Beschermd monument

Openbaar Entrepot

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden
ID: 568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/568

Besluiten

Openbaar Entrepot
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4154

Beschrijving

Het voormalige Openbaar Entrepot of gebouw van de Douane en Accijnzen te Leuven, is beschermd als monument.


Waarden

Het Openbaar Entrepot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: : Als havengebonden en gezichtsbepalende architectuur van 1954-1956, geconcipieerd door Victor Broos (1908-1980), een in de regio zeer actief en bekend architect die aan de Vaartkom ook de opmerkelijke silotoren van 1935 ontwierp. Gebouwd met een skelet van beton en gevelpartijen van baksteen, vertolkt de uitwendige vormgeving duidelijk de inwendige ruimtelijke organisatie van het oorspronkelijke programma. Meer bepaald de gecombineerde bestuurlijke en utilitaire functie, met enerzijds een kantoorgedeelte met ontvangkantoor van de Douane en Accijnzen en douaneagentschap van de Nationale Maatschappij voor de Buurtspoorwegen, en anderzijds het eigenlijke entrepotgedeelte met de opslagruimtes. Met zijn vrij monumentaal concept, zijn originele volumeopbouw en zijn gestroomlijnde vormgeving vormt het Openbaar Entrepot een markante getuige van functionele naoorlogse modernistische architectuur, die vormelijk nog geïnspireerd is op de 'pakketbootstijl' van het interbellum en duidelijk zijn functionele band met deze site vertolkt. Gelegen aan de kop van de binnenhaven, vormt het de perspectivische afsluiting van de Vaartkom en markeert zijn silhouet de havensite.

industrieel-archeologische waarde

Betreft een goed bewaard en enig voorbeeld van een douane-entrepot bij een binnenhaven, dat tevens een typevoorbeeld omvat van kantoor- en labo-inrichting volgens de opvattingen van circa 1950 en waar de aanwezige transport- en weegwerktuigen, de los- en laadkaden alsook de volledige ruimtelijke inrichting een goed materieel beeld geven van de uitrusting waarover een douanedepot diende te beschikken.
Het huidige entrepot is de opvolger van een entrepot dat in 1752 begon te functioneren en is aldus de materiële getuige van een essentiële historische functie die mee is geëvolueerd met de havenactiviteiten te Leuven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Openbaar Entrepot

Vaartkom 4 (Leuven)
Havengebonden gebouw met enerzijds een kantoorgedeelte met ontvangkantoor van de Douane en anderzijds het entrepotgedeelte met opslagruimtes, gebouwd in 1954 naar plannen van architect V. Broos.