Beschermd cultuurhistorisch landschap

Vallei van de Kindernouwbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-02-1996 tot heden

ID
6258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6258

Besluiten

Vallei van de Kindernouwbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-1996  ID: 2985

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de vallei van de Kindernouwbeek te Lille.Waarden

De vallei van de Kindernouwbeek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

Het landschap heeft een veelzijdig uitzicht door het op een kleine schaal voorkomen van structureel sterk verschillende begroeiingen en het vormt daarenboven een sterk contrast met de monotone omgeving. Het voorkomen van talrijke zandwegen met brede bermen, van complexen van houtkanten en bomenrijen en van smalle perceleringen benadrukt het traditioneel landschappelijk aspect van het geheel.

historische waarde

Het is een voorbeeld van een oude landschapsstructuur en landschapsopbouw in een Kempens valleigebied; het is een gaaf fragment van een goed bewaarde chronosequentie in het landschap ten gevolge van verschillende historische ontginningsfasen. Die chronosequentie is een zeer zeldzaam cultuurhistorisch gegeven; tevens is een belangrijk element in het voorgesteld gebied het typische percelenpatroon als gevolg van een turfontginning uit de nieuwe en nieuwste tijden.

wetenschappelijke waarde

De geomorfologische waarde als een intact gebleven valleigebied van een laaglandbeek met bijhorende structuren en verschijnselen zoals reliëfvormen, bodemtypes, kwelsituaties en overstromingen.
De botanische waarde zowel van de graslanden en de bossen als van de moerassen, de heiderelicten, de bermen van de zandwegen en de oevers van de beken als zeldzaam geworden plantengemeenschappen die aan zuiver water en/of aan een voedselarm tot matig voedselrijk milieu gebonden zijn.
Het door sterk variërende milieuomstandigheden (vochtigheidsgradiënten, bodemtypes, verschillen in voedselrijkdom, beheer) en door een goede waterkwaliteit in het hydrografisch net, op een beperkte oppervlakte voorkomen van een rijke verscheidenheid aan begroeiingen waarin ook zeldzame plantensoorten voorkomen.
Het voorkomen van een rijk gevarieerde en soms zeldzame fauna als gevolg van die structureel ster verschillende en soms zeldzame plantengemeenschappen en begroeiingen en van die goede waterkwaliteit in het hydrografisch net.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Kindernouwbeek

Lille, Wechelderzande (Lille), Vorselaar (Vorselaar)
De ankerplaats Vallei van de Kindernouwbeek is een intact gebleven vallei van een laaglandbeek. Op een kleine schaal komen hier sterk verschillende vegetatietypes voor. De natte valleigronden werden vroeger als beemden en hooilanden gebruikt – nu zijn ze vaak bebost. De typische strookvormige en opstrekkende percelering is ontstaan door turfontginning gedurende de laatste eeuwen.