Vlienderhaag (Lapscheure)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Onbepaald
Straat Vlienderhaag

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange, kronkelende weg die vanaf de Vredestraat in Damme doorloopt tot de Groenendijk ten noorden van de dorpskern van Lapscheure. Historisch tracé waarlangs zich een oud gehucht bevindt, cf. aanduiding op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt het gehucht bij naam genoemd: "H. Vlienderhage", naar de 17de-eeuwse herberg "de Vlienderhaghe", die tot midden 19de eeuw op deze plaats heeft bestaan. De straat kronkelt door een ongeschonden polderlandschap, gekenmerkt door dijken en kreken, waarin, verspreid, enkele historische hoeves, cf. nrs. 5 en 11. Nr. 8 is een verbouwde en aangepaste hoeve, die als site opklimt tot de 18de eeuw, en waarbij het boerenhuis aansluit bij het langgeveltype, met bewaarde muurvlechtingen in de zijgevel, geïncorporeerde paardenstal naar verluidt op zolderbalk gedateerd "1816". In de oostelijke hoek van de Vlienderhaag met de Lapscheurestraat bevindt zich het natuurreservaat "De Platte Kreek", een moerasgebied dat zijn oorsprong vindt in de overstromingen van de Zwinvlakte in de 12de eeuw. Stelselmatige inpoldering en ontwatering bepalen het uitzicht van de streek: de historische geulen en kreken zijn nog steeds herkenbaar in het landschap en vormen vaak zeer waardevolle biotopen. Tussen de weg en de polderwaterloop de Zevengemete treffen we een verruigd rietland aan. Aan de overzijde van de Zevengemete bevindt zich een slikplaat en een zilt grasland. Het reservaat beslaat 0,9 ha en is beschermd als EG-Vogelrichtlijngebied en als landschap bij M.B. van 1/08/1988.

DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kl. 630-631.
DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 130 (Vlienderhaagstraat 5).
www.studiokontrast.com/nr/reservatframe.html
users.pandora.be/lito/kreken%20van%20Lapscheure.html

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lapscheure

Lapscheure (Damme)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Vlienderhaag 11, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen Bernaertsbilk

Vlienderhaag 5, Damme (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Vlienderhaag (Damme)

Vlienderhaag (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.