Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Rummen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-04-1995 tot heden

ID: 507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/507

Besluiten

Kasteel van Rummen: torenruïne en kasteelhoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-04-1995  ID: 2847

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel van Rummen.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de toren en de kasteelhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

binnen het afgebakende gebied is de 18de-eeuwse terreinindeling herkenbaar, dit is de hoofdstructuur van de geometrische tuin zoals hij wordt afgebeeld op een pentekening van 1740.

esthetische waarde

het afgebakende gebied valt samen met de zone waarbinnen de beschermde gebouwen kunnen waargenomen worden zonder visueel storende elementen, bijvoorbeeld recente bebouwing; het huidige bodemgebruik - een afwisseling van akkers, weiden, struwelen, bomenrijen - vormt een waardevolle, boeiende omkadering.

wetenschappelijke waarde

het afgebakende gebied bevat een nog authentieke, ongewoon soortenrijke flora. Dit blijkt uit de resultaten van een eenmalige prospectie van de weg en de aanpalende grachten, gekadastreerd als perceel 49 vierkante meter (deel); op minder dan een hectare werden tijdens een eenmalige prospectie 69 plantensoorten opgetekend, waaronder enkele zeldzame en/of fytogeografisch interessante soorten, met name reuzepaardenstaart (Equisetum telmateia), waterviolier (Hottonia palustris), bochtige klaver (Trifolium medium) en schildereprijs (Veronica scutellata).

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Rummen: torenruïne

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Deze bakstenen toren, bewaard tot drie bouwlagen hoog, is de enige resterende hoektoren van het verdwenen 17de-eeuwse kasteel van Rummen.


Kasteelhoeve

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Van de kasteelhoeve rest het monumentale poortgebouw, gedateerd 1629. De aanpalende stallingen werden gedeeltelijk verbouwd en aangepast als pachterswoning. Grote dwarsschuur met trapgevels, gedateerd 1626 en voorzien van wapenstenen.


Restant van de kasteeltuin van Rummen

Kasteellaan 17 (Geetbets)
Hoevegebouwen en hoektoren uit het tweede kwart van de 17de eeuw, toebehorend aan het in 1906 afgebroken kasteel van Rummen, omgeven door een tuin met restanten van de oude ringgracht; relicten van een kasteelcomplex uit 1629 met parterre­tuin en dreven.