Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Melkkuip

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
4705
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4705

Besluiten

De Melkkuip
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-1999  ID: 3372

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het gebied de Melkkuip.
Dit gebied wordt gekenmerkt door een uitgesproken reliëf van hoger gelegen gronden die een depressie omringen en zo een kwel-amfitheater vormen.Waarden

De Melkkuip is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

de esthetische waarde van dit landschap wordt bepaald door zijn ongeschonden, open karakter met een uitgesproken reliëf. Ook de zeer kleinschalige en gevarieerde structuur van de vegetatie in het lager gelegen deel en de hoger gelegen wegzate van de vroegere dreef met erlangs de Courtoiskapel zijn bepalende elementen.

historische waarde

het voorkomen van archeologische sites;
het is een landschap met een ongeschonden en ongewijzigd eeuwenoud voorkomen.

natuurwetenschappelijke waarde

in casu geomorfologische waarde: door het uitgesproken reliëf van hoger gelegen gronden die een depressie omringen is er een zeldzame specifieke situatie ontstaan die als een kwel-amfitheater aangeduid wordt.
in casu botanische waarde: ten gevolge van voornoemde geomorfologische situatie is in dat lagergelegen deel een aan water gebonden vegetatie ontstaan. Die vegetatie heeft op een grote oppervlakte nog zijn oorspronkelijke structuur. Zij bevat tevens talrijke, soms zeldzame tot zeer zeldzame plantensoorten.
het gebied is een belangrijke broed-, pleister- en voedselplaats voor aan aantal, soms zeldzame vogelsoorten.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Boechout en omgeving

Boechout (Boechout), Hove (Hove)
Deze ankerplaats is gelegen in de landelijke gemeenten Boechout en Hove, ten zuidoosten van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. Het laatclassicistische U-vormige kasteel van Boechout is gelegen ten zuiden van de dorpskern binnen een grotendeels omhaagd domein en landschapspark. Het omgevende park werd in grote lijnen aangelegd in het begin van de 19de eeuw. Opvallend zijn de waterpartijen, de levensgrote zandstenen beelden, de vroeg 19de-eeuwse moestuin en een oud bomenbestand. De omgeving bestaat uit het Bos van Moretus, aansluitend op het kasteelpark, en een kleinschalig landbouwgebied, rijk aan typische oude hoeven en landschapselementen. Het ten oosten van het kasteel gelegen gebied van ‘De Melkkuip’, een kwelamfitheater met een uitgesproken reliëf, verschilt sterk van de omgeving door de openheid en doordat het zich als een aparte entiteit heeft ontwikkeld.