Vestingstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Vestingstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De straat volgt, tussen de Baron Ruzettelaan en de Generaal Lemanlaan, grotendeels het kronkelende patroon van de vroegere buitenvesten. De straat staat nog niet weergegeven op de Poppkaart (circa 1842). Overwegend woonstraat met oorspronkelijk een beperkte nijverheidsfunctie, cf. nummer 22. Ten oosten van de straat, op de hoek met de Peter Benoitstraat, staat tussen 1270 en 1578 de Sint-Katarinakerk. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) is de gotische, driebeukige kerk met robuuste westtoren, getekend te midden van een omheind kerkhof. Tijdens de godsdienstoorlogen laat de stadsmagistraat, om strategische redenen, in 1577-1578 alle grote gebouwen op het Brugse ommeland, afbreken. Ook de Sint-Katarinakerk valt onder de slopershamer.

Gevarieerde bebouwing, vanaf de derde kwart van de 19de eeuw tot stand gekomen cf. nummer 8. De bebouwing paalt gedeeltelijk aan de ring (Buiten Gentpoortvest). Grote schaalverschillen bestaande uit flatgebouwen, aaneensluitende kleine huizen, soms opgevat als eenheidsbebouwing, en villa's met tuin. Weinig uitgesproken stijlkenmerken. Enkele voorbeelden van sobere architectuur met modernistische inslag, grotendeels tussen 1933 en 1936 tot stand gekomen cf. nummers 32, 60-62.

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1226.
  • DESMET J., STALPAERT H., Assebroek. Heemkundige schets, 1950, pagina's 15-17.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 222.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

omvat Bedrijfsgebouwen rond een binnenkoer

Vestingstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Vestingstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.