Beschermd monument

Hoevesite Nieuw Goed te Parijs

Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden

ID
8061
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8061

Besluiten

Hoeve Nieuw Goed te Parijs
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4490

Beschrijving

De bescherming omvat de historische omgrachte site van het Goed te Parijs met inbegrip van het nog omgrachte binnenerf met boerenhuis, bedrijfsgebouwen, bakhuis en toegangshekken, de vroegere moestuin en boomgaard binnen de nog herkenbare, door knotwilgen en populieren afgezoomde buitenomwalling, het perceel met waterpoelen en twee dreven respectievelijk naar de Parijsestraat in het oosten en de Krekelstraat in het noorden.Waarden

De historische omgrachte site van het Goed te Parijs met inbegrip van het nog omgrachte binnenerf met boerenhuis, bedrijfsgebouwen, bakhuis en toegangshekken, de vroegere moestuin en boomgaard binnen de nog herkenbare, door knotwilgen en populieren afgezoomde buitenomwalling, perceel met waterpoelen en twee dreven is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het Goed te Parijs is als site met walgracht een mooi voorbeeld van een laatmiddeleeuwse ontginningshoeve waarvan de oudst gekende archivalia teruggaan tot de 14de eeuw en die vermoedelijk ontstaan is tijdens de grote ontginningsbeweging van de 11de-13de eeuw. Ook de omringende blokpercelering en het samengestelde grachtensysteem wijzen op een laatmiddeleeuws bewoningspatroon.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Architectuurhistorisch is de hoeve zeer illustratief voor het in de Vlaamse Zandstreek overwegende hoevetype met losstaande bestanddelen geschikt op een open erf en omgeven door een rechthoekige omgrachting. De aanwezigheid van een representatief gebouwenbestand dat in kern vermoedelijk nog teruggaat tot de 17de eeuw, en de bijhorende erfgoedcomponenten als grachten, dreven, waterpoelen, hoogstamboomgaard, geven het complex een uitzonderlijke ensemblewaarde binnen een waardevolle cultuurlandschappelijke context.
Het boerenhuis is een typisch langgestrekt gebouw dat zijn bouwhistoriek nog duidelijk laat aflezen onder meer in de zijpuntgevel met verschillende vlechtingen en de verschillende venstervormen uit de 18de en 19de eeuw. Het korfboogdeurtje met nog authentiek schrijnwerk, op kenmerkende wijze gevat in een uitspringende omlijsting met bekronende geprofileerde lijst en de getraliede houten ramen met luiken, wijzen op een 18de-eeuwse bouwfase. De indeling binnenshuis is traditioneel met typische centrale woonkamerkeuken, links en rechts geflankeerd door verschillende kamers, en twee opkamers boven de gewelfde kelders aan de achterzijde en bewaart een aantal authentieke elementen zoals de Vlaamse haard, de balkenstructuur en het 19de-eeuwse schotelhuis.
De imposante witgekalkte en bakstenen bedrijfsgebouwen met hun constructief merkwaardige kenmerken vormen ook historisch en functioneel een eenheid met het boerenerf. De schuur is een typologisch interessant voorbeeld van een dwarsschuur met een vrij goed bewaard schaargebint op houten standvinken. De 19de-eeuwse stallen zijn een zeer representatief voorbeeld van authentieke en intact bewaarde koeienstallen met hun behouden hardstenen tussenschotten, voederbakken, troggewelfde plafonds en bakstenen vloeren.

historische waarde

in casu historische-geografische waarde:
Voor de historische geografie van de streek is het Goed te Parijs belangrijk als een van de uitzonderlijk gaaf bewaarde en goed gedocumenteerde historische pachthoeven, opgericht door particulieren met stedelijk kapitaal. Deze solitaire hoeven speelden namelijk een belangrijke rol bij de grote Vlaamse ontginningsbeweging in de middeleeuwen en liggen aan de basis van het gesloten landschap in Zandig Vlaanderen. Als geïsoleerde hoeve is het Goed te Parijs een zeer representatieve materiële getuige van deze sociaaleconomische context, waarbinnen het omringende landschap ontstond.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoevesite Nieuw Goed te Parijs

Parijsestraat 31 (Deinze)
Het Goed te Parijs is een omgrachte hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een open erf. De hoeve is goed bewaard met een representatief gebouwenbestand, behouden dreven en hekken, mestvaalt en restanten van de boomgaard en waterpoelen en is nog gelegen binnen zijn historische landelijk context. Het gebouwenbestand klimt in kern nog op tot 17de eeuw met voornamelijk 18de- en 19de-eeuwse aanpassingen.

Is de omvattende bescherming van

Eikendreef naar hoevesite Nieuw Goed te Parijs

Parijsestraat zonder nummer (Deinze)
De noordelijke toegangsdreef naar de hoevesite Nieuw Goed te Parijs werd deels vervangen door jong plantsoen van zomereik, het deel dat aansluit bij de hoeve is als Amerikaanse eik blijven staan. De half verharde weg is ingericht als fiets- en wandelweg. De jonge bomen werden aangeplant met ruime plantafstanden van 15 meter in de rijen en 7 meter tussen de rijen.


Populierendreef naar hoevesite Nieuw Goed te Parijs

Parijsestraat zonder nummer (Deinze)
De oostelijke toegangsdreef naar de hoevesite Nieuw Goed te Parijs werd aangelegd met Canadapopulier. De half verharde weg is ingericht als fiets- en wandelweg. De bomen werden aangeplant met plantafstanden van 8 meter in de rijen en 5 meter tussen de rijen.