Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zammelsbroek: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-07-1991 tot heden

ID
5628
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5628

Besluiten

Zammelsbroek: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1991  ID: 2388

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het Zammelsbuitenbroek (westelijk deel van het Zammelsbroek, beschermd als fase 1) te Geel en Laakdal. Het oostelijk deel (Zammelsbinnenbroek, fase 2) werd later beschermd als landschap.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:

De historische waarde wordt bepaald door de relicten van het oorspronkelijk alluvium, zoals het er eeuwenlang uitzag. Van oudsher werden de drassige gronden gebruikt als graasweide voor het vee en als hooiland. In het noorden werden sporen van de late ijzertijd aangetroffen.

De natuurwetenschappelijke waarde wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van de oorspronkelijke hooilanden in hun verschillende successiestadia, in het bijzonder door het oligotroof hooiland en het mesotroof wilgenbroek. Ze wordt er tevens bepaald door de aanwezigheid van een boreale duinformatie, door de grote diversiteit en de enorme vogelrijkdom van het gebied.

De esthetische waarde wordt bepaald door de afwisseling van bossen, broekbossen, weiden en hooilanden, waterpartijen en kleinschalige landbouwzones. Het geheel sluit mooi aan bij het nog ongerepte Trichelbroek (Trichelhoek) in het zuidwesten en bij het kleinschalige landbouwgebied van Eindhout in het zuiden.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000726, Zammelsbroek: Zammelsbuitenbroek (fase 1) en Zammelsbinnenbroek (fase 2), (MEESTERS L., 1991).


Waarden

Het Zammelsbroek, fase 1: het Zammelsbuitenbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zammelsbroek en Trichelbroek

Geel (Geel), Eindhout, Varendonk, Veerle (Laakdal)
Deze gebied betreft een mooi gesloten valleilandschap, bepaald door de sterk meanderende loop van de Grote Nete in het noorden (Zammels Broek) en de Laak in het zuiden (Trichelbroek), met een landduin tussen beiden. De reliëf- en vochtgradiënt tussen de landduin en lager gelegen alluviale vlakten zorgt voor een gevarieerde vegetatie. De alluviale gronden langsheen de Grote Nete worden van oudsher gebruikt als graasland voor het vee en als hooiland in de zomer en zijn opgedeeld in langgerekte percelen. Het Trichelbroek wordt gekenmerkt door een kleinschalig agrarisch landschap rijk aan hagen en houtkanten. De aanwezigheid van een aantal oudere hoeves, waardevol klein bouwkundig erfgoed en talrijke kleine landschapselementen vervolledigen het landelijk karakter van dit gebied.