Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zennegat - Battenbroek: fase 4

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-10-1990 tot heden

ID: 6415   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6415

Besluiten

Zennegat-Battenbroek: fase 4
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1990  ID: 2370

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het westelijk deel van het landschap Zennegat - Battenbroek te Mechelen. Dit landschap is beschermd in vijf fasen. Deze bescherming omvat de vierde fase. De vierde fase van dit landschap werd eerder beschermd dan de derde fase.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de (natuur)wetenschappelijke en esthetische waarde van het landschap als volgt werd gemotiveerd.

De avifaunistische (natuurwetenschappelijke) waarde: het gebied is een belangrijke overwinterings-, pleister- en foerageerplaats voor talrijke watervogels.

De vegetatiekundige (natuurwetenschappelijke) waarde: het gebied maakt deel uit van een kleinschalig rivierenlandschap met een rijk gevarieerde begroeiing: het is hoofdzakelijk een vloeibeemdenlandschap met talrijke hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes en bomenrijen, broekbossen, loofbossen. Het gebied bevat tevens een afgesneden verlande meander. Op floristisch gebied kan het voorkomen van een aantal voor ons land zeldzame en voor het rivierenlandschap typische planten vermeld worden als reuzenbalsem, groot warkruid, moeraszuring en zeezuring.

De esthetische waarde van het landschap Zennegat-Battenbroek (fase 4) wordt bepaald door de afwisseling van bossen met kleinschalige landbouwactiviteiten en door de gevarieerdheid van het landschap door de kleinschalige, afwisselende (open en gesloten) begroeiingen. Het geheel wordt nog niet ontsierd door storende visuele elementen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000722, Zennegat-Battenbroek fase 4, advies KCML (1990).


Waarden

Zennegat-Battenbroek (fase 4) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.


Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Zennegat - Battenbroek: fase 3

Hogeweg, Zennegat, Zennegatvaart (Mechelen)