Tienen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat
Locatie Tienen (Tienen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Historische stadskern Tienen
gelegen te Beauduinstraat, Hennemarkt, Minderbroedersstraat, Trapstraat, Veemarkt, Vrijthofstraat, Wolmarkt (Tienen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het centrum van de middeleeuwse stad was gesitueerd rond de Veemarkt. Na de verwoesting van Tienen door het Frans-Hollandse leger in 1635 werd het stadscentrum definitief verlegd naar de meer noordelijk gelegen Dries, de huidige Grote Markt.

Historiek

Voor het eerst vermeld als 'Thuinas' in een 12de-eeuwse kopie van een charter uit 872 ontstond de Oost-Brabantse stad Tienen langsheen de Grote Gete en de belangrijke Romeinse oost-west verbindingsas Brugge-Keulen. Oudste woonkern en parochie waren gesitueerd ter plaatse van de Gallo-Romeinse vicus in Avendoren, de huidige stationswijk aan de rand van het stadscentrum. De primitieve stedelijke kern ontwikkelde zich evenwel meer oostwaarts, ter plaatse van de huidige Veemarkt, op het hoogst gelegen en makkelijkst te verdedigen punt, bovenop de ‘berg’ of heuvel, aan de voet van de volgens sommige auteurs tot de 9de eeuw opklimmende Sint-Germanuskerk.

Tijdens de vroege middeleeuwen behoorde Tienen tot het graafschap Bruningerode, begrensd door Dijle en Grote Gete, en deel uitmakend van het prinsbisdom Luik. In 1013 werd Tienen na een beslissende veldslag, met de controle over de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen als inzet, bij het graafschap Leuven ingelijfd. Als vooruitgeschoven vesting tegenover de Luikenaars verkreeg Tienen hierdoor een sleutelrol in de uitbreidingspolitiek van de graven en latere hertogen van Leuven. Rond 1014 werd gestart met de aanleg van een eerste verdedigingsgordel die de volledige Sint-Germanusheuvel omcirkelde en in 1220 verleende de Leuvense hertog Hendrik I de stad het recht om een wekelijkse marktdag te houden. Hierop volgde, ondermeer dankzij de wol- en lakennijverheid, een snelle economische groei waardoor Tienen uitgroeide tot een belangrijk commercieel centrum. In de 14de eeuw, op haar economisch hoogtepunt, behoorde Tienen samen met Leuven, Brussel, Antwerpen, s’Hertogenbosch, Nijvel en Zoutleeuw tot de zeven ‘hoofdsteden’ van het hertogdom Brabant.

Centrum van de middeleeuwse stad was de sinds 1276 vermelde Veemarkt (“de foro thenensi”), met het stadhuis, ter hoogte van de huidige dekenij, en een grote markthal die min of meer centraal op het plein was ingeplant. Onderaan het ruime plein, ter hoogte van Veemarkt nr. 1, bevond zich de schandpaal of 'kaecke' (1440). De aanwezigheid van de halle zorgde voor een ruimtelijke opdeling van het plein in aparte zones die eeuwenlang voor de verkoop van dezelfde producten waren gereserveerd. Zo maken de archivalia ondermeer gewag van de appelmarkt (appelmerct, 1576), de raapmarkt (d’aude raepmerct, 1611), de kaasmarkt (supra forum caseorum, 1278), de eiermarkt (supra forum ovorum, 1320), de bessenmarkt (opde bessenmerckt, 1699), de haringmarkt (opt herincmert, 1427) en de pottenmarkt (potmerckt, 1590). Vanaf de 17de eeuw verschijnt de benaming Kalvermarkt (calver mert, 1678) waarmee het onderste, meest zuidelijke gedeelte van het plein werd aangeduid. Vanaf het begin van de 18de eeuw worden er ook koeien verhandeld (coyenmarkt, 1720). Deze benaming komt nog voor op een ansichtkaart uit 1927 en is de gebruikelijke volkse benaming voor de Veemarkt. Het plein was ook bekend als Beestenmarkt (au marché aux bêtes a cornes, 1796; beeste merkt, 1827). Pas in 1828 verschijnt voor het eerst de huidige benaming Veemarkt.

Na de verwoesting van Tienen door het Frans-Hollandse leger in 1635 werd het stadhuis op de Veemarkt niet heropgebouwd en wordt het stadscentrum definitief verlegd naar de meer noordelijk gelegen Dries, de huidige Grote Markt. De markthal midden op de Veemarkt, ook bekend als Vleeshuis, verdween pas rond 1800.

Diverse kaartbronnen zoals Van Deventer (ca. 1560), Dermonde (1606), Blaeu (1649) en de Ferrariskaart (ca. 1770) illustreren de algemene evolutie. Reeds in de 16de eeuw toont de Veemarkt een dichte, vrijwel aaneengesloten bebouwing, met aanvankelijk bredere kavels die, volgens archivalia, later werden opgedeeld in smallere percelen. Wellicht kwam dit proces in een stroomversnelling bij de wederopbouw, na de zware verwoesting van de binnenstad in 1635. Mogelijk gebeurde er in die periode ook een rooilijnwijziging waardoor het plein iets werd vergroot, wat tevens kan verklaren waarom verschillende kelders van de huidige woningen onder het plein doorlopen. Ook de knik in de pleinwand ter hoogte van het vooruitspringende pand nr. 13 lijkt in die richting te wijzen. De kadasterkaart van 1830 en de Poppkaart van ca. 1860 tonen een vrijwel identiek beeld van een aaneengesloten bebouwing met een relatief smalle en diepe percellering. De overheersende woonvorm is een combinatie van een voorhuis en een klein achterhuis met tussenin een bescheiden koertje. Sommige woningen beschikken over een ruime tuin in het binnengebied. Momenteel zijn de meeste percelen over de volledige diepte dichtgebouwd. Tuinen bleven uitzonderlijk bewaard. Alleszins vanaf de 19de eeuw was de markt gekasseid, met verhoogde stoep voor de woningen zoals nog steeds het geval. Op een niet gedateerde oude postkaart is aan noordzijde een jonge boomaanplant merkbaar. Sinds het midden van de 20ste eeuw verdwenen een aantal historische panden uit het pleinbeeld ten voordele van nieuwbouw. Verder ontsnapte de Veemarkt evenmin aan de algemene tendens om winkelpuien aan een snel tempo te vernieuwen en om het houten schrijnwerk te vervangen door kunststof. Historische dakkapellen en -vensters werden vaak niet hersteld en weggebroken.

Ook ondergronds blijkt de Veemarkt bijzonder waardevol en boeiend. Bij bestratingswerken kwam in 1987, ter hoogte van de dekenij, een ondergrondse gang aan het licht. Volgens sommigen vormt hij mogelijks een overblijfsel van de ovale ring van ca. 1,5 m hoge en 2 m brede gangen in grove blokken natuursteen waarvan stadsarchivaris Wauters in 1927 nog een gedetailleerde beschrijving geeft en die volgens de auteur zelfs de restanten vormen van een vóór 1014 te dateren ‘castrum’.

Aan noordzijde grenst de bebouwing van de Veemarkt aan de Sint-Germanuskerk die vanouds, zoals gebruikelijk, door een ommuurd kerkhof was omringd. Afgaande op archivalia was de open ruimte rond de kerk op een bepaald moment in drie aparte zones opgedeeld: het ’Hoog Kerkhof’ ten noorden van de kerk; het Apostelenhof waar de leden van de Broederschap van de Twaalf Apostelen werden begraven, ter hoogte van het zuidtransept; en tenslotte het Vrijthof ter hoogte van het koor. Dit Vrijthof, in feite de primitieve benaming voor een ommuurd plein of kerkhof, stond via een smalle doorgang rechtstreeks in verbinding met de Veemarkt. Deze doorgang werd vrij snel afgesloten door de bouw van de woning Veemarkt 39 (perceelnr. 306), niettegenstaande het tracé grotendeels bleef bewaard. Kerk en kerkhof waren vanaf de Veemarkt toegankelijk via de ‘valgader’ of slagboom die het kerkhof ter hoogte van de ‘Lijkpoort’ of zuidportaal afsloot. Zoals duidelijk weergegeven op de Ferrariskaart (ca. 1770) was het kerkhof aan noordzijde bereikbaar via twee trapstraatjes respectievelijk de huidige Trapstraat (die nieuwe kerkhoff straet, 1635) en de Vrijthofstraat (kerkckhofstraete, 1470; kercktrappen straete, 1636; Kerkstraetje, 1860). Ongetwijfeld de voornaamste toegangsas was de Wolmarkt, soms omwille van haar hellend profiel ook Bergstraat genoemd, maar sinds de 15de eeuw meestal als Wolmarkt vermeld, hiermee verwijzend naar de eertijds bloeiend wol- en lakennijverheid. Hier bevonden zich, onderaan de westtoren, ter hoogte van de huidige nrs. Wolmarkt 8-12, of het primitieve kadasternummer 291, de ruim 11 meter brede ‘Lange Trappen’ die recht opliepen naar het kerkhof en afgesloten waren met een “schoen yseren tralliepoort”. Ingevolge het decreet van Jozef II van 24 juni 1784 werd de begraafplaats opgeheven. Kerkhofmuur en afsluitingen alsook de Lange Trappen werden gesloopt en na ontwijding werden de vrijgekomen gronden op 11 maart 1796 aan particulieren verkocht en kort nadien bebouwd. Het primitieve kadasternummer H 291 (huidige nrs. Wolmarkt 8-12), ter plaatse van de Lange Trappen, werd al rond 1796 bebouwd door vrachtvoerder Adriaen Maes. De aangrenzende kadasternummers 292-298 (huidige nrs. Wolmarkt 14-28), ter hoogte van het westportaal, kwamen in het bezit van Charles Verlat. Reeds in 1786 had deze zeepzieder en stadsontvanger door landmeter Debrie een plan laten maken voor de bouw van enkele woningen “pour l’embelissement de la ville”. Op 8 mei 1796 werd dit plan door de Tiense stadsmagistraat aanvaard. Omdat Verlat de grond tot tegen de kerktoren liet uitgraven en de stad vreesde voor instortingsgevaar volgde er een proces dat tot begin 1798 zou aanslepen. Verlat won het pleit waarna de woningen in een korte tijdspanne werden gerealiseerd en doorverkocht. Ter herinnering aan zijn moeilijkheden met de stad liet hij op de woning Wolmarkt nr. 14 het volgende opschrift aanbrengen “SICQUE GRADUS CESSANT RIXAE CAROLIQUE LABORES” of vrij vertaald “En zoals de trappen eindigen Karels ruzie en werken”. Een koperen gedenkplaat geeft aan dat in deze woning de stichter van Elisabethstad werd geboren: “Dans cette maison naquit le 14 mars 1855 le général Emile Wangermée, vice-gouverneur du Cong-Belge, gouverneur du Katanga, Fondateur d’Elisabethville”. De bebouwing aan de onpare zijde van de Wolmarkt is van oudere datum met als bekendste het 1636 gedateerde huis Van Ranst, aanvankelijk de ‘Grote Lombaard’ genoemd.

Beschrijving

De op een heuvel gelegen Veemarkt, straalsgewijze ontsloten door vier ‘bergstraten’ - Kleine Bergstraat, Grote Bergstraat, Oudekleerkopersstraat en Wolmarkt -, heeft een min of meer driehoekige vorm - aan noordzijde, ter hoogte van de Sint-Germanuskerk, breed en quasi rechthoekig, aan zuidzijde, richting Beauduinstraat, tot straatbreedte versmallend. Het plein met kasseibestrating, een verhoogde stoep voor de woningen, enkele jonge platanen en met gietijzeren retro-lantaarns en Amsterdammertjes als straatmeubilair fungeert grotendeels als parkeerruimte.

Afgezien van een aantal recentere, schaalvergrotende appartementsblokken bestaat de aaneengesloten rijbebouwing uit veelal twee à drie traveeën brede en maximaal drie bouwlagen tellende woon- en handelspanden, meestal afgedekt met een pannen of leien zadeldak. Rekening houdend met de zware verwoesting van de Tiense binnenstad in 1635 mag alleszins worden aangenomen dat woningen van vóór die datum een zeldzaamheid vormen. Toch schijnt de 17de eeuw nog sterk vertegenwoordigd. De nadrukkelijk aanwezige, hoge en steile daken - de nrs 41-44 vormen hiervan een opmerkelijk voorbeeld - suggereren ongetwijfeld in kern tot de 17de eeuw opklimmend panden waarvan de oorspronkelijke trapgevels in de loop van de 18de eeuw werden gereduceerd tot aandaken met vlechtingen en schouderstukken.

Daarnaast telt de Veemarkt een aantal woningen waarvan ook de gevelpartij op een 17de-eeuwse oorsprong wijst met name het zwaar gerestaureerde, maar sterk beeldbepalende hoekpand nr. 22, een groot diephuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met trapgevelbekroning en het nr. 39, een barok bak- en zandstenen diephuisje met ‘klokgeveltje’, oculus en frontonbekroning. Ook van 17de-eeuwse origine maar door de gevelcementering niet meteen als dusdanig herkenbaar is het nr. 13, een typologisch afwijkend en bovendien door zijn torenvormig volume en vooruitgeschoven positie – vermoedelijk op de oude rooilijn – sterk imponerende complex, opgetrokken ter plaatse van het sinds 1370 vermelde ‘hooghuys’. Typerend is ondermeer de kram- en krulverankering, de licht overkragende tweede verdieping van het hoofdvolume die een hout- of vakwerkbouw suggereert en de aanwezigheid van een kruisvenster in de kleine, eenlaagse dienstvleugel met zadeldak en (voormalige) korfboogpoort. Het elegant gebogen leien mansardedak met vooraan een fraai geprofileerde, beluikte en getoogde houten dakkapel wijst op een verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw. Het eveneens getoogde, houten laadvenster met dubbel luik en een luifel op geprofileerde schoren in de zijgevel getuigt, samen met de afwezigheid van een binnenafwerking op de bovenste verdieping, van een vroegere stapelfunctie. Afgezien van dit voor Tienen vroege voorbeeld van mansardedak is de 18de-eeuwse, Frans geïnspireerde architectuur op de Veemarkt dominant aanwezig.

De vroegste, Lodewijk XV-geïnspireerde voorbeelden, met karakteristieke lichtgetoogde openingen in een vlakke natuurstenen omlijsting met sluitsteen dateren uit het derde kwart van de 18de eeuw. Het betreft het nr. 23, een ontpleisterd, twee traveeën tellend breedhuisje, dat wellicht in de 19de eeuw, licht werd verhoogd en het nr. 36, de rond 1770 te dateren dekenij ter hoogte van de Sint-Germanuskerk. Dit eveneens ontpleisterde, omvangrijke en stijlvolle hoekpand met twee bouwlagen onder een complexe bedaking – het steile zadeldak wijst op een 17de-eeuwse kern - en een hardstenen schouderboogdeur met rocaillemotieven onderscheidt zich door een volledig in Gobertange opgetrokken souterrain, ritmisch opengewerkt met brede, getoogde openingen met trapeziumsluitsteen.

Nadrukkelijker vertegenwoordigd is de Lodewijk XVI- of laatclassicistische stijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw en dit in de vorm van de panden nrs. 11, 12, 17, 19, 26, 31, 33, 35, 37 en 38, samen met het aansluitende pand Wolmarkt 23. Het gaat telkens om volledig in Gobertange uitgewerkte, drie à vier traveeën brede lijstgevels, met twee of maximaal drie, in hoogte afnemende bouwlagen met klassiek symmetrische en strakke ordonnantie met rechthoekige, soms verdiepte muuropeningen en een rationeel beperkte ornamentatie. Mooie illustraties van een uitgesproken Lodewijk XVI-stijl zijn nr. 11 met zorgvuldig geprofileerd lijstwerk, respec. doorgetrokken en op consoles rustende onderdorpels en een recentere portiekvormende pui; nr. 12 met enig bewaarde, fraai uitgewerkte pui met centrale rondbogige deuromlijsting, versierd met de typische Lodewijk XVI schijf- en palmetmotieven, aan weerszijden geflankeerd door verdiepte rechthoekige vensteropeningen; nr. 31 met geriemde vensteromlijstingen voorzien van een met schijf- en cirkelmotieven versierde sluitsteen, een meanderfries op de borstwering en een uitzonderlijk bewaarde dakkapel in de vorm van een oeil-de-boeuf met gebogen fronton, verlevendigd met een guirlande en dropmotieven; het aansluitende Wolmarkt nr. 23 met een gelijkaardige maar versoberde vormgeving en eveneens voorzien van een oeil-de-boeuf met gebogen fronton en slingermotief; nr. 35 met geriemde rechthoekige omlijstingen met voluutsluitsteen, een paneeldecor met cirkelmotieven op de borstwering en een bekronende tandlijst; en tenslotte nr. 37, eveneens met geriemde rechthoekige omlijstingen maar met sobere sluitsteen en daarnaast een sterk geprononceerde en zorgvuldig geprofileerde pui-, druip- en kroonlijst. Typische voorbeelden van een rond 1800 te dateren, uitgepuurde laat-classicistische stijl met sobere, vrijwel vlakke natuurstenen lijstgevels zijn nr. 17 met nagenoeg onversierde rechthoekige muuropeningen met doorgetrokken lekdrempels, paneeldecor op de borstwering en een geprononceerde kroonlijst; nr. 19 met natuurstenen onderbouw en twee identieke vleugeldeuren in een rechthoekige omlijsting met een rechthoekige sluitsteen met schijfmotief; nr. 26 met een door een entablement met meanderfries en tandlijst in evidentie gesteld bel- étagevenster dat samen met een verstekte kroonlijst voor een risalietvormig middenaccent zorgt; nr. 33 met geriemde omlijstingen en doorgetrokken lekdrempels; nr. 38 met onversierde rechthoekige openingen waarbij de vlakke gevel enkel wordt doorbroken met kordonvormende onderdorpels.

De 19de eeuw is voornamelijk vertegenwoordigd door uitermate sobere, vlak bepleisterde en witgeschilderde neoclassicistische lijstgevels al dan niet opgehoogd met eenvoudig lijstwerk en een versierde sluitsteen. Twee vermoedelijk rond 1860 te dateren panden onderscheiden zich door een opmerkelijk verzorgd, natuurstenen gevelparement: het nr. 10 met driedelige, lichtgetoogde portiekstructuur met aflijnende tandlijst en paneeldecor met opschrift “DIE MORTIER GESTICHT IN 1530” – verwijzend naar de voormalige functie als apotheek – en het nr. 46, een fraaie dokterswoning met zware kordonbelijning, smalle attiek, zorgvuldig geprofileerde steekboogopeningen en een elegant smeedijzeren balkonhekken terwijl de hoge kwartsieten plint en de kram- en krulverankering in de gecementeerde zijgevel verwijzen naar een veel oudere kern.

Kwantitatief en kwalitatief is het aanbod aan 20ste-eeuwse panden of gevels merkbaar ondergeschikt aan het dominerende classicisme en neoclassicisme van de 18de en 19de eeuw. De vermoedelijk rond 1900 te situeren nrs. 20 en 21 met een gevelcementering met ingetrokken voegen en decoratief benadrukte vensterpartijen vormen doorsnee-voorbeelden van een neoclassicerend eclectisme. De achterbouw van nr. 21 is dan weer veel ouder en grijpt wellicht terug op een 17de-eeuwse kern. Het nr. 16 met gietijzeren balkon en het nr. 25 met decoratieve tegelfries, beide met getoogde openingen en een houten kroonlijst op uitgelengde consoles zijn typische exponenten van een decoratieve baksteenarchitectuur van rond het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het nr. 18 met mansardedak, gevelpartij in gele baksteen en risalietvormige combinatie van erker-terras-balkon getuigt van art deco invloeden en dateert wellicht uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Bevreemdend qua combinatie is het nr. 44 dat een modernistisch geïnspireerde, gele bakstenen gevel met erkervormende bandramen combineert met een oudere, afgaande op de steile bedaking, 17de-eeuwse structuur. Tot slot is ook het neo-traditionalisme vertegenwoordigd: nr. 34 als verbouwing van een voorheen bepleisterd, classicerend pand en nr. 47, een verzorgde imitatie van een breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl van ca. 1900 met gerecupereerde 1700 gedateerde barokke deur.

Afgezien van de pleinbebouwing aan zuidzijde wordt de directe omgeving van de Sint-Germanuskerk gevormd door de resterende area van het voormalige kerkhof, momenteel een in breedte variërende, gekasseide en beklinkerde rondgang – deels samenvallend met het tracé van de huidige Vrijthofstraat - die vertrekt aan het als rustparkje aangelegde Apostelenhof en ter hoogte van het koor doodloopt, op een garage. Bijzonder karakteristiek én beeldbepalend zijn de aansluitende trapstraatjes resp. Vrijthofstraat en Trapstraat, deels beklinkerd en deels betegeld en halverwege onderbroken met een trappartij - in blauwe hardsteen in de Trapstraat en hersteld met een cementering met metalen randprofiel in de Vrijthofstraat - voorzien van typisch 19de-eeuwse smeedijzeren handgrepen en beveiligingshekkens. In de bredere Trapstraat is de centrale handlijst voorzien van een elegant voetstuk en een gecanneleerde, zuilvormige aanzet.

Ter hoogte van de westingang en de verdwenen Lange Trappen bevindt zich het omstreeks 1800 in een overwegend sobere laatclassicistische stijl opgetrokken blok van de statige burgerhuizen, Wolmarkt nrs. 8-28. Afgaande op oude foto’s allen oorspronkelijk bepleisterd tellen de woningen – op twee verbouwde panden na - drie bouwlagen met verjongende ordonnantie en een ritmering met rechthoekige vensterregisters en een zware kordonlijst. Licht afwijkend qua vormgeving zijn de wellicht, zoals de nrs. 8-12, als eenheidsbebouwing geconcipieerde nrs. Wolmarkt 24 -28, opgevat als een empire getint negen traveeën tellend breedhuis met twee bouwlagen en een mezzanino onder schilddak. Zware kordons, registers van verdiepte vensters – rechthoekig of rondbogig met flankerende pilasters en forse sluitsteen -, een paneeldecor en een kroonlijst op klossen zorgen er voor een sterke horizontaliserende werking. Bijzonder karakteristiek voor deze straatwand zijn de rechtstreekse keldertoegangen al dan niet met buitentrap, beveiligd met een metalen rooster in de stoep. De inkom van de nrs. 14 en 24 wordt bijkomend gemarkeerd door een hardstenen trappartij met smeedijzeren leuning die de het niveauverschil met de verhoogde begane overbrugt.

De overzijde van de gekasseide Wolmarkt wordt gedomineerd door de monumentale, tot de 17de eeuw opklimmende Van Ransthuizen (nr. 15-17, nr. 19 en nr. 21). Afgezien van het nr. 9, een hedendaagse invulling, en het nr. 3, een mooi staaltje van 20ste-eeuwse decoratieve cementeringskunst, bestaat de rest van de bebouwing uit woon- en handelspanden in de vorm van twee à drie bouwlagen tellende, bak- en natuurstenen breedhuizen - enkele ontpleisterd - uit de tweede helft van de 18de eeuw: de nrs. 11-13, een ruim burgerhuis met rechthoekige openingen met doorgetrokken onderdorpels en een sluitsteen met Lodewijk XVI-motief; het nr. 7, een later verhoogd pand (cf. silhouet achterbouw) met steekboogvensters met trapeziumsluisteen en een recentere winkelpui met afgeronde gebogen beglazing; het kleinere nr. 5 met geprofileerde steekboogvensters en een met een kordonlijst afgelijnde, natuurstenen pui; het qua ordonnantie gelijkaardige, maar decoratief sterk geëlaboreerde nr. 1, met elegant verstekte puilijst, steekboogvensters met geriemd profiel en rocaillesluitsteen, een verticale aflijning met respectievelijk geblokte en ionische hoekpilasters met régencemotief en een kroonlijst in de vorm van een klassiek hoofdgestel.

Ten slotte wordt de aanzet van de Wolmarkt gemarkeerd door het hoekhuis, Minderbroedersstraat 2, een opmerkelijk, eveneens rijk versierd pand met belijnende hoekpilasters waaronder composietpilasters met ingediepte schacht en rocaillemotieven, het geheel bekroond met een volutengevel met spiegelboogvormig topstuk.

Bibliografie

  • Ferrariskaart, ca. 1770
  • Poppkaart, ca. 1860.
  • KEMPENEERS P. 1999: Thuis in Thienen, Tienen..
  • S.n. 1985: Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw, tentoonstellingscatalogus , Tienen.
  • WAUTERS A. 1874: Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. Canton de Tirlemont. Ville de Tirlemont, Brussel.

Bron: Beschermingsdossier DB002316

Datum tekst: 2010

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Tienen

Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat 18de-eeuwse schouderboogdeur

Wolmarkt 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat 19de-eeuwse stadswoning

Gilainstraat 31-35, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Arbeidershuisvesting Werkmanssteeg

Werkmanssteeg 1-79 (Tienen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Arduinen inrijpoort

Minderbroedersstraat 11, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Barokke stadswoning

Veemarkt 39, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Begijnhof

Berg van Leningstraat 10, Bostsestraat 60, Groot Begijnhof 2-42, 1-59, Potterijstraat 2 (Tienen)

omvat Burgerhuis

Leuvensestraat 32, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Hennemarkt 7, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Aandorenstraat 37, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Nieuwstraat 34, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Veldbornstraat 16, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Bostsestraat 15, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Bostsestraat 17, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Grote Markt 34, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Grote Bergstraat 4, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Dr. J. Geensstraat 21, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis Ark van Noë

Ark Van Noëstraat 1, 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis in Lodewijk XVI-stijl

Veemarkt 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis in Lodewijk XVI-stijl

Nieuwstraat 27, Trapstraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis met Lodewijk XVI-poort

Beauduinstraat 133-135, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis van 1628

Beauduinstraat 120, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen

Veemarkt 9-11, 10-12, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen

Vierde Lansierslaan 1-5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen, café De Zwaan en villa La Roseraie

Ijzerstraat 13-17, Kabbeekvest 59-67, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Café De Zwaan

Ijzerstraat 17, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch burgerhuis

Veemarkt 31, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch burgerhuis

Hennemarkt 2-4, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch burgerhuis

Wolmarkt 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch herenhuis

Beauduinstraat 150, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistische stadswoning

Veemarkt 37, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistische stadswoning

Veemarkt 35, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat De Tiense vesten

Albertvest, Astridvest, Goossensvest, Kabbeekvest, Leopoldvest, Moespikvest, Sliksteenvest, Vinckenboschvest...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Deur

Beggaardenstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Deur

Kleine Bergstraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Deuropening uit 18de eeuw

Croonestraat 7, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Aandorenstraat 36, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Dorpswoning

Hoegaardenstraat 86, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Drie tumuli

Sint-Truidensesteenweg zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Goed Van den Bossche

Dr. J. Geensstraat 34, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Peperstraat 4, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Hennemarkt 6-8, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Leuvensestraat 28, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Oude Vestenstraat 6, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Leuvensestraat 12, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Leuvensestraat 95-97, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Bostsestraat 34, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Bostsestraat 61, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Broekstraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Bostsestraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Hoegaardenstraat 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Peperstraat 15, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Peperstraat 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Grote Markt 15, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Grote Markt 14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis De Tinnen Schotel

Grote Markt 3, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis en poortgebouw in Lodewijk XV-stijl

Beauduinstraat 100-102, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis Hotel de Bourgogne

Grote Markt 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis in Lodewijk XVI-stijl

Beauduinstraat 41, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis van 1707

Nieuwstraat 25, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis van 1800

Beauduinstraat 153, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 15-17, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 21, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Historische stadskern van Tienen

Tienen (Tienen)

omvat Hoekhuis

Minderbroedersstraat 46, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Grote Markt 25, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Bostsestraat 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Beauduinstraat 44-46, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Peperstraat 20, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Bostsestraat 24, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Minderbroedersstraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Leuvensestraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Beauduinstraat 43, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Hoegaardenstraat 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Nieuwstraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis uit de 16de eeuw

Nieuwstraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis van 1724

Torsinplein 20, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis van 1854

Veemarkt 36, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Hortus Thenensis

Dr. J. Geensstraat 34 (Tienen)

omvat Industriegebouw

Sint-Katharinastraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel Heilige Tiebaut

Mulkstraat 53, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel Sint-Jacob

Waaibergstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen

O.L.V. ten Steenstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Kasteel

Waaibergstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster der alexianen

Veldbornstraat 39, 45, Liefdestraat 10, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster der augustijnen

Dr. J. Geensstraat 14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster der grauwzusters

Kliniekstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster der witzusters

Aandorenstraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster van de annunciaten

Veldbornstraat 114, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Klooster- en schoolcomplex

Ooievaarstraat 30, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Kloostertuin van de augustijnen

Danebroekstraat zonder nummer (Tienen)

omvat Neoclassicistische inrijpoort

Beauduinstraat 92, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Oorlogsgedenkteken

Kalkmarkt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Oorlogsgedenkteken

Kabbeekvest zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Oorlogsgedenkteken Heldensquare

Grote Markt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Opgaande bruine beuk in stadstuin

Beauduinstraat 41 (Tienen)

omvat Opgaande wintereik in stadstuin

Beauduinstraat 41 (Tienen)

omvat Oude trambrug over de Gete

Molenstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Park van het wittevrouwenklooster

Aandorenstraat 2 (Tienen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Poel

Grote Markt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Germanus

Veemarkt 35BIS, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Priorij van de beggarden met ommuurde tuin

Beggaardenstraat 18-24, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Rectorswoning klooster Barberendal

Molenstraat 63, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Restant van het Sint-Jorispark

Meendijkstraat zonder nummer (Tienen)

omvat Rijhuis

Kapelstraat 43, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Peperstraat 2, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Bostsestraat 46-48, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Huidvettersstraat 11-15, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Rijhuis

Grote Bergstraat 7, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Minderbroedersstraat 21, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Peperstraat 12, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Driemolenstraat 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Veemarkt 30, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Peperstraat 6, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuis

Veemarkt 3, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuizen

Minderbroedersstraat 17-19, 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rijhuizen

Driemolenstraat 22-24, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Rondbooginrijpoort

Beauduinstraat 44-46, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Schuur

Aandorenstraat 32, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Sint-Janshospitaal

Gasthuismolenstraat 12-26, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Sluis

Sint-Helenavest zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadhuis Tienen

Grote Markt 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadsgevangenis

Grote Markt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadstheater

Sint-Jorisplein 20, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Peperstraat 18, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Spiegelstraat 11-13, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Hoegaardenstraat 90, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Huidvettersstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Spiegelstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Nieuwstraat 32, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Nieuwstraat 13, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Oude Kleerkopersstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Nieuwstraat 7, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Kleine Bergstraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Hoegaardenstraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Peperstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Leuvensestraat 93, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Leuvensestraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Oude Kleerkopersstraat 18, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Oude Kleerkopersstraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Peperstraat 30, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Reizigersstraat 43, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Reizigersstraat 6, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Verlatstraat 12, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Leuvensestraat 57, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Peperstraat 21, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Leuvensestraat 59, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Minderbroedersstraat 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Leuvensestraat 79-81, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Potterijstraat 41-43, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Oude Kleerkopersstraat 15, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Berg van Leningstraat 4, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Hoegaardenstraat 3-5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Wolmarkt 14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Berg van Leningstraat 3, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 116, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 112, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 20, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 98, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 70, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 67, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 37, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Wolmarkt 11-13, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Bostsestraat 18, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Wolmarkt 7, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Wolmarkt 6, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Wolmarkt 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Veemarkt 40, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Veemarkt 22, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Kalkmarkt 3, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Kalkmarkt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Markt 18, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Grote Markt 5, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Veemarkt 22, Oude Kleerkopersstraat 36, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Bostsestraat 4-6, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Beauduinstraat 106, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Bostsestraat 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Donystraat 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 17, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 18-22, 26-28, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Grote Bergstraat 13, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Gilainstraat 54, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Gilainstraat 18, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Gilainstraat 16, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Gilainstraat 4, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Gilainstraat 40, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Spiegelstraat 14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Bostsestraat 40, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Broekstraat 24, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Broekstraat 19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Broekstraat 9, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Bostsestraat 33-35, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning in Lodewijk XVI-stijl

Bostsestraat 13, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning in Lodewijk XVI-stijl

Grote Bergstraat 8, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning in Lodewijk XVI-stijl

Minderbroedersstraat 35, 39, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning met Lodewijk XV-deur

Gasthuismolenstraat 26, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning van 1750

Wolmarkt 1, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning van 1762

Bostsestraat 32, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoningen

Reizigersstraat 10-14, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Grote Markt 10, 11, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Hoegaardenstraat 80-84, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Grote Markt 35-39, 36-40, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Nieuwstraat 24-28, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Beauduinstraat 85-89, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Beauduinstraat 108-110, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Kleine Bergstraat 30-36, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Nieuwstraat 29-33, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen in Lodewijk XVI-stijl

Torsinplein 22-28, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Station Tienen

Stationsplein zonder nummer, Vierde Lansierslaan 82, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Traditioneel woonhuis

Bostsestraat 50, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Traditionele stadswoning

Bostsestraat 14-16, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Tramstation met dienstwoning en stelplaats

Tramstraat zonder nummer, 12, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Tuin van een herenhuis

Potterijstraat 10 (Tienen)

omvat Tuin van een herenhuis

Aandorenstraat 37 (Tienen)

omvat Tuin van het Huis van Chantrijn

Minderbroedersstraat 35-39 (Tienen)

omvat Tumuli van Grimde

Sint-Truidensesteenweg zn (Tienen)

omvat Twee welkomstlindes bij de Onze Lieve Vrouw ten Steenkapel

O.L.V. ten Steenstraat zonder nummer (Tienen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Tweeverdiepingshuis

Veemarkt 29, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Tweeverdiepingshuis

Reizigersstraat 19, 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Vianderdomein

Hamelendreef (Tienen)

omvat Villa La Roseraie

Kabbeekvest 67, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Vredegerecht

Grote Markt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Waterpomp van 1729

Grote Markt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Weeshuis

Kapucijnenhof 1-113, 2-114, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Wijk Rozenhof

Aarschotsesteenweg 343-357, 406-424, Rozenhof 1-30 (Tienen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Oude Kleerkopersstraat 31, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Ooievaarstraat 17-19, Tienen (Vlaams-Brabant)

omvat Woonhuis

Ooievaarstraat 3, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Minderbroedersstraat 23, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Leuvensestraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Beauduinstraat 159-161, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Beauduinstraat 24, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Grote Markt 19, 20, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis

Bostsestraat 23 (ernaast), Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis aan de Gete

Driemolenstraat 25, Tienen (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woonhuis van 1618

Beauduinstraat 165, Tienen (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.