Deurne

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat
Locatie Deurne (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Herinventarisatie Deurne (Antwerpen) (inventarisatie: 01-06-2015 - 30-04-2018).
 • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sterk verstedelijkt oostelijk district van Antwerpen, 1.309 hectare 45 are 62 centiare en 71.373 inwoners, in hoofdzaak met woonforenzenfunctie. Begrensd door Merksem en Schoten ten noorden, Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek ten oosten, Mortsel ten zuiden, Berchem, Borgerhout en Antwerpen ten westen; de loop van Kleine en Grote Schijn, Koude- en Grensscheidingsbeek speelden hierin een beslissende rol. De grensafbakening met Borgerhout dateert van 1836 en 1914: in 1836 werd Borgerhout intra muros een zelfstandige gemeente, in 1914 verloor Deurne Borgerhout extra muros - bijna 113 hectare - naar aanleiding van de aankoop van het Boekenbergpark; in 1932 werd in plaats van de Kleine Schijn, het Albertkanaal als N.-begrenzing aangenomen. De bedding van de Grote Schijn, de Herentalsevaart, het daarrond gevormde domein Rivierenhof en de Boudewijnsnelweg verdelen het district in Deurne-Noord en Deurne-Zuid; het centrum gevormd ronde de oude dorpskern ligt in de noordelijke sectie.

Belangrijke in- en uitvalswegen van en naar de stad (oost-west) zijn Turnhoutse- en Herentalsebaan beide vertrekkend bij de Stenenbrug, en gericht op de Kempen; de noordelijke aftakking van eerst genoemde, de Beschoppenhoflaan, sluit aan bij de Schijnpoort; van louter plaatselijk belang is de Drakenhoflaan in het verlengde van de Antwerpse Lange Leemstraat. Noord-zuid-verbindingen met meer dan lokale betekenis zijn er niet, spoorwegen evenmin.

Het Albertkanaal, in 1859-63 gegraven als Schelde-Maasverbinding, bracht voor Deurne niet de verhoopte industriële bloei; begin 20ste eeuw werden enkele fabrieken opgericht aan Merksemsesteenweg en Tweemontstraat doch van een beduidende industriële infrastructuur (bijvoorbeeld dokken) kwam niets in huis; de aanleg van de moderne industriezone (17 hectare) tussen kanaal en Bisschoppenhoflaan dateert pas van 1965 en volgende; zij trekt vooral toeleveringsbedrijven en dienstensector aan.

De vroegste geschiedenis van Deurne is vaag en van ondergeschikt belang binnen dit onderzoek; de eerste concrete gegevens gaan terug tot de 12de eeuw waar we een schaars bewoonde parochie aantreffen, die behalve Deurne, Borgerhout en Borsbeek, ook stukken van Merksem, Wommelgem, wellicht ook Wijnegem en misschien zelfs 's Gravenwezel omvatte. Ofschoon dit gebied een onderdeel was van het hertogdom Brabant en kerkrechterlijk onder het bisdom Kamerijk viel, werden de grondheerlijke rechten er uitgeoefend door de prins-bisschoppen van Luik; na 1288 was de heerlijkheid afwisselend in het bezit van de hertogen van Brabant, de graven van Vlaanderen en de stad Antwerpen; van 1561 tot het einde van het Ancien Régime was deze laatste er, mits een korte onderbreking, heer en meester. De omschrijving van het gebied was inmiddels in grote lijnen herleid tot de huidige districten Deurne en Borgerhout. De voornaamste grootgrondbezitters waren de abdij van Sint-Michiels (de pastoor van Sint-Fredegandus was tot 1803 een witheer), de jezuïetenorde, enkele adelijke families en vooral talrijke Antwerpse ingezetenen.

De nabijheid van de metropool had uiteraard ook invloed op de economische ontplooiing en kwam vooral de landbouw ten goede. Vanaf de eerste helft van de 16de eeuw hadden zich aan de Turnhoutsebaan neringdoeners en handelslui gevestigd in navolging van hun succesrijke voorgangers in Borgerhout; beducht voor concurrentie stelde de stad echter haar wetten. Reeds door de fameuze Slag van Deurne (1579), plunderingen, kaalslag en ontvolking ondermijnd, bracht het octrooi van 1685 de doodsteek toe aan elke vorm van pre-industriële activiteit: alle ambachten en neringen die niet in de strikte behoeften van de lokale boerenbevolking voorzagen werden verboden. De enige toekomst lag in een volledig op land-, bos- en tuinbouw toegespitste economie. Een niet onbelangrijk facet in deze evolutie is de inplanting vanaf de 16de eeuw van meer dan veertig buitenplaatsten: rijk geworden patriciërs ontvluchtten de knellende stadsgrenzen om in een weelderig lusthuis hun status ten toon te spreiden en hun fortuin in gronden te beleggen. Onder impuls van deze "kasteelheren" werd de landbouw op peil gebracht en kreeg Deurne het agrarische karakter, dat het tot begin 20ste eeuw behield. Nu nog herinneren een tiental kastelen, hoeven, wijk- en straatnamen aan de domeinen van toen.

In 1836 werden ingevolge inwendige tegenstellingen, Deurne en Borgerhout officieel van elkaar gescheiden. Onder het mandaat van burgemeester G. Cogels (1839-85), grootgrondbezitter, en zijn opvolger F. Pauwels (1885-1907), Antwerps groothandelaar in tabak, werd nog een conservatief-patriarchaal beleid gevoerd. De aanzet voor de ommekeer werd vanaf circa 1900 gegeven door de afscheidingsbeweging van Deurne-Zuid enerzijds, de "Kleppermannen", een oppositiegroep van vooruitstrevende katholieken en liberalen anderzijds. De volledige doorbraak van de socialisten dateert van na de Eerste Wereldoorlog.

Ondertussen was de bevolking van Deurne gestadig aangegroeid: van 2.089 inwoners in 1836, tot 6.004 in 1885 en 12.414 in 1910; grootste oorzaak was de inwijking van verpauperde boeren uit de Kempen die naar Antwerpen afzakten om werk te vinden (zie havenexpansie); velen zochten een woonplaats in Deurne. De oude dorpskern rond de Sint-Fredeganduskerk werd uitgebreid met een arbeiderscité (zie Koraalplaats en omgeving), een nieuw gemeentehuis en scholen werden gebouwd (zie Coeveltstraat en Cogelsplein) en wegeniswerken uitgevoerd; de oprichting in 1874 van brouwerij De Preter op Silsburg en de stichiting 1889 van de St.-Rochusparochie (zie Sint-Rochusstraat) vormden het uitgangspunt voor een nieuwe wijk te Deurne-Zuid waar ook de parkwijk (zie Te Boelaar- en Boekenbergpark, na 1914 grotendeels naar Borgerhout overgeheveld) tot stand kwam; in Deurne-Noord werd begin 20ste eeuw het Molenkwartier (zie Leeuwlantstraat) volgebouwd en met de inplanting van enkele bedrijven bij het kanaal werd de aanzet gegeven voor de wijk Kronenburg (de Tweemontstraat, as van de wijk, heette tot 1921 Kronenburgstraat); het ontstaan van de Heilig Hartparochie, 1910, ging gepaard met de uitbouw van de wijk Ruggeveld (zie August Van de Wielelei).

Na de Eerste Wereldoorlog greep in Deurne een nooit geziene gedaantewisseling plaats; de niet meer te stuiten demografische groei: 15.432 inwoners in 1920, 23.165 in 1925, 42.927 in 1930, 56.804 in 1940 vereiste de snelle en massale bouw van duizenden arbeiders- en bediendenwoningen: tussen 1926 en 1930 werden 3.739 bouwvergunningen voor woningbouw afgeleverd; de bestaande wijken werden dicht gebouwd en nieuwe gronden - de vroegere kasteeldomeinen - bouwrijp gemaakt; de landbouw verdween volledig van het toneel, ambachtelijke en industriële vestingen kenden geen grote vlucht. Bouwmaatschappijen van alle slag wierpen zich op goedkope woningbouw: de maatschappij (F.) Toen, reeds actief voor de Eerste Wereldoorlog, vervolgde haar werkzaamheden in de parkwijk; de N.V. Voorspoed gaf in 1921 de start voor de uitbreiding van Deurne-Noord met de bouw van 189 huizen aan de Laksborslei en was later ook betrokken bij huizenbouw in de belendende straten; de S.M. Tuinwijk van Deurne, opgericht in 1921, bouwde de tuinwijken Gallifort (Deurne-Noord) en Boterlaarbaan (Deurne-Zuid); tussen 1924 en 1930 werd door de gelijknamige maatschappij de Unitas tuinwijk (Deurne-Zuid) gebouwd (zie aldaar) en in 1926-27 doorde N.V. Foyer pour invalides et autres victimes de la guerre, de Heldenstad aan de Ter Rivierenlaan en Plankenbergstraat (Deurne-Noord, verdwenen); de N.V. Comptoir général du bâtiment Bouwonderneming Conforta brak echter alle records: tussen 1925 en 1930 kreeg ze minstens 1.293 bouwtoelatingen, alle voor huizen in de noordwesthoek van de gemeente met name in Kronenburg- en zogenaamd Confortawijk; vele werden ook zonder vergunning gebouwd, de bouwreglementen dikwijls met de voeten getreden. Deze speculatiebouw op grote schaal resulteerde in eindeloze reeksen seriewoningen, al dan niet verdeeld in flats, die nog steeds het straatbeeld, vooral van Deurne-Noord, bepalen. Op de Unitas tuinwijk naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen na vertoont deze massabouw weinig architecturale kwaliteiten. In de particuliere woningbouw daarentegen vinden we merkwaardige staaltjes van art deco, modernisme of nieuwe zakelijkheid, vooral rond Rivierenhof en Boekenbergpark, naar ontwerp van bekende architecten. De intensieve bouw van scholen en kerken hield gelijke tred met de woningbouw; de officiële scholen werden in deze periode meestal gebouwd naar ontwerp van de gemeentelijke architecten E. Van Not en R. Ceulemans; het zijn geen spectaculaire gebouwen, dikwijls ingeplant middenin een bouwblok; een verrassende uitzondering is het Koninklijk Atheneum naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen zie Frank Craeybeckxlaan). Een aantal hulpkerken uit deze jaren zullen in 1950-90 door een definitief gebouw worden vervangen; een merkwaardige interbellum-kerk is Sint-Jozef naar ontwerp van J. Huygh (zie Boekenberglei).

Van 1945 tot 1971 nam de bevolking opnieuw sterk toe, met hoogtepunten voor de jaren 1961 en 1965-66, respectievelijk 68.231 en 75.819 inwoners, nog steeds tengevolge van massale inwijkingsoverschotten. Volledig nieuwe woonwijken, zoals Bisschoppenhof, modo Vorsenkweek, Bosuil, de noordoostelijke uitbreiding van Venneborg, Zwarte Arend (alle te Deurne-Noord), Morckhoven en Waasdonk-Langbaanvelden (te Deurne-Zuid) rezen uit de grond; de S.M. Deurnese Moderne Woning (voorheen S.M. Tuinwijk van Deurne) bouwde de wooncomplexen aan Jos van Geellaan en Arenaplein. Urbanisatieplannen zorgden voor een betere ruimtelijke ordening en naast eengezinswoningen zouden nu ook monumentale flat- en torengebouwen de skyline kleuren. Architecten die een belangrijk aandeel leverden in het huidig uitzicht van Deurne zijn Renaat Braem en J. De Roover. Prefab scholen uit de jaren 1960 worden langzamerhand door vaste constructies vervangen; nieuwe kerken naast de in items opgenomen zijn de Heilige Familie, 1947-48 naar ontwerp van R. Van Loon, H. Pius X, 1960, naar ontwerp van J. Boseret-Mali, Heilige Bernadette, 1962, naar ontwerp van Meyers, St.-Paulus, 1962-64 naar ontwerp van H. Huygh en de Blijde Boodschap, 1975, met uitzondering van Pius X alle te Deurne-Noord; in 1976 was het grondgebied van Deurne over vijftien parochies verdeeld. Van de vroegere agrische gemeente getuigen alleen nog enkele hoeven. De laatste groene zones kregen een bestemming van openbaar nut: park (Rivierenhof, Boekenberg, Bisschoppenhof), begraafplaats (Sint-Fredegandus, Ruggeveld, Sint-Rochus, Silsburg), sportterreinen en -infrastructuur (Antwerp Stadion, 1923 naar ontwerp van G. De Ridder en Ruggeveld), volkstuintjes en vliegveld.

 • CRAEYBECKX H., District Deurne, in Antwerpen, XXIX, nr. 1, maart 1983, p. 35-40.
 • DE VRIJ e.a., Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen, Antwerpen, 1954.
 • Heemkundig handboekje voor de Antwerpse randgemeenten; mededelingstijdschrift van Gitschotelbuurschap, 1955-e.v.
 • NOYENS E., Geschiedenis van Deurne, 2 dln., Deurne, 1981-82.
 • SCHOBBENS J., [Promenades autour d'Anvers] Dl. 1, Les environs d'Anvers. 65 promenades dans un rayon de 10 kil. à partir de l'Hôtel de ville, Brussel, [1930].
 • STOCKMANS J.B., Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden, 3dln., Brecht, 1975 (anastatische herdruk).
 • STOCKMANS J.B., Kastelen en Lusthoven van Deurne en Borgerhout. Voorafgegaan door de Geschiedenis van Borgerhout sedert de scheiding 1836-1896, Brecht, 1902.
 • Turninum, 1947-52; 1974-82.
 • Zo was... Deurne,Antwerpen, 1972.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - fusiegemeenten

Antwerpen, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Lillo, Merksem, Wilrijk, Zandvliet...

omvat Alfons Schneiderlaan

Alfons Schneiderlaan (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jos Persoons

Van Hersbekelei 21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Léon Fux

Velduilstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Arenaplein

Arenaplein (Antwerpen)

omvat Arenawijk

Dordrechtlaan 17-85, Dordrechtlaan 8-50, Gabriël Vervoortstraat 27-109, Pastoor Holthofplein 2-8 (Antwerpen)

omvat Art-decoburgerhuis

Jaak Embrechtsstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-decoburgerhuis

Jaak Embrechtsstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Art-decoburgerhuis

Jaak Embrechtsstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat August Van de Wielelei

August Van de Wielelei (Antwerpen)

omvat Baron Leroystraat

Baron Leroystraat (Antwerpen)

omvat Bel-etagewoning in naoorlogs modernisme

Arnold Vrancxlaan 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Boekenberglei

Boekenberglei (Antwerpen)

omvat Bosschaert de Bouwellei

Bosschaert de Bouwellei (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bosuil

Bosuil (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boterlaarbaan

Boterlaarbaan (Antwerpen)

omvat Brandweerkazerne en politiebureau

Waterbaan 54-56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art deco

Basseliersstraat 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Van Hersbekelei 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Van Hersbekelei 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Van Loenoutstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Van Hersbekelei 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in cottagestijl

Van Hersbekelei 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in cottagestijl

Van Hersbekelei 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in cottagestijl

Van Hersbekelei 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in laat-modernistische stijl

Koningsarendlaan 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in laat-modernistische stijl

Van Baurscheitlaan 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in naoorlogs modernisme

Van Hersbekelei 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met werkplaats

Frans Erlingerstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Coeveltstraat

Coeveltstraat (Antwerpen)

omvat Cogelsplein

Cogelsplein (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Cruyslei

Cruyslei, Cruyslei (Antwerpen)

omvat De Neufstraat

De Neufstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat De Sevillastraat

De Sevillastraat (Antwerpen)

omvat De Waillystraat

De Waillystraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Deurne-Dorp

Grapheusstraat, Hallershofstraat, Hertstraat, Jan Bielstraat, Joostplaats, Koraalplaats, Rozenstraat,...

omvat Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Drakenhoflaan

Drakenhoflaan (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Jaak Embrechtsstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Waterbaan 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eengezinswoning in art-decostijl

Van Cortbeemdelei 202, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eengezinswoning in naoorlogs modernisme

Laurentia Poststraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in beaux-artsstijl

Bosselaersstraat 19-23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing met werkplaats in eclectische stijl

Knyffstraat 4-8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eksterlaar

Eksterlaar (Antwerpen)

omvat Electriciteitscabine in art-decostijl

De Berlaimontstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen in art deco

Van Hovestraat 20-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Van Havreplein 7-11, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ertbruggelaan

Ertbruggelaan (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Frank Craeybeckxlaan

Frank Craeybeckxlaan (Antwerpen)

omvat Gallifortlei

Gallifortlei (Antwerpen)

omvat Gekoppelde arbeiderswoningen met café

De Berlaimontstraat 106-108, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde eclectische enkelhuizen

Waterbaan 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde woningen Heirstraeten

Oudkasteelplein 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gildehuis Sint-Rochus

Karel Govaertsstraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gouverneur Holvoetlaan

Gouverneur Holvoetlaan (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herentalsebaan (Deurne)

Herentalsebaan (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herrystraat

Herrystraat (Antwerpen)

omvat Hertstraat

Hertstraat (Antwerpen)

omvat Hoekwoning in naoorlogs modernisme

Clara Snellingsstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hooftvunderlei

Hooftvunderlei (Antwerpen)

omvat Interbellumwoning

Oudedonklaan 145, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Joostplaats

Joostplaats (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Jozef Verbovenlei

Jozef Verbovenlei (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kerkhofweg

Kerkhofweg (Antwerpen)

omvat Klooster en school in eclectische stijl

Seraphin de Grootestraat 120, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Laat-modernistische woning

Victor De Langhestraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Lakborslei

Lakborslei (Antwerpen)

omvat Leeuwlantstraat

Leeuwlantstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Louis Janssenslaan

Louis Janssenslaan (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Luchthavenlei

Luchthavenlei (Antwerpen)

omvat Lundenstraat

Lundenstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mattheus Corvensstraat

Mattheus Corvensstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Maurice Dequeeckerplein

Maurice Dequeeckerplein (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning en magazijn in art deco

Ravelsbergstraat 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Jaak Embrechtsstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Van Hersbekelei 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning met kleurrijke glas-in-loodramen

Karel Govaertsstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Menegemlei

Menegemlei (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Merksemsesteenweg

Merksemsesteenweg (Antwerpen)

omvat Michiel Melynstraat

Michiel Melynstraat (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Oudedonklaan 112, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Van Hersbekelei 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische meergezinswoning

Oudedonklaan 114, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Mortselsesteenweg

Mortselsesteenweg (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Muggenberglei

Muggenberglei (Antwerpen)

omvat Nationale Werf Deurne

Gabriël Vervoortstraat 1-23 (Antwerpen)

omvat Opgaande zomerlinde Rivierenhof

Hooftvunderlei zonder nummer, Sterckshoflei zonder nummer, Ter Rivierenhof zonder nummer (Antwerpen)

omvat Parochiekerk De Blijde Boodschap

René Heylenstraat 1, 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Heilige Familie

Van Dornestraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Paulus

Jan Peetersstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Paulus Beyestraat

Paulus Beyestraat (Antwerpen)

omvat Plankenbergstraat

Plankenbergstraat (Antwerpen)

omvat Praktijkwoning Hellemans

Koningsarendlaan 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Prefab kleuterschool

Maria de Heeltstraat 114, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Professor Van den Wildenberglaan

Professor Van den Wildenberglaan (Antwerpen)

omvat Rivierenhof

Turnhoutsebaan_DE (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Rosenstraat

Rosenstraat (Antwerpen)

omvat Schotensesteenweg

Schotensesteenweg (Antwerpen)

omvat Sculptuur bij woonzorgcentrum

Ruggeveldlaan 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Rochuskapel

Waterbaan 58, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Rochusstraat (Deurne)

Sint-Rochusstraat_DE (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Smetsstraat

Smetsstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Suzanne Spanhovenstraat

Suzanne Spanhovenstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Te Couwelaarlei

Te Couwelaarlei (Antwerpen)

omvat Technische school voor handel en administratie, met wijkbibliotheek

Confortalei 173, 173A, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ten Eekhovelei

Ten Eekhovelei (Antwerpen)

omvat Ter Rivierenlaan

Ter Rivierenlaan (Antwerpen)

omvat Thisiusstraat

Thisiusstraat (Antwerpen)

omvat Tirinusstraat

Tirinusstraat (Antwerpen)

omvat Tuinwijk Gallifort

De Waillystraat 1-27, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Turnhoutsebaan (Deurne)

Turnhoutsebaan_DE (Antwerpen)

omvat Unitas Tuinwijk

Adelbert Kennisplein 1-19, Charles Philipslaan 1-7, 2-8, Drakenhoflaan 199-211, Eksterlaar 2-26, Heirmanstraat_DE...

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Vaartweg

Vaartweg (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van den Hautelei

Van den Hautelei (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van der Delftstraat

Van der Delftstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van Erstenstraat

Van Erstenstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van Havrelei

Van Havrelei (Antwerpen)

omvat Van Notenstraat

Van Notenstraat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Van Steenlandstraat

Van Steenlandstraat (Antwerpen)

omvat Venneborglaan

Venneborglaan (Antwerpen)

omvat Vrijstaand burgerhuis in cottagestijl

Van Hersbekelei 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Waalhofstraat

Waalhofstraat (Antwerpen)

omvat Wijk Langbaanvelden

Langbaanvelden 1-129, Mortselsesteenweg 275-285, Waasdonk 5-155, 6-154 (Antwerpen)

omvat Wijkcentrum Morkhoven

Joseph Deckerslaan 2A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis met art-decopui

Sterckshoflei 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Calluy

Bijenhofstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Hantsetters

Van Baurscheitlaan 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Laet met werkplaats

Van Baurscheitlaan 16-18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Roels

André Hermanslaan 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van de Velde

Eduard Van Steenbergenlaan 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van der Heyden

Eduard Van Steenbergenlaan 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Verhoeven

Floralaan 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Walgrave-Antonis

Eduard Van Steenbergenlaan 78, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.