Beschermd monument

Stadswoning De Vijf Haringen

Beschermd monument van 23-10-2009 tot heden

ID
6075
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6075

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4654

Beschrijving

Stadswoning De Vijf Haringen is beschermd als monument. De bescherming betreft het pand dat in de tweede helft van de 18de eeuw werd samengevoegd met de aanpalende woning De Gulden Sleutel tot één gebouw, onder de naam 'De Vijf Haringen'. Voordien vormden beide panden samen met de panden 'Steur' en 'Gulden Nobel' één groot pand met vismagazijnen.

De panden met de nummers 7 (De Gulden Sleutel) en 9-11 (Magazijn De Steur, in 1804 gebouwd op de plaats van panden 'Steur' en 'Gulden Nobel') werden in 1987 reeds beschermd als monument. Deze bescherming van het nummer 5 (stadswoning De Vijf Haringen) betreft een uitbreiding.

Het beschermingsdossier motiveert de uitbreiding als volgt: "Na de publicatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de binnenstad van Mechelen in 1984 (Bouwen door de eeuwen heen, dl 9n), werden op basis hiervan beschermingsvoorstellen uitgewerkt die uitmondden in de bescherming van talrijke panden. Tijdens deze beschermingsbeweging werden de huizen Nauwstraat nummers 7 en 9-11 beschermd bij ministerieel besluit van 16 januari 1987 omwille van de historische en architecturale waarde. De stad Mechelen stelt nu de vraag om de bescherming uit te breiden tot het aanpalende nummer 5, aangezien dit pand eveneens als de nummers 7 en 9-11 behoort tot een historisch U-vormig complex aan de Dijle. Gezien de zichtbaarheid vanuit de aan de overzijde van de Dijle-gelegen site Lamot, ingericht als congres- en erfgoedcentrum, probeert de stad de eigenaars van de panden Nauwstraat nummers 5-7-9-11 ertoe te bewegen de achtergevels van hun panden te restaureren/renoveren. Bij een mogelijke restauratie van de achtergevels dient men de eenheid van het historische complex na te streven en moeten de huizen Nauwstraat nummers 5-7-9-11 beschouwd worden als een historisch geheel. Alhoewel nummer 5 aan de straatkant een 20ste gevelbekleding heeft, bleek bij plaatsbezoek op 11 april 2008 dat er genoeg elementen bewaard bleven om een bescherming te verantwoorden, de visueel sterk aangepaste voorgevel behield ondanks het vernieuwde parement de oorspronkelijke gevelordonnantie op de bovenverdiepingen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA002488, woning Nauwstraat 5 (S.N., 2009).


Waarden

De rangschikking als monument van het bouwblok Nauwstraat 7-9-11 is uitgebreid tot Nauwstraat 5 omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Pand met oudere kern waarvan het volume, de ordonnantie, diverse bouwsporen, schriftelijke bronnen en kaartmateriaal erop wijzen dat het huis in de 17de eeuw bekend was als "vijff haringen" gelegen in de Nauwstraat in de onmiddellijke omgeving van de Vismarkt, die in de 16de eeuw aangelegd werd ter vervanging van de vroegere locatie aan de IJzerenleen. Het huidige gebouw gaat terug tot aanpassingen en verbouwingen in de 18de eeuw. Het geïntegreerde waterstraatje van de straat naar de Dijle werd eertijds Koolstraatje genoemd vermoedelijk omwille van de functie als loskade voor houtskool.

historische waarde

in casu historisch-stedenbouwkundige waarde: Het pand en het waterstraatje maken deel uit van een historisch bouwblok begrensd door de Dijle, de Vismarkt en de Nauwstraat in de historische Mechelse binnenstad, waarvan. De overige panden, nrs. 7 en 9-11 reeds als monument beschermd werden bij MB van 16 januari 1987.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadswoning De Vijf Haringen

Nauwstraat 5-7 (Mechelen)
Voor het eerst vermeld in 1647, in de tweede helft van de 18de eeuw werd het pand nummer 5 samengevoegd met de woning nummer 7 de ‘gulden sleutel’.