Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasseiweg Paddestraat

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
9883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9883

Besluiten

Deel van kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 02-04-1981  ID: 1599

Beschrijving

De kasseiweg, bestaande uit een deel van de Paddestraat te Velzeke-Ruddershove en een deel van de Borstekouterstraat te Roborst, is beschermd als landschap. De Paddestraat is eveneens beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de esthetische en historische waarde van de Paddestraat als volgt werd gemotiveerd:

esthetische waarde: Het gaat hier om een landschappelijk gaaf gebleven gebied, waarin enerzijds de Paddestraat en anderzijds de parallel ermee verlopende Molenbeek samen met de Zwalm stroomafwaarts hiervan de belangrijkste aders vormen. De Paddestraat zelf kent een vrij bochtig verloop, met her en der taluds en holle weggedeelten, en is plaatselijk afgeboord met lijnbeplanting hoofdzakelijk bestaande uit Canadapopulieren. Vermeldenswaardig hierbij is nog dat langsheen de Paddestraat twee beschermde monumenten met aanpalende dorpsgezichten voorkomen, namelijk het Schaliënhof en de Moriaan.

historische waarde: De Paddestraat volgt het tracé van een vroegere Romeinse weg (Hofstade - Velzeke - Kortrijk). In de onmiddellijke nabijheid werd het bestaan van belangrijke Romeinse nederzettingen geconstateerd die het historisch belang van de Paddestraat op die plaats extra beklemtonen. Het Gallo-Romeins museum in het begin van de Paddestraat herbergt veel van de ter plaatse opgedolven voorwerpen. Andere vondsten werden gecatalogeerd in diverse publicaties.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000632, Paddestraat, advies KCML (1981).


Waarden

De Paddestraat (fase 1) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Paddestraat

Paddestraat zonder nummer (Zottegem)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.