Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hobokense Polder

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-03-1996 tot heden

ID
4697
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4697

Besluiten

Hobokense polder
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1996  ID: 2987

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Hobokense Polder, langsheen de Schelde.Waarden

De Hobokense Polder is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

deze waarde wordt bepaald door de kleinschalige afwisseling tussen structureel sterk verschillende, natuurlijke begroeiingstypen die als één groot ongerept geheel worden ervaren. Dit gegeven wordt nog geaccentueerd door het contrast van een ongerept natuurgebied langsheen de Schelde en te midden van de verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving. Een ‘groene cel’ in de verstedelijkte omgeving heeft een grote belevingswaarde.

wetenschappelijke waarde

flora:
in het gebied komt op een beperkte oppervlakte een grote verscheidenheid aan begroeiingstypen voor die een rijk gevarieerde en soms zeer zeldzame flora tot gevolg hebben.
het gebied bevat de grootste populatie van Gevlekte orchis van Vlaanderen.
de rijkdom aan paddenstoelen en myxomyceten met nieuwe vondsten voor Vlaanderen en twee nieuwe soorten.

fauna:
het gebied is van heel grote waarde als broedgebied voor talrijke, soms zeldzame vogelsoorten.
het gebied bevat een zeer rijke invertebratenfauna van vlinders, libellen, zweefvliegen, waterkevers en wantsen; tal van soorten van die fauna zijn zeer zeldzaam of zelfs uniek of nieuw voor Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hobokense Polder

Benzineweg, Naftaweg, Scheldelei, Schroeilaan (Antwerpen)
Het gebied betreft de Hobokense Polder, gelegen langs de Schelde.