's-Gravenvoeren

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat
Locatie 's Gravenvoeren (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oudste bewoningssporen dateren uit het neolithicum (vindplaatsen onder meer op de Voerenberg en Hoogbos). De Romeinse bezetting wordt aangegeven door een belangrijke villa uit de 2de eeuw, heropgebouwd in de 7de eeuw op de plaats Steenbos (confer Steenbosweg), onderzocht in 1840-1846 door H. Delvaux, en de onderbouw van een Gallo-Romeinse villa op de plaats "Op de Saele", in 1867 onderzocht door H.Schuermans. In de Merovingische en Karolingische periode, belangrijk regionaal centrum, voorzien van een koningshoeve, mogelijk de herbouwde Romeinse villa van Steenbos, waar de opvolgers van Karel de Grote meermaals verbleven. Van de Via Mansuerica werden sporen teruggevonden.

Behorende tot het graafschap Dalhem, vanaf 1257 in bezit van de hertogen van Brabant (drossaardschap Dalhem). Door het Partagetractaat valt 's-Gravenvoeren in 1661 toe aan de Spaanse koning. De heerlijkheid wordt in 1626 in pand gegeven aan Arnold de la Margelle, vervolgens aan de families de Bocholt (1671), de Hoensbroeck (1675), van den Berghe genaamd Trips (1749) en de Geloes (1755).

De schepenbank fungeerde als oppergerecht en beroepshof voor Sint-Martens-Voeren, Warsage (tot de 17de eeuw), Sint-Pieters-Voeren, Mheer (Nederland), Noorbeek (Nederland) en Aubel.

Op het grondgebied bevonden zich enkele laat- en leenhoven, onder meer Altenbroek, Snauwenberg, het laathof van Sint-Lambertus, later Jezuïetenhof, Mars en Berg, Ottegraven, Huysnenshof.

De Sint-Lambertuskerk was moederkerk van verschillende omliggende kerken. In 1083 schenkt de graaf van Luxemburg ze aan het benediktijnermunster van Luxemburg. In 1620 verkoopt deze abdij patronaat en tienden aan de jezuïeten van Maastricht. Wannneer de orde in 1773 wordt opgeheven, gekocht door de Antwerpse bankier J.B.Cogels.

Landbouwgemeente met voornamelijk veeteelt (3/4 van het landbouwareaal wordt ingenomen door weilanden). Tot eind 18de eeuw (Ferrariskaart 1771-1777), vertoont de gemeente, samen met Moelingen behorend tot het Maasterrassenland, een typisch Haspengouws landbouw- en nederzettingspatroon, met geconcentreerde bebouwing in de dorpskern op de oevers van de Voer, omgeven door huisweiden en boomgaarden en geïsoleerd liggend temidden van het uitgestrekte akkerland. Het gehucht Schophem was belangrijker dan nu, met ten noordoosten ervan een omvangrijk heidegebied. Deze toestand blijft gehandhaafd tot circa 1865. De "Vergrünländung" zet in met een aanvankelijk geleidelijke stijging van het percentage grasland tot circa 1895 (20 procent van het landbouwareaal). Vanaf dan, snelle stijging die in het midden van de 20ste eeuw oploopt tot 57-67 procent van de landbouwgronden. Het volledig ontbreken van industrie had in de 19de en 20ste eeuw een sterke emigratie tot gevolg.

Thans ook woongemeente voor forenzen naar Visé, Maastricht en Luik. De laatste decennia, sterke Nederlandse inwijking (10 procent van de bevolking). 's-Gravenvoeren vervult een centrumfunctie voor de zes Voerdorpen; sinds de fusie van 1977 zijn de gemeentediensten hier gevestigd.

Straatdorp aan weerszijde van de Voer, met sterke concentratie van de bewoning in dit centrum (de as: Onderdorp- Kloosterstraat-Plein-Hoogstraat-Dr.J.Goffinstraat, met het begin van de op deze as uitlopende zijstraten). Het gehucht Schophem kent eveneens een vrij dichte concentratie. Een groot gedeelte van de woningen zijn of waren gesloten hoeven (het aantal was groter op de Ferrariskaart, confer supra), met een aan de straat gelegen boerenburgerhuis voorzien van een inrijpoort naar de achterliggende dienstgebouwen. De overige, meer verspreide bewoning strekt zich uit langsheen de weg van Moelingen naar Sint-Martens-Voeren, die de smalle, diepe (75 meter) vallei van de Voer volgt; enige recente lintbebouwing aan het eerste gedeelte van de wegen op Berneau en Warsage.

Het nederzettingspatroon -lintbebouwing op de oevers van de Voer- is, zeker gedeeltelijk, te verklaren door het feit dat de bewoners tot eind 19de eeuw voor drinkwater volledig aangewezen waren op het Voerwater en regenwater; door het ontbreken van de ondoorlaatbare lagen Vaalser Groenzand in de ondergrond van 's-Gravenvoeren is de bodem hier immers zeer doorlaatbaar, zodat het grondwater op een vrijwel onbereikbare diepte stagneert; waterputten waren onbestaand. Pas in 1891-1893 wordt een waterleiding aangelegd die bronwater uit Sint-Martens-Voeren aanvoerde; de nog bestaande gietijzeren kranen op verschillende plaatsen in de gemeente getuigen hiervan.

Typisch valleilandschap met steile, beboste helling (de Voerenberg bereikt bij de Nederlandse grens een hoogte van 200 meter) ten noorden van de Voer, die de gemeente van oost naar west doorkruist.

Oppervlakte: 1.334 hectare. Aantal inwoners (1970): 1.339.

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, 2-3, pagina 13-15).
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 208-211.
 • de RYCKEL A., Les fiefs du comté de Dalhem (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 1908, pagina 279-301).
 • DEFIZE-LEJEUNE A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège (depuis l'Age de Bronze jusqu'aux Normands), (Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. V), Brussel, 1964, pagina 110-112.
 • KNAPEN-LESCRENIER A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège. Les âges de la Pierre (Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks a. Bibliografische repertoria), Brussel, 1966, pagina 268-269.
 • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken, Vlaamse Toerischtische Bibliotheek, Antwerpen, 1986, pagina 31-35.
 • VAN GELDER W., Voerstreek (Toeristisch wegwijs), Antwerpen 1981, pagina 33-42.
 • WAELBERS C., 's Gravenvoeren. Wegen-paden-plaatsnamen-gehuchten-huizen-kruisen-bomen (Heem, 3, 1959, 4-5, pagina 8-11).
 • WAELBERS C, 's Gravenvoeren. Kruisen-Bomen (Heem, 3, 1959, 6, pagina 3-7).
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Voeren

Voeren (Limburg)

omvat 1-Septemberstraat

1-Septemberstraat (Voeren)

omvat Altenbroek

Altenbroek (Voeren)

omvat Beekbegeleidende houtkant langs Noorbeek

Vitschen zn (Voeren)

omvat Begraafplaats 's-Gravenvoeren

Kerkhofstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Berneauweg

Berneauweg (Voeren)

omvat Boerenburgerhuis

Dr.J.Goffinstraat 2, Voeren (Limburg)

omvat Boerenwoning

Winandus 5, Voeren (Limburg)

omvat Bovendorp

Bovendorp (Voeren)

omvat Brede houtkant

Kinkenberg (Voeren)

omvat Brede houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Bruine beuken in bosrand

Altenbroek, Vitschen (Voeren)

omvat Burgerhuis in cottagestijl

Boomstraat 39, Voeren (Limburg)

omvat Dalemmerkruis

Dalhemerweg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Dolines Hoogbos

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Doorsteekweg naar Mennekesput

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Doorsteekweg naar Schophem

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Doorsteekweg op plateau bij wegkruis

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Dorpskern 's Gravenvoeren

Bovendorp, Kinkenberg, Mennekesput, Pley (Voeren)

omvat Dorpswoning

Heuvelke 5, Voeren (Limburg)

omvat Douanekantoor

Vitschen 46, Voeren (Limburg)

omvat Drie opgaande eiken bij de Oude Linde

Oude Linde zn (Voeren)

omvat Drie opgaande okkernoten

Mulleke 1 (Voeren)

omvat Elektriciteitscabine

Boomstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Ezelstraatje Mennekesput

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Gelegde meidoornhaag aan zevensprong 'Aan de Ling'

Hoeneveldje zonder nummer (Voeren)

omvat Gemengde hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Gemengde houtkant op talud

Aubelsestraat zn (Voeren)

omvat Gemengde houtkanten op taluds

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Gesloten hoeve

Tienhof 39, 39A-D, Voeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Winandus 6, Voeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Kinkenberg 6A-B, Voeren (Limburg)

omvat Gesloten hoeve

Winandus 10, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren kraan

Kinkenberg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren kruisbeeld

Vitschen zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren wegkruis

Kinkenberg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren wegkruis

Steenbos zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Gietijzeren wegkruis

Ketten zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Grasland met microreliëf

Altenbroek (Voeren)

omvat Graspad als doorsteekweg

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Grenspalen nummers 14 tot 45

's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)

omvat Grindgroeven

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Hakhoutbosje met houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Hakhoutbosje met robinia

Kerkhofstraat zn (Voeren)

omvat Hakhoutbosje met robinia

Moleke zn (Voeren)

omvat Herberg en afspanning De Swaen

Kinkenberg 7, Voeren (Limburg)

omvat Hoekhuis

Tienhof 29, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve

Kinkenberg 21-23, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve

Ketten 7, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve Blancktyshof

Kinkenberg 6, Voeren (Limburg)

omvat Hoeve Giberg

Vitschen zonder nummer, 7-9, Voeren (Limburg)

omvat Holle weg Altenbroek

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg Altenbroek

Altenbroek (Voeren)

omvat Holle weg bij Kruisgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg bij Kruisgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg bij Wijnantsgrebbe

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg Dalhemerweg

Dalhemerweg (Voeren)

omvat Holle weg Grijzegraaf

Grijzegraaf, Oude Linde (Voeren)

omvat Holle weg Heuvelke

Heuvelke (Voeren)

omvat Holle weg Kinkenberg

Kinkenberg (Voeren)

omvat Holle weg naar Kattenrot

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg naar Oude Linde

Hoffert (Voeren)

omvat Holle weg naar Schophemerheide

Altenbroek (Voeren)

omvat Holle weg naar Sint-Annakapel

Heuvelke (Voeren)

omvat Holle weg naar wegkruis

Kerkhofstraat (Voeren)

omvat Holle weg naar Wittekapel

Bovendorp (Voeren)

omvat Holle weg parallel met Roetsgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Holle weg Snauwenberg

Snauwenberg (Voeren)

omvat Hoog geknotte eik op perceelsgrens

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Moleke zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer, Hoffert zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Heuvelke zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Steenbos zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Ketten zonder nummer, Schietekamer zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard

Lammerweg zonder nummer, Vitschen zonder nummer (Voeren)

omvat Hoogstamboomgaard en knotes

Schophemmerhei 5 (Voeren)

omvat Houten kruisbeeld

Vitschen zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Houten wegkruis

Kerkhofstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Houten wegkruis

Koetsweg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Houtkant langs de Voerbeek

Ottegraeven zonder nummer, Ottegraeven zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkant langs de Voerbeek

Grijzegraaf, Moleke, Mulleke (Voeren)

omvat Houtkant langs de Voerbeek

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Vitschen zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Ottegraeven zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Konijnsberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Snauwenberg zn, Vitschen zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Hoeneveldje zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Vitschen zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Ottegraeven zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Berneauweg, Dalhemerweg (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zonder nummer, Moleke zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Kerkhofstraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud

Aubelsestraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Hoffert zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Heuvelke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Dalhemerweg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Aubelsestraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Oude Linde zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Aubelsestraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Greb zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud bij holle weg

Ketten zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Kerkhofstraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Aubelsestraat zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Gijberg zn, Koetsweg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Moleke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Heuvelke zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs weg

Dalhemerweg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs weg

Steenbos zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs weg

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs weg

Moleke (Voeren)

omvat Houtkant op talud van holle weg

Moleke zonder nummer (Voeren)

omvat Jolette

Jolette (Voeren)

omvat Kapel Denisekrüske

Kinkenberg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Kapel Trichterbeeldje

Moleke zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Kapelweg naar Lynotkruis

Aubelsestraat (Voeren)

omvat Kaphaag van haagbeuk

Meulenberg zonder nummer, Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)

omvat Kattenroth

Kattenroth (Voeren)

omvat Kiezeloölietgroeven Schophemerheide

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Kloosterstraat

Kloosterstraat (Voeren)

omvat Knotbomenrij van es

Lammerweg zonder nummer (Voeren)

omvat Knoteik in houtkant

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Knotes

Moleke, Mulleke zonder nummer (Voeren)

omvat Knotes als hoekboom

Moleke zn (Voeren)

omvat Knotwilg

Grijzegraaf zn (Voeren)

omvat Knotwilg

Grijzegraaf (Voeren)

omvat Knotwilg met boomkruis

Hoeneveldje zn (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kosterstraat

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Krijtgroeven

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Kruis van de Dries

Moleke zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Kruisgraef

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Landbouwweg bij Maastrichtkapel

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Landbouwweg parallel met Roetsgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Langgestrekte hoeve

Kinkenberg 24, Voeren (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Kinkenberg 9, Voeren (Limburg)

omvat Lork als kapelboom

Greb zn (Voeren)

omvat Mariahof

Mariahof (Voeren)

omvat Mennekesput

Mennekesput (Voeren)

omvat Meulenberg

Meulenberg (Voeren)

omvat Middelhoutbos

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Moelingerweg

Moelingerweg (Voeren)

omvat Molen van Lhomme

Molen 10, Voeren (Limburg)

omvat Molenloop

Meulenberg zn, Molen zn (Voeren)

omvat Molenweg Vitschen

Meulenberg, Vitschen (Voeren)

omvat Moltweg naar 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Onderdorp

Onderdorp (Voeren)

omvat Ongelukskruis

Kerkhofstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Ongelukskruisen

Aubelsestraat zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kinkenberg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Opgaande Canadapopulier als hoekboom

Moleke zonder nummer (Voeren)

omvat Opgaande eik als hoekboom

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Opgaande eiken als hoekboom

Grijzegraaf 27 (Voeren)

omvat Opgaande es als hoekboom bij wegkruis

Kerkhofstraat zn (Voeren)

omvat Opgaande es als kruispuntboom

Greb zn (Voeren)

omvat Opgaande es als schermboom

Kinkenberg zn (Voeren)

omvat Opgaande essen op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Opgaande fijnspar als hoekboom

Steenbos zn (Voeren)

omvat Opgaande grensboom Huuskesboom

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Opgaande Hollandse linde bij wegkruis

Moleke zonder nummer (Voeren)

omvat Opgaande plataan

Altenbroek, Vitschen (Voeren)

omvat Opgaande tamme kastanje met boomkruis

Greb zonder nummer (Voeren)

omvat Opgaande zomereik

Greb zn (Voeren)

omvat Ottegraeven

Ottegraeven (Voeren)

omvat Parallelweg met de Voer

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Parallelweg naar Schophem

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Pley

Pley (Voeren)

omvat Rij knotessen

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Roetsgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Schophem

Schophem (Voeren)

omvat Schophemmerhei

Schophemmerhei (Voeren)

omvat Silexgroeven Schophemerheide

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Smeedijzeren wegkruis

Koetsweg zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Smeedijzeren wegkruis

Schietekamer zonder nummer, Voeren (Limburg)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Snauwenberg

Snauwenberg (Voeren)

omvat Steenboskapel

Steenbos 1, Voeren (Limburg)

omvat Toegangsweg Kasteel Altenbroek

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Twee op enen stam gezette meidoornen

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Twee opgaande zomereiken

Greb zn (Voeren)

omvat U-vormige hoeve

Vitschen 52, Voeren (Limburg)

omvat Uitgebrikte gronden Voervallei

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Vartweg naar Wittekapel

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Veekeringen in 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Verbindingsweg naar Oude Linde

Oude Linde (Voeren)

omvat Voetweg langs de Voer tussen Vitschen en Schophem

Meulenberg, Schophem (Voeren)

omvat Voetweg naar Hoogbos

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Watermolen Het Meuleke

Mulleke 1, Voeren (Limburg)

omvat Weg naar Dalhemmerkruis

Steenbos (Voeren)

omvat Weg naar kapel Oude Linde

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Weg naar La Verte Heydt

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Weg naar Schophemerheide en Kattenrot

Kattenroth, Schophemmerhei (Voeren)

omvat Weg naar Steenboskapel

Steenbos (Voeren)

omvat Wegkruis Oude Linde

Oude Linde zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Weidepoel

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Wittekapel

Schietekamer zonder nummer, Voeren (Limburg)

omvat Woning Het Wit Kruis

Kinkenberg 5, Voeren (Limburg)

omvat Wynantsgrebbe

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.