Beschermd monument

Kasteeltje van Tildonk

Beschermd monument van 25-06-2002 tot heden

ID: 671   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/671

Besluiten

Kasteeltje van Tildonk met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-06-2002  ID: 3886

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Tildonk.Waarden

Het 'Kasteeltje' van Tildonk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

meer bepaald de mottesite met woning en langsschuur: als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid met lagere rechtsmacht vormt deze voor het eerst in 1401 als 'Ter Borcht' vermelde mottesite, in 1684 geciteerd als 'nieuwe Borch' een belangrijke getuige van het feodaal verleden. Met zijn bewaarde kern van een begin 15de-eeuws blokhuis vormt de huidige bebouwing van het opperhof met een 1642 gedateerd tweelaags, overwegend in zandhoudende kalksteen opgetrokken woonhuis met schilddak en schaarse lichtopeningen een merkwaardig en vrij zeldzaam voorbeeld van een heerlijke woning die in tegenstelling tot de donjon of woontoren minder hoog en rijzig was uitgewerkt en waarvan het defensieve en prestigekarakter beduidend minder waren.
De ten zuiden van het woonhuis ingeplante ruime, circa 1850 te dateren bakstenen langsschuur met aanleunend poorttoegang die de oudere dienstgebouwen vervangt, refereert aan de typische tweeledige structuur met opper- en neerhof waarbij de enige toegang zich ter hoogte van het neerhof situeerde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeltje Van Tildonk

Kasteeldreef 1 (Haacht)
Het blokvormig woonhuis draagt het jaartal 1642 en stond tot voor kort boven op een kunstmatig aangelegde aarden heuvel omgeven door een ringgracht. Omwille van stabiliteitsproblemen werden circa 1987 de heuvel afgevlakt en de grachten gedicht.