Inventaris van het Archeologisch Erfgoed

In de inventaris van archeologische zones worden zones opgenomen waarvan we op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten kunnen aannemen dat ze hoogstwaarschijnlijk archeologische waarde hebben. De inventaris is dus gebaseerd op huidige kennis en inzichten. De archeologische zones vertegenwoordigen slechts een gekend deel van het archeologisch bodemarchief. Ze geven zeker geen volledig overzicht van ‘hét archeologisch erfgoed’ in Vlaanderen. Door nieuw onderzoek kunnen we zones toevoegen of schrappen of kunnen we zones uitbreiden of verkleinen.

Archeologische nota

Elke archeologische zone in de inventaris beschrijven we in een archeologische nota. Deze beschrijving is gebaseerd op archeologische waarnemingen en het archeologisch, historisch of natuurwetenschappelijk onderzoek dat in de zone werd uitgevoerd. De beschrijving vullen we verder aan met relevante informatie uit verschillende bronnen: de Centrale Archeologische Inventaris en andere (erfgoed)inventarissen of databanken, literatuur, cartografische bronnen zoals historische kaarten, de bodemkaart en het digitaal hoogtemodel, luchtfoto’s, archivalische bronnen, iconografische bronnen, … De archeologische nota geeft zo een overzichtelijke beschrijving van de archeologische waarnemingen en een wetenschappelijk onderbouwde prognose van het archeologisch erfgoed in de archeologische zone.

58 historische stadskernen

In eerste instantie stellen we u in de inventaris 58 historische stadskernen voor. Deze stedelijke kernen zijn belangrijke reservaten van waardevol archeologisch erfgoed dat voor elke stad een unieke bron van informatie is die de volledige geschiedenis van een plaats herbergt. Dit gaat van het pre-stedelijke landschap en de eerste nederzetting tot de periode van het ontstaan van de stad en zijn latere geschiedenis.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.