Beschermd monument

Dekenij

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8537

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de dekenij, voormalige pastorie van de Sint-Barbaraparochie. Het gebouw is gelegen binnen de omgeving van de Sint-Barbarakerk, sinds 1981 als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Door zijn traditionele inplanting in de nabijheid van de kerk aan de rand van het kerkhof en binnen de inherent aan het pastorieconcept ommuurde tuin is de huidige dekenij exemplarisch voor de plattelandspastorieën.
Het huidig imposant dubbelhuis met neoclassicistisch voorkomen laat zijn lange bouwgeschiedenis nog duidelijk aflezen in zijn talrijke sporen. Vooral de verzorgde afwerking van het hoofdgestel met fraai uitgewerkte consoles en de in het interieur bewaarde doch heden achter behang verstopte muurschilderingen met romantische landschappen, getuigen van de 19de-eeuwse uitbreidings- en verfraaiingwerken en onderstrepen het prestigieus karakter dat de pastorieën hadden in deze periode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij Sint-Barabaraparochie

Deken de Fonteynestraat 3 (Maldegem)
De dekenij is ingeplant ten noorden van de kerk en paalt aan het kerkhof. Bouwsporen laten een kleiner gebouw vermoeden van slechts drie traveeën, opklimmend tot de 17de eeuw. Vermoedelijk in de loop van de 18de eeuw uitgebreid tot een typisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen door toevoeging van twee linkertraveeën met smallere penanten. Midden 19de eeuw kreeg het gebouw dan zijn huidige volume en voorkomen.