Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Schrieken

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 24-04-1991 tot heden

ID
4533
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4533

Besluiten

De Schrieken
definitieve beschermingsbesluiten: 24-04-1991  ID: 2377

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Schrieken.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke en esthetische waarde als volgt werd gemotiveerd:

Historische waarde: De historische waarde van het landschap wordt bepaald door de aanwezigheid van enkele hooilanden, relicten van oude ontginningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: De natuurwetenschappelijke waarde wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van matig natte tot regelmatig overstroomde zand- en lemig zandbodems met een neutrale tot hoge zuurtegraad en een intermediair stikstofgehalte, behalve onder het laagveenmoeras dat op een arme bodem voorkomt.
Esthetische waarde: De afwisseling van open graslanden met houtwallen, broekbos, rietgordels en loofbos geeft dit landschap een belangrijke esthetische waarde.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000725, De Schrieken, advies KCML (2002)


Waarden

De Schrieken is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Visbeekvallei

Beerse (Beerse), Lille, Wechelderzande (Lille)
De ankerplaats Visbeekvallei is een mooi en authentiek restant van een valleigebied met een gesloten karakter. De repelpercelering is nog duidelijk herkenbaar en de aanwezigheid van veel lijnvormige landschapselementen als bomenrijen en houtkanten benadrukken de kleinschaligheid van het gebied. Van de vroegere heide op de hogere delen van het landschap zijn nog een paar restanten over. De rest is omgezet in akker- en weiland. De aaneenschakeling van verschillende biotooptypen te midden van kleinschalig landbouwland, aansluitend op het uitgestrekt gemeentelijk bosgebied, geven de ankerplaats een gevarieerd en aantrekkelijk karakter.