Beschermd monument

Laad- en losgebouw fabriek Vermylen

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8277   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8277

Besluiten

Industrieel erfgoed met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4158

Beschrijving

De bescherming omvat het laad- en losgebouw van de fabrieken Vermylen, gelegen aan de oever van de Schelde ter hoogte van de Fabriekstraat.Waarden

De geselecteerde items industrieel erfgoed situeren zich zowel in een landelijk als verstedelijkt gebied. Het zijn gave voorbeelden en/of relevante getuigenissen van de kleinschalige ambachtelijke private industriële activiteit uitgeoefend in de nabijheid van het woonhuis evenals van de grootschalige industrie gerealiseerd door belangrijke nijveraars. Vooral te Baasrode treft men gediversifieerd industrieel erfgoed aan dat gerelateerd was aan zijn historisch belangwekkende scheepsnijverheid evenals voorbeelden van landelijke ambachtelijke industriële activiteit. In dezelfde gemeente rest een uitzonderlijk grootschalig project van een door een 'verlichte' industrieel aangelegde wijk met woningen zowel voor de directeur als voor het personeel en met voorzieningen voor ontspanning.
Het geselecteerd industrieel patrimonium vertoont voldoende intrinsieke kwaliteiten met betrekking tot de industrieel-archeologische, (architectuur- en cultuur-) historische en/of sociaal-culturele waarde. Het zijn representatieve en veelal zeldzame voorbeelden van de kenmerkende industriële architectuur waarbij de typologie naar de functie verwijst en meestal met behouden installatie, werktuigen of gereedschap. Het betreft in hoofdzaak 19de- en 20ste-eeuwse relicten die getuigen van de ontwikkelingen en vernieuwingen op economisch en technologisch vlak (mechanisering, elektrificatie). Ook illustratieve materiële getuigen van de evolutie van de infrastructuur voor vervoer over waterlopen en per spoor komen aan bod.

Laad- en losgebouw van de fabrieken Vermylen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het laad- en losgebouw is een zeldzaam exemplaar van dergelijk industrieel gebouwtype van circa 1900. Het kleine bouwvolume met het karakter van een toren is een representatieve uiting van een industriegebouw in decoratieve baksteenarchitectuur. Het is betekenisvol als een van de laatste materiële getuigenissen van de grote industriële activiteit uitgeoefend door het bedrijf Vermylen naast de Schelde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Laad- en losgebouw stijfselfabriek Vermylen

Fabriekstraat zonder nummer (Dendermonde)
Tussen de scheepswerven van Baasrode en het station van Baasrode-Noord vestigden zich vanaf het einde van de 19de eeuw langsheen de Schelde een aantal belangrijke fabrieken zodat deze buurt zich ontwikkelde tot een grote industriezone.