Hasselt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat
Locatie Hasselt (Hasselt)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoofdstad van de provincie, administratief- en handelscentrum, gelegen op de overgang van de Kempen naar Vochtig Haspengouw.

Ontstaan van de nederzetting bij de Helbeek, bijrivier van de Demer; van de oude bewoning op deze plaats getuigen neolithische en Merovingische vondsten. Op de linkeroever der Helbeek bevond zich reeds vroeg een Sint-Quintinusheiligdom (7de - 8ste eeuw); de oudste wegen leiden naar dit heiligdom of naar de beek: Beekstraat (Sint-Jozefstraat), Aldestraat; tot de oudste woonkern behoorde de wijk "Op de Beek" (thans Twee Torenwijk).

Circa 1000, ontstaan van het graafschap Loon als leen van het Duitse keizerrijk; de nederzetting wordt weldra het centrum van dit graafschap, en bij de ontstane woonkernen voegt zich een grafelijk munitio en enkele leen- en laathoven (onder meer Henegauw, Mombeek, Rapertingen, Trekschuren). In 1232 verheffing tot stad door Arnold IV, graaf van Loon, en circa 1281 (?) bouw van de versterkingen, mogelijk gelijktijdig met het uitgraven van de Nieuwe Demer, een kunstmatige aftakking van de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Juridisch resorteert de stad intra muros onder het Luiks recht, buiten de muren heerst het Loons recht. Verlegging van het centrum van de stad naar de Grote Markt (eerste vermelding in 1307) en ontwikkeling van een nieuw stratenpatroon in functie van dit nieuwe centrum: de nieuwe wegen leiden van de markt naar de verschillende stadspoorten, zodat een min of meer radioconcentrisch patroon ontstaat: de Maastrichterstraat, een belangrijke aftakking van de handelsweg Keulen-Brugge, naar de Maastrichterpoort, Kapelstraat en Diesterstraat naar de Kuringerpoort, Kempische straat (thans Hoog- en Demerstraat) naar de Kempische poort, Nieuw- of Truyerstraat naar de Nieuwpoort; de Havermarkt ontstond reeds vroeg als marktplaats, naast de Grote Markt; parallel met de stadswal liep de circumeatus, die met stegen verbonden was met de torens van de omheining. Na het aanleggen van de omwalling begonnen verschillende religieuze orden zich in de stad te vestigen.

Het economische leven tussen de 14de en de 16de eeuw werd beheerst door de lakennijverheid; oprichting van een lakenhal op de hoek van de Hoogstraat met de Fruitmarkt, later verplaatst naar de hoek van de Koning Albertstraat met Grote Markt.

In 1366, inlijving van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik. In de 15de eeuw raakte de stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans gezinde groep onder leiding van de familie van der Marck: in 1468, inname van de stad door Karel de Stoute, in 1482 door Willem van der Marck, in hetzelfde jaar op hem veroverd door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, in 1485 inname door Everard van der Marck; bij de verschillende belegeringen werden de versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd en weer hersteld. De vesting werd opnieuw ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen (1675-1681); in 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een aarden wal beplant met een dubbele bomenrij.

Tijdens de Franse bezetting (1795) werd Hasselt hoofdplaats van een arrondissement dat ressorteerde onder het departement Neder-Maas. Na de onafhankelijkheid, hoofdstad der beide Limburgen, tot Noord-Limburg in 1839 bij Nederland werd gevoegd.

In 1845 werden de oude wallen omgevormd tot de huidige promenade. Het economisch leven, dat tot de 16de eeuw beheerst werd door de lakennijverheid, ondergaat na het verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die haar hoogste bloei kent in de 19de eeuw. In 1842-1844 waren in Hasselt vierentwintig stokerijen gelegen, een derde van het totaal aantal stokerijen van Limburg; dit aantal nam in de loop der 19de eeuw nog toe; vanaf de tweede helft van de 19de eeuw groeiden deze bedrijven uit tot produktie-eenheden op industriële schaal; vanaf de jaren 1860 werd ook aan buitenlandse export gedaan. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de stad (1847) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten (1858), begon de industrie zich ook buiten de stadskern te ontwikkelen.

De woningbouw was tot midden 19de eeuw beperkt gebleven tot het gebied intra muros, en de oude gehuchten Godsheide (ten noordoosten) en Rapertingen (ten zuidoosten), die zich tot straatdorpen ontwikkelden. De vakwerkbouw bleef vrij lang het stadsbeeld beheersen (huis "'t Sweert" op de Grote Markt); van circa 1500 werd overgegaan naar baksteenbouw, aanvankelijk uitsluitend voor religieuze gebouwen (refugiehuis van Herkenrode in de Maastrichterstraat, 1542), vanaf eind 16de eeuw ontstaan van het type van bakstenen herenhuis met hoektorentje (huis "De Gulden Put" op de Havermarkt en "De Arend" in de Kapelstraat). Bij het begin van de 18de eeuw werd het versteningsproces vrij algemeen ingezet, getuige hiervan zijn de resterende, kleinere burgerwoningen in late Maasstijl en classicistische stijl, die in de hele stad, doch vooral aan de belangrijkste invalswegen worden aangetroffen.

In de eerste helft van de 19de eeuw begon de uitbreiding van de stad extra muros: ontstaan van beperkte lintbebouwing aan de vier invalswegen, vlakbij de stad; concentratie van de fin-de-siecle architectuur op de pas aangelegde promenade. De gehuchten Runkst en Kiewit ontwikkelden zich begin 20ste eeuw. Na de tweede wereldoorlog, sterke expansie, met ontwikkeling van de andere wijken: de Casterwijk ten oosten, thans uitgebreid met de Catharinawijk; de Kempische wijk ten noorden en noordoosten, met scholenconcentratie; de Willemswijk ten noordwesten; 't Gaarveld bij Runkst. Zeer recent zijn de wijken 't Hollandsveld en Henegauwbos. Oorzaak van deze expansie is de vestiging van administratie en scholen in de provinciehoofdstad, en de economische ontsluiting van de streek door de steenkoolontginning. Deze vrij recente expansie was oorzaak van een grondige wijziging in het stadsbeeld: verschillende interessante voorbeelden van burgerlijke architectuur (Gravenhuis, Claverblat) gingen verloren, en de afbraak der kloostergebouwen, ingezet na de onteigening en verkoop tijdens de Franse bezetting, ging verder (augustijnen-, cellebroeders-, bonnefantenklooster). De kleinschalige stedelijke architectuur moet wijken voor onaangepaste nieuwe bouw, die op vele plaatsen het stadsbeeld begint te bepalen, culminerend in de bouw van de Twee Torenwijk (1972-1975), die thans op sterk storende wijze een deel vormt van het gabariet der stad.

Oppervlakte: 10.232 hectare. Aantal inwoners (1976): 40.446.

 • BAMPS C. & GERAETS E., Hasselt jadis, in Bulletin de la Société des Mélophiles de Hasselt, 30, 1894; 31, 1895.
 • BUSSELS M., Overzicht van de geschiedenis der stad Hasselt, gestencileerde uitgave V.T.B., Hasselt, 1966.
 • BUSSELS M., De oude en mooie stad (Hasselt), uitgave P.V.T.L., 1973, p. 5-16.
 • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 64-75.
 • DE DIJN C.G.& WILMS M., Zichten van het oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) (Kunst en Oudheden in Limburg, 13, Hasselt, 1975).
 • GORISSEN P., De versterking van Hasselt en oudste geschiedenis der stad (Het Oude Land van Loon, 2, 1947, nr. 4-5, p. 67-82).
 • LINTERS A., onuitgegeven nota's.
 • LYNA J., De Topografie van Hasselt (De Tijdspiegel, 8, 1953, p. 256-359).
 • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt).
 • S.N., Oude ambachten en 19de eeuwse bedrijven te Hasselt, Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1974.
 • VANDERSTRAETEN C., Hasselt, geschiedkundige-schets, Hasselt, s.d.
 • VANDERVOORDEN A., Oude Hasseltse stokerijen (De Tijdspiegel, 19, 1964, P. 274-280).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Limburg)

omvat 't Rozenhuisje

Rozenstraat 19, Hasselt (Limburg)

omvat Aldestraat

Aldestraat (Hasselt)

omvat Appartementstuin

de Gerlachestraat 10 (Hasselt)

omvat Arbeidershuizen

Willekensmolenstraat 67-73, Hasselt (Limburg)

omvat Badderijstraat

Badderijstraat (Hasselt)

omvat Bampslaan

Bampslaan (Hasselt)

omvat Begraafplaats

Kempische steenweg 87 (Hasselt)

omvat Bonnefantenstraat

Bonnefantenstraat (Hasselt)

omvat Botermarkt

Botermarkt (Hasselt)

omvat Brugstraat

Brugstraat (Hasselt)

omvat Burgerhuis

Koningin Astridlaan 38, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuizen

Luikersteenweg 2-6, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuizen

Luikersteenweg 27-31, Hasselt (Limburg)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Runkstersteenweg 38-48, Hasselt (Limburg)

omvat Capucijnenklooster

Capucienenstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Cellebroederswinning

Tomstraat 55, Hasselt (Limburg)

omvat Demerstraat

Demerstraat (Hasselt)

omvat Diesterstraat

Diesterstraat (Hasselt)

omvat Dokter Willemsstraat

Dokter Willemsstraat (Hasselt)

omvat Dorpsstraat

Dorpsstraat (Hasselt)

omvat Drie alleenstaande herenhuizen

Luikersteenweg 41-45, 61, Hasselt (Limburg)

omvat Drie villa's

Luikersteenweg 62-64, 132, Hasselt (Limburg)

omvat Drie villatuinen

Runksterdreef 10, Runksterdreef 6, Runksterdreef 8 (Hasselt)

omvat Dwarsschuur van voormalige hoeve

Trekschurenstraat 143, Hasselt (Limburg)

omvat Fruitmarkt

Fruitmarkt (Hasselt)

omvat Gasthuisstraat

Gasthuisstraat (Hasselt)

omvat Gebouwencomplex

Armand Hertzstraat 60, Hasselt (Limburg)

omvat Gelatinefabriek

Oude-Broekermolenstraat 13-15, 19-21, Armand Hertzstraat 23, 35, Hasselt (Limburg)

omvat Gemeentelijk park De Kroonwinning

Kroonwinningstraat (Hasselt)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gesloten hoeve

Trekschurenstraat 103, Hasselt (Limburg)

omvat Grenspalen van 1666

Langvennestraat zonder nummer, Heuvenstraat Zonder nummer, Hasselt, Zonhoven (Limburg)

omvat Groenplein

Groenplein (Hasselt)

omvat Grote Markt

Grote Markt (Hasselt)

omvat Havermarkt

Havermarkt (Hasselt)

omvat Heksenbergstraat

Heksenbergstraat (Hasselt)

omvat Hemelrijk

Hemelrijk (Hasselt)

omvat Herenhuis

Singelbeekstraat 169, Hasselt (Limburg)

omvat Herenhuis met art-nouveau-inslag

Koningin Astridlaan 35, Hasselt (Limburg)

omvat Historische stadskern van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve De Witte Winning

Luikersteenweg 255, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve Ilgatwinning

Kroonwinningstraat 63, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Vissenbroekstraat 10, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Melbeekstraat 54, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Melbeekstraat 107, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Voorstraat 108, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen van 1920

Trekschurenstraat 128, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve op U-vormige plattegrond

Trekschurenstraat 41, Hasselt (Limburg)

omvat Hoeve Pietelbeekwinning

Pietelbeekstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Hommelvennestraat

Hommelvennestraat (Hasselt)

omvat Hoogstraat

Hoogstraat (Hasselt)

omvat Huize De Brem

Kuringersteenweg 134, Hasselt (Limburg)

omvat Huizen in eclectische stijl

Koningin Astridlaan 58-62, Hasselt (Limburg)

omvat Ingangshek van de stedelijke begraafplaats

Sint-Truidersteenweg (Hasselt)

omvat Isabellastraat

Isabellastraat (Hasselt)

omvat Japanse tuin

Gouverneur Verwilghensingel (Hasselt)

omvat Kantoortuin

Herkenrodesingel 10 (Hasselt)

omvat Kapel

Singelbeekstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Kapel

Kroonwinningstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Kapel

Pietelbeekstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Kapel

Rapertingenstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Kapel van Hilst

Oude Truierbaan zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Kapelstraat

Kapelstraat (Hasselt)

omvat Kasteel Byvoet

Runkstersteenweg 73A-G, Hasselt (Limburg)

omvat Kasteel Henegauw

Luikersteenweg 427, 467, Kloosterlaan 22A, Hasselt (Limburg)

omvat Kasteel Trekschuren

Trekschurenstraat 245, Hasselt (Limburg)

omvat Kasteel van Mombeek

Mombeekdreef 98, Hasselt (Limburg)

omvat Kasteel van Pietelbeek

Pietelbeekstraat 85, Hasselt (Limburg)

omvat Kasteeldomein Henegauw

Kloosterlaan 22A, Luikersteenweg 427 (Hasselt)

omvat Kasteelpark van Runkst

Runkstersteenweg 370 (Hasselt)

omvat Kiewitdreef

Kiewitdreef (Hasselt)

omvat Koning Albertstraat

Koning Albertstraat (Hasselt)

omvat Koninklijk Atheneum van 1865

Guffenslaan 78, Hasselt (Limburg)

omvat Kortstraat

Kortstraat (Hasselt)

omvat L-vormige vakwerkhoeve Vandeweyerwinning

Trekschurenstraat 37, Hasselt (Limburg)

omvat Landarbeiderswoning

Rapertingenstraat 110, Hasselt (Limburg)

omvat Landarbeiderswoning

Boekstraat 80, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Borggravevijversstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Herkerstraat 8, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Luikersteenweg 450, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Melbeekstraat 37, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Bosstraat 246, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Melbeekstraat 120, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Melbeekstraat 63, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Melbeekstraat 102, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Borggravevijversstraat 28, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Langwaterstraat 4, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Heidestraat 100, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Nieuwe steenweg 45, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Genkersteenweg 37, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Genkersteenweg zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Kiewitstraat 24, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Luikersteenweg 311, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Pietelbeekstraat 167, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Ploegstraat 9, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Trekschurenstraat 83, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Trekschurenstraat 32, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Vissenbroekstraat 15, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Luikersteenweg 685, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte hoeve

Melbeekstraat 73, Hasselt (Limburg)

omvat Langgestrekte vakwerkhoeve

Platte-Vijversstraat 8, Hasselt (Limburg)

omvat Lombaardstraat

Lombaardstraat (Hasselt)

omvat Maastrichterstraat

Maastrichterstraat (Hasselt)

omvat Magazijn en stadswoning ontworpen door Arthur Baar

Koningin Astridlaan 77-79, 85, Hasselt (Limburg)

omvat Meldertstraat

Meldertstraat (Hasselt)

omvat Minderbroedersstraat

Minderbroedersstraat (Hasselt)

omvat Modernistische villa

Vijversstraat 54, Hasselt (Limburg)

omvat Modernistische woning Douchar

Koningin Astridlaan 67, Hasselt (Limburg)

omvat Molenaarswoning

Casterstraat 46, Hasselt (Limburg)

omvat Molenpoort

Molenpoort (Hasselt)

omvat Mombeekwinning, gesloten hoeve

Mombeekdreef 96, Hasselt (Limburg)

omvat Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers

Vrijwilligersplein zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Spoorwegstraat 24, Hasselt (Limburg)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Oude Kuringerbaan 107, Hasselt (Limburg)

omvat Neoclassicistisch herenhuis met dienstvleugels

Koningin Astridlaan 31, Hasselt (Limburg)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Pietelbeekstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel van 1924

Sasstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Oude begraafplaats

Kempische steenweg zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Oude-Maasstraat

Oude-Maasstraat (Hasselt)

omvat Paardsdemerstraat

Paardsdemerstraat (Hasselt)

omvat Park van het kasteel Holland

Salvatorstraat 20 (Hasselt)

omvat Park van het kasteel van Mombeek

Mombeekdreef 98 (Hasselt)

omvat Parkje van het kasteel Trekschuren

Trekschurenstraat 245 (Hasselt)

omvat Parkje van het kasteel van Pietelbeek

Pietelbeekstraat 85 (Hasselt)

omvat Parochiekerk Heilig Hart

Plantenstraat 75, Hasselt (Limburg)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Kiezelstraat 132A, Hasselt (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoor van Dijckstraat 8, Hasselt (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Jozef

Luikersteenweg 336A, Hasselt (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Kempische steenweg 518B, Hasselt (Limburg)

omvat Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Kiezelstraat 132, Hasselt (Limburg)

omvat Persoonstraat

Persoonstraat (Hasselt)

omvat Promenade

Hasselt (Hasselt)

omvat Raamstraat

Raamstraat (Hasselt)

omvat Reeks burgerhuizen in eclectische stijl

Luikersteenweg 66-74, Hasselt (Limburg)

omvat Ridder Portmansstraat

Ridder Portmansstraat (Hasselt)

omvat Ridderstraat

Ridderstraat (Hasselt)

omvat Runksterkiezel

Runksterkiezel (Hasselt)

omvat Sacristiesteeg

Sacristiesteeg (Hasselt)

omvat Sasput-Voogdijstraat

Sasput-Voogdijstraat (Hasselt)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Scherpesteen Winning

Rapertingenstraat 11, 11A, Hasselt (Limburg)

omvat Schrijnwerkersstraat

Schrijnwerkersstraat (Hasselt)

omvat Semi-gesloten hoeve

Rapertingenstraat 94, Hasselt (Limburg)

omvat Semi-gesloten hoeve Spaans Huis

Kiezelstraat 70-72, Hasselt (Limburg)

omvat Semi-gesloten hoeve van 1912

Trekschurenstraat 237, Hasselt (Limburg)

omvat Semi-gesloten vakwerkhoeve

Melbeekstraat 79, Hasselt (Limburg)

omvat Siertuin, moestuin en boomgaard

Luikersteenweg 143 (Hasselt)

omvat Silotoren en opslagruimte

Kempische Kaai 15, Hasselt (Limburg)

omvat Sint-Jozefsstraat

Sint-Jozefsstraat (Hasselt)

omvat Stadhuis Hasselt

Groenplein zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning

Vaartstraat 2, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste

Koningin Astridlaan 81-83, Hasselt (Limburg)

omvat Stadswoningen

Kuringersteenweg 9-15, Hasselt (Limburg)

omvat Technisch Instituut Heilig Hart

Kleine Breemstraat 5-7, Hasselt (Limburg)

omvat Trekschurenwinning

Trekschurenstraat zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Tuin van de villa Les Glycines

Luikersteenweg 133 (Hasselt)

omvat Tuin van de Villa Ruland

Kuringersteenweg 44 (Hasselt)

omvat Tuin van de villa Sampermans

Kuringersteenweg 124 (Hasselt)

omvat Tuinen in de Luikersteenweg

Luikersteenweg 33-61 (Hasselt)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Twee Toren Wijk

Torenplein zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

Nieuwe-Heidestraat 24, Hasselt (Limburg)

omvat Vakwerkhoeve Rooi Anna

Beerhoutstraat 62-64, Hasselt (Limburg)

omvat Veldstraat

Veldstraat (Hasselt)

omvat Villa Christiane

Jan Palfijnlaan 72, Hasselt (Limburg)

omvat Villa Ruland met aanhorigheden

Kuringersteenweg 44, Grote Breemstraat 21, 21A, Hasselt (Limburg)

omvat Villa Sampermans

Kuringersteenweg 124, Hasselt (Limburg)

omvat Villatuin

Toekomststraat 56 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 37 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 45 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 47 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 49-51 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 61 (Hasselt)

omvat Villatuin

Luikersteenweg 138 (Hasselt)

omvat Villatuin Eikenhof

Eikendreef 4 (Hasselt)

omvat Villatuin met neogotisch paviljoen

Luikersteenweg 33 (Hasselt)

omvat Villatuin met tuinpaviljoen

Luikersteenweg 41 (Hasselt)

omvat Villerspark

Toekomststraat (Hasselt)

omvat Vismarkt

Vismarkt (Hasselt)

omvat Voddenkapelletje

Luikersteenweg zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Walputstraat

Walputstraat (Hasselt)

omvat Watertoren

Sint-Truidersteenweg zonder nummer, Hasselt (Limburg)

omvat Weeshuis zusters Kindsheid Jesu

Rozenstraat 17, 17A, Hasselt (Limburg)

omvat Wijk Windmolenveld

Blijde-Inkomststraat 7-11, 15-41, Eeuwfeeststraat 1-21, 2-24, Lazarijstraat 115-135, Prinsenstraat 1A-33,...

omvat Witte Nonnenstraat

Witte Nonnenstraat (Hasselt)

omvat Woning Sternotte met magazijn

Kuringersteenweg 144-146, Hasselt (Limburg)

omvat Woning van stoker F. Villers

Luikersteenweg 34, Hasselt (Limburg)

omvat Woonerf Ter Hilst

Albrecht Meulemansstraat 1-15, 2-38, Constant de Rouxstraat 1-63, 2-54, Emmanuel Rollierstraat 1-13,...

omvat Zonhovenstraat

Zonhovenstraat (Hasselt)

omvat Zuivelmarkt

Zuivelmarkt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.