Beschermd cultuurhistorisch landschap

Daknambroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-07-1990 tot heden

ID: 9585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9585

Besluiten

Daknambroek
definitieve beschermingsbesluiten: 27-07-1990  ID: 2369

Beschrijving

Het Daknambroek te Daknam is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de wetenschappelijke en esthetische waarde als volgt:

wetenschappelijke waarde: de wetenschappelijke waarde van het gebied wordt gekenmerkt door de typische vegetatie, de botanische rijkdom en de zeldzame plantensoorten. In het gebied worden afhankelijk van het gebruikte criterium een aantal zeldzame tot zeer zeldzame plantensoorten aangetroffen zoals Ajuga reptans (kruipend zenegroen), Carex elata (stijve zegge), Carex elongata (elzenzegge), Carex rostrata (snavelzegge), Cirsium oleraceum (moesdistel), Comarum palustre (wateraardbei), Corydalis claviculata (rankende helmbloem), Elodea nuttallii (smalle waterpest), Knautia arvensis (beemdkroon), Lepidium virginicum (Amerikaanse kruidkers), Menyanthes trifoliata (waterdrieblad), Myriophyllum spicatum (aarvederkruid), Poa palustris (moerasbeemdgras), Potamogeton compressus (plat fonteinkruid), Potamogeton pectinatus (schedefonteinkruid), Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa (rivierhelmkruid), Senecio paludosus (moeraskruiskruid), Stratiotes aloides (krabbenscheer), Thelypteris palustris (moerasvaren), Veronica scutellata (schildereprijs) en Vicia sepium (heggenwikke). Bovendien wijst de samenstelling van sommige vegetaties op de aanwezigheid van laagveenmoerassen, licht bemeste graslanden en matig voedselrijke waters en oevers. De vermelde typen zijn gebonden aan een vrij laag stikstofgehalte in de bodem en aan een hoge vochtigheid. Ze verdwijnen in onze streken door bemesting en ontwatering zodat ze nog zeldzamer worden.

esthetische waarde: de esthetische waarde van het gebied wordt herkend in de kleinschaligheid ervan; kleine percelen hooiland en grasland, begrensd door grachten met open water of begroeid met verlandingsvegetaties, al dan niet omzoomd door knotwilgen en elzenstruiken.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000813, Daknambroek, advies KCML (1990).


Waarden

Het Daknambroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Daknamse Meersen

Daknam, Lokeren (Lokeren)
De Daknamse Meersen behoren tot de Durmevallei en worden gekenmerkt door het voorkomen van een kleinschalig landschap: kleine percelen hooiland en grasland worden begrensd door grachten met open water of begroeid met verlandingsvegetaties, al dan niet omzoomd door knotwilgen en elzenstruiken. De kleinschalige dorpskern van Daknam ligt in het noorden van het gebied.