Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Goor

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-07-1993 tot heden

ID
4689
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4689

Besluiten

Het Goor
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1993  ID: 2526

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Goor, een voormalig heide- en moerasgebied.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke en esthetische waarde van het Goor als volgt werd gemotiveerd:

Wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: de natuurwetenschappelijke waarde wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van een “frisse” tot regelmatig overstroomde zandbodem met een neutrale tot hoge zuurtegraad en een intermediair stikstofgehalte. Afhankelijk van deze milieuomstandigheden en van het beheer vinden we hier een gevarieerd geheel van vegetatietypen, met als voornaamste de verlandingsvegetaties, de zure laagveenmoerassen en de matig bemeste graslanden. Deze natuurwetenschappelijke waarde wordt er ook in belangrijke mate bepaald door de rijke avifauna - in het bijzonder het grote aantal broedvogels dat in het voorgesteld landschap de geschikte biotopen vindt - en door het voorkomen van de geelbuikvuurpad.
Esthetische waarde:de esthetische waarde wordt bepaald door de harmonische afwisseling van open plaatsen met rietgordels en broekbossen, Canadabossen en graslanden en de begrenzing door het Kempisch zijkanaal met zijn statige bomenrijen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier OA001411, Het Goor, advies KCML (1993).


Waarden

Het Goor is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Goor

Desselsedreef, GRENSSTRAAT, Goorstraat, Zanddijk (Dessel)
Het Goor, een voormalig heide- en moerasgebied, wordt gekenmerkt door de afwisseling van grote vijvers, graslanden en akkers, Canada- en dennenbossen, elzenbroekbos, dreven, beken en paadjes met rietgordels. De vijvers werden tijdens het interbellum aangelegd.