dit landschap beschermd.
Later is dit beschermd landschap nogmaals uitgebreid met een derde fase bij ministerieel besluit van 28 juni 1984.Waarden

Het Mechels Broek (eerste fase) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hanswijckhoeve

Muizenhoekstraat 23 (Mechelen)
Hooghuis uit eind 17de - begin 18de eeuw, aansluitend laaghuis opklimmend tot de tweede helft 17de eeuw en vernieuwd wagenhuis.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.