Dokterswoning met tuin

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Schoonaarde
Straat Schoonaardebaan
Locatie Schoonaardebaan 15 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/228.1
  • OO002962

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dokterswoning

Schoonaardebaan 15, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Circa 1883 als een 'herenhuis met aanhangen' door dokter Lodewijk Heechout-Janssens gebouwd op een onbebouwd perceel palend aan de Schelde dat in 1877 door graaf Maximiliaan van Gent was verkocht.

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige dokterswoning met de voor- en achtertuin met beplanting en de bijgebouwen.

Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalig doktershuis met omhaagde voortuin met beuken en achtertuin met bijgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het vrijstaand voormalig doktershuis gelegen tussen de Schelde en de hoofdbaan Dendermonde-Wetteren is een representatief en zeldzaam voorbeeld binnen een landelijke context van burgerlijke privé-architectuur gerealiseerd in het laatste kwart van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl met kenmerkende bijbouw, aanhorigheden, omhaagde voor- en grote achterliggende tuin. Enkele grote beuken op rij aan de voortuinzijde markeren door hun omvang en silhouet het burgerhuis met tuin in het straatbeeld. Het is het enig gaaf bewaard herenhuis te Schoonaarde dat rest van de verschillende gelijkaardige woningen, die in dezelfde periode in opdracht van lokale notabelen en industriëlen waren opgericht.
De monumentale architectuur en de inplanting in de nabijheid van het dorpscentrum visualiseert de positie die de bouwheer in de dorpsgemeenschap innam. Tot op heden behield deze woning dit residentieel karakter.
De voormalige dokterswoning met typerende dubbelhuisindeling werd enkele jaren geleden met zorg gerestaureerd waarbij gestreefd werd naar het optimale behoud van het voorkomen, van het authentiek en beeldbepalend karakter van dit gebouw.
De artistieke waarde blijkt onder meer uit de verzorgde interieuraankleding in neoclassicistische stijl zoals onder meer het behouden binnenschrijnwerk met beslag, fijne gestucte zolderingen, marmeren vloer met geometrisch en stervormig patroon in de hal, trap met slingerende slang rond trappaal en leuning, marmeren schouwmantels en dergelijke.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.