Beschermd cultuurhistorisch landschap

Mechels Broek: fase 3

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 28-06-1984 tot heden
ID: 4415   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4415

Besluiten

Mechels Broek: fase 3
definitieve beschermingsbesluiten: 28-06-1984  ID: 1986

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de derde fase van de bescherming van het Mechels Broek, een relict van een dijkbeemdenlandschap tussen Mechelen en Bonheiden.

De eerste fase van het Mechelse Broek werd beschermd bij koninklijk besluit van 3 april 1981.
In december 1981 werd het beschermde landschap uitgebreid met een tweede fase.
Deze tweede fase van de bescherming werd twee keer gewijzigd, een keer in september 1983 en een tweede keer in augustus 1984.Waarden

Het Mechels Broek (derde fase) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.