Beschermd monument

Smidse en dorpswoning De Vliegher

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

ID: 8217   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8217

Besluiten

Industrieel erfgoed met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4158

Beschrijving

De bescherming omvat de smidse en dorpswoning De Vliegher, het deels gekasseid erf met muur, hekpijler en toegangshek en de uitrusting van de smidse.Waarden

De geselecteerde items industrieel erfgoed situeren zich zowel in een landelijk als verstedelijkt gebied. Het zijn gave voorbeelden en/of relevante getuigenissen van de kleinschalige ambachtelijke private industriële activiteit uitgeoefend in de nabijheid van het woonhuis evenals van de grootschalige industrie gerealiseerd door belangrijke nijveraars. Vooral te Baasrode treft men gediversifieerd industrieel erfgoed aan dat gerelateerd was aan zijn historisch belangwekkende scheepsnijverheid evenals voorbeelden van landelijke ambachtelijke industriële activiteit. In dezelfde gemeente rest een uitzonderlijk grootschalig project van een door een 'verlichte' industrieel aangelegde wijk met woningen zowel voor de directeur als voor het personeel en met voorzieningen voor ontspanning.
Het geselecteerd industrieel patrimonium vertoont voldoende intrinsieke kwaliteiten met betrekking tot de industrieel-archeologische, (architectuur- en cultuur-) historische en/of sociaal-culturele waarde. Het zijn representatieve en veelal zeldzame voorbeelden van de kenmerkende industriële architectuur waarbij de typologie naar de functie verwijst en meestal met behouden installatie, werktuigen of gereedschap. Het betreft in hoofdzaak 19de- en 20ste-eeuwse relicten die getuigen van de ontwikkelingen en vernieuwingen op economisch en technologisch vlak (mechanisering, elektrificatie). Ook illustratieve materiële getuigen van de evolutie van de infrastructuur voor vervoer over waterlopen en per spoor komen aan bod.

Smidse met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, en het deels gekasseid erf met muur, hekpijler, toegangshek en woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als typologisch goed bewaard voorbeeld van een landelijke smidse uit het laatste kwart van de 19de eeuw gevestigd in een eenvoudig gebouwtje met utilitaire kenmerken (bij voorbeeld het gebruik van ijzeren fabrieksramen) eigen aan de bedrijfsarchitectuur waarin ambachtelijke bedrijfjes toen te lande werden ingericht. De inrichting wordt in dit geval specifiek gekenmerkt door de aanwezigheid van twee nog behouden vuurhaarden met ronde gemetselde rookkappen en de fraaie behouden lederen blaasbalg met bijhorende ophanging met gesmede onderdelen. Het bedrijfsgebouw incorporeert andere functionele ruimten gelieerd aan de smidse zoals de paardenstallen en het koetshuis.
Het bijhorend dorpshuis, als huis van de smid gelijktijdig met de smidse op hetzelfde erf opgericht in 1880, de aanpalende bakstenen muur met hekpijler, het fraai ijzeren toegangshek en de gekasseide oprit zijn materiële getuigen die een historische eenheid vormen met en integrerend deel uitmaken van de site van de smidse.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als typologisch goed bewaard voorbeeld van een landelijke smidse uit het laatste kwart van de 19de eeuw gevestigd in een eenvoudig gebouwtje met utilitaire kenmerken (bij voorbeeld het gebruik van ijzeren fabrieksramen) eigen aan de bedrijfsarchitectuur waarin ambachtelijke bedrijfjes toen te lande werden ingericht. De inrichting wordt in dit geval specifiek gekenmerkt door de aanwezigheid van twee nog behouden vuurhaarden met ronde gemetselde rookkappen en de fraaie behouden lederen blaasbalg met bijhorende ophanging met gesmede onderdelen. Het bedrijfsgebouw incorporeert andere functionele ruimten gelieerd aan de smidse zoals de paardenstallen en het koetshuis.
Het bijhorend dorpshuis, als huis van de smid gelijktijdig met de smidse op hetzelfde erf opgericht in 1880, de aanpalende bakstenen muur met hekpijler, het fraai ijzeren toegangshek en de gekasseide oprit zijn materiële getuigen die een historische eenheid vormen met en integrerend deel uitmaken van de site van de smidse.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Smidse en dorpswoning De Vliegher

Geerstraat 38 (Dendermonde)
De smidse en de bijhorende woning werden volgens het kadasterarchief samen opgericht in 1880 door Adolphe Jacobs, smid. Volgens mondelinge bron bleef de smidse, bekend als smidse De Vliegher, tot in de jaren 1960 in bedrijf en werd in het huis van de smid tevens café gehouden.