Beschermd cultuurhistorisch landschap

Slikken en schorren van Oude Doel

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8437
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8437

Besluiten

Slikken en schorren van Oude Doel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1981  ID: 1772

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De slikken en schorren van Oude Doel te Doel zijn beschermd als landschap.

Het beschermingsdossier motiveert de wetenschappelijke waarde van het landschap als volgt:
geomorfologische waarde: de slikken en schorren van Oude Doel zijn een relict van een oorspronkelijk zeer uitgebreid en ingewikkeld stelsel van buitengronden.
botanische waarde: de schorren- en slikkenvegetaties zijn op nationaal vlak uiterst zeldzaam en herbergen een zeldzame flora.
ornithologische waarde: het gebied is een belangrijk rust- en foerageerterrein voor watervogels.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000679, Slikken en schorren van Oude Doel (P. van den Bremt, 1981).


Waarden

De slikken en schorren van Oude “Doel” zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Slikken en schorren van Oude Doel

Hertog Prosperstraat, Zoetenberm (Beveren)
De slikken en schorren van Oude Doel behoren tot de brakwaterschorren langs de Schelde ten noorden van Antwerpen. Deze vormen de relicten van een uitgebreid stelsel van buitendijkse gronden die de mens steeds opnieuw heeft ingedijkt en omgezet naar vruchtbare cultuurgronden. De schorren- en slikkenvegetaties zijn op nationaal vlak uiterst zeldzaam en herbergen een zeldzame flora. Het gebied is bovendien een belangrijk rust- en foerageerterrein voor watervogels.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen

Antwerpen, Zandvliet (Antwerpen), Doel, Kallo, Kieldrecht (Beveren)
De brakwaterslikken en schorren langs beide oevers van de Schelde staan onder invloed van het getijdenregime van de Schelde en zijn vroeger in cultuur geweest in de vorm van intensieve begrazing, getuige de nog aanwezige greppelpatronen en dijkstructuren in het gebied. De overgang van de rivier naar de slikken en verder naar de hogere schorren en dijken zorgt voor een zeer gradiëntenrijk landschap met een gevarieerde en zeldzame flora. Het polderdorp Doel wordt gekenmerkt door een geometrische aanleg die sinds 1612 niet meer gewijzigd werd. In de latere Prosperpolder gaan de ‘Antoniushoeve’, het ‘Groothof’, alsook de ‘Prosperhoeve’ allen terug tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Op een strategische locatie langs de Schelde werden tijdens de Tachtigjarige oorlog de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek gebouwd ter verdediging van Antwerpen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.