Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Beschermd monument van 23-02-1983 tot heden

ID: 5939   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5939

Besluiten

Parochiekerk Sint-Willibrordus
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-1983  ID: 1887

Beschrijving

De bescherming van verschillende delen van de Sint-Willibrorduskerk werd uitgebreid tot het volledige kerkgebouw.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van Sint-Willibrorduskerk, en meer bepaald de uitbreiding van de bescherming tot het volledige gebouw als volgt werd gemotiveerd: Typisch voorbeeld van een historisch gegroeide dorpskerk met verschillende bouwfasen en corresponderende stijlen: de oude kern in laatgotische stijl (koor en transept van 1486-1517), de latere uitbreidingen classicistisch (sacristie 1796, schip en zijbeuken 1823, toren 1850). Artistiek waardevol gebouw door de afwisseling van witstenen en bakstenen gevelwanden, de goede verhoudingen van de verschillende bouwonderdelen en de zuivere vormgeving. De inwendige vormgeving beantwoordt volledig aan de uitwendige. Waardevol meubilair. Belangrijk monument aan singel en invalsweg naar Antwerpen, ten eerste wegens het optisch effect, ten tweede als enige getuige van de bebouwing uit het ancien regime te Berchem die fel contrasteert met de recentere woonuitbreidingen buiten de E3 (vroegere fortengordel), ten derde omdat de kerk, samen met de pastorie en beschermde koperbeuk één logisch geheel vormt.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000862, Sint-Willibrorduskerk, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Willibrorduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Heilig Hartstraat zonder nummer (Antwerpen)
Georiënteerde kruisbasiliek met laat-gotisch koor en transept van 1486-1517, tot 1918 omgeven door kerkhof.