Veurne

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat
Locatie Veurne (Veurne)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeente van 11.263 inwoners (1975) en 1.977 ha. gelegen in de Zeepolders, Veurne-Ambacht en de Westhoek; aan de spoorlijn Adinkerke-Gent; aan de kanalen Nieuwpoort-Duinkerke, Veurne-Sint-Winoksbergen, Veurne-Lo; aan de nieuwe W.ringexpresweg en in de toekomst aan de A 18 en A 19.

Verkeersknooppunt voor het W.-gedeelte van de provincie West-Vlaanderen.

Arrondissementshoofdplaats. Verzorgend centrum op het vlak van handel, gerecht, onderwijs en gezondheidszorg dat zich vooral uitstrekt over de agrarische gemeenten van het achterland. Leunt aan bij de toeristisch uitgebouwde Westkust met vnl. dagtoerisme. Industrieterrein met onder meer suikerfabriek ten Z.O. van de stad tussen kanaal Veurne-Lo en spoorlijn Adinkerke-Gent, en ten N.O. tussen Pannestraat en Sint-Idesbaldusstraat. Landbouwbedrijven met gemiddelde bedrijfsgrootte van 11,4 ha.

Voor het eerst vermeld in 877 als Furnu van Furnum, nederzettingsnaam bij hydroniem Furg. Ontstond vermoedelijk rond een burcht kaderend in de reeks versterkingen gebouwd eind IX tegen de dreigende invallen van de Noormannen langs de Vlaamse en de Zeeuwse kust. De stadsplattegrond vertoont een grosso modo cirkelvormig grondplan gevormd door het tracé van Noord-, Panne-, Zwarte Nonnen-, Vleeshouwersstraat en Grote Markt; vindt zijn oorsprong in de na verwoesting door de Noormannen (X) uitgebreide versterkingen rondom de burcht van Boudewijn I ter hoogte van huidig Sint-Walburgapark cf. alhier bewaarde terp. Oprichting van kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw nabij de grafelijke burcht; overbrenging van de relieken van Sint-Walburga en haar broers circa 870, stichting van kapittel in XI, en schenking van Heilig Kruisrelikwie door Robrecht van Jeruzalem circa 1100.

In 1060, eerste vermelding van handelsnederzetting ten oosten van de burcht.

Goederen aanvoer langs de Calonnegracht of gedeelte van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen ten Z.O. van de prestedelijke kern; huidige O.W.-as van Houtmarkt, Appelmarkt, Nieuwstraat, Oude Beestenmarkt; gedempt in 1685-1709.

Vlak bij de kaai ter hoogte van huidige Appelmarkt, oprichting van de Sint-Niklaaskerk met oudste vermelding van 1120. Ook stadsuitbreiding in Z. W .richting cf. ontstaan in XII van Sint-Denijsparochie met kerk. In XIV, aanleg van stadsversterkingen volgens het huidig tracé van Oude Vestingstraat, Astridlaan, Daniël De Haenelaan, Peter Benoitlaan, Lindendreef en Karel Coggelaan; vlg. XVI-stadsplan van Jacob van Deventer met gracht, muur met halfronde torens, vier stadspoorten (noord, west, zuid, oost) met hun respectievelijk bruggen, en ten oosten extra muros, de Sint-Niklaasabdij ook zogenaamd "Butenburch" gesticht in 1120 door Jan van Waasten, bisschop van Terwaan.

Vanaf XI: Veurne hoofdplaats van Veurne-Ambacht, één der kasseirijen waarin het graafschap Vlaanderen in XIb verdeeld. Gebied rondom Veurne behoorde voorheen tot de gouw Terwaan. In 1060, eerste burggraaf van Veurne waarvan het ambtsgebied zich uitstrekte tussen IJzer en Noordzee. In 1095 en XIIb, respectievelijk oprichting van schepenbank en rechtscollege met keurheren speciaal belast met criminele rechtspraak; beide verenigd in één rechtscollege in 1240.

Hoofdbestuur gevormd door twee landhouders. In 1586, unie van stad en kasselrij Veurne onder een gemeenschappelijk magistraat.

Tijdens de middeleeuwen was Veurne de meest versterkte stad van het graafschap Vlaanderen. Tevens periode van economische bloei tengevolge van de lakenindustrie; reeds eind XIII, terugloop wegens de crisis in de Engels-Vlaamse betrekkingen-XV-XVl: mislukte pogingen om saainijverheid alhier over te brengen, in concurrentie met nabijgelegen Hondschote waar deze nijverheid eind XVI haar hoogste bloei kende. Vanaf eind XIII, geleidelijke stadsontvolking; vestiging van stadsbewoners in de kasselrij waar ze zich op de landbouw toeleggen.

In 1566 en 1578, verwoesting van kerken, kloosters en verschillende kunstschatten door de beeldenstormers. Circa 1621, aanleg van de nieuwe Sint-Niklaasabdij binnen de stadsmuren op de plaats van het refugium, door abt Robert du Flocq; Z.O.stadsgedeelte grosso modo tussen huidige Appel-, Houtmarkt, Karel Coggelaan, Klaver- en Boterweegschaalstraat.

De unie van stad en kasselrij in 1586 begunstigde eerst genoemde; wederopbloei tengevolge economische voorspoed van platteland of kasselrij ten tijde van Albrecht en Isabella. Belangrijke periode voor het stadsbeeld: aanleg uit commerciële noodzaak van Grote Markt als eigenlijke marktruimte met nieuw Stadhuis, Landhuis met Belfort, Vleeshal en zogenaamd "Hoge Wacht" (XVII A). Vanaf circa 1644, beëindiging van de voorspoed door oorlogen en ziekten.

In de loop van XV-XVII A, verbetering en uitbreiding van de middeleeuwse stadsversterkingen onder meer met ravelijnen cf. plan van Sanderus (1644).

XVII: ontstaan van de Boetprocessie als kruisweg onder impuls van de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker met als bezieler Jacobus Clou, norbertijnermonnik van de Sint-Niklaasabdij (Heilig Kruisrelikwie cf. supra).

1668-1713: Veurne onder Franse bezetting.

1673-1692: afbraak van de verbeterde middeleeuwse stadsversterkingen.

Circa 1706, aanleg van nieuwe bredere ring van versterkingen rondom de middeleeuwse stad door maarschalk Vauban; vestingswal met bastions en ravelijnen volgens Ferrariskaart (1771-1778); ontmanteld door Jozef II (eind XVIII).

XVIII B: tweede periode van economische wederopbloei van het platteland onder de regering van Maria Theresia waardoor de stad aan administratieve belangrijkheid wint; weerspiegelt zich in de bouw van verschillende herenhuizen met rococo en classicistische inslag (cf. infra).

Met de Franse Revolutie: afschaffing van Sint-Niklaasabdij, Sint-Walburgakapittel en kloosters.

XIX: eerder geringe bouwactiviteit. Eerste stad op Belgisch grondgebied waar koning Leopold I ontvangen wordt (1831).

Verwoesting van verschillende panden tijdens de eerste wereldoorlog, voornamelijk te situeren in Zuid-, Oost-, Noordstraat en op Grote Markt, onder meer noordelijke marktzijde met architecturaal interessant eenheidsproject met trapgevels uit XVIIa.

Wederopbouw (1920-1925) gekenmerkt door een traditionele aanpak: behoud van kleinschalig karakter en aansluiting bij specifieke stijlkarakteristieken van de streek, of reconstructie van het oorspronkelijk uitzicht (cf. infra).

Meestal te herstellen schade na tweede wereldoorlog.

Nauwelijks aangetast middeleeuws stratenpatroon. Stadsgezicht bepaald door de onregelmatige zeshoek van de voormalige middeleeuwse stadsversterkingen (cf. supra), de nog grosso modo bewaarde bastions van de Vaubanvestingen tussen kanalen Veurne-Nieuwpoort en Veurne-Duinkerke, de spoorweg ten N.O., de stervormige structuur van de uitvalswegen Noord-, Oost-, Zuid- en Pannestraat. Voorts, vage perceelvorming rondom de onregelmatige zeshoek van de voormalige middeleeuwse stadsversterkingen verwijst nog naar het tracé van de Vaubanvestingen. Ten noorden van Ooststraat. verdicht en kleinschalig gebied enigszins afwijkend van het stedelijk patroon; twee overbouwde doorgangen van Paviljoen- en Oratoriestraat verbinden de Ooststraat met deze buurt gekenmerkt door verkrotting en afbraak van typische bebouwing uit XVIII en XIX.

Stadskern opgebouwd uit Grote Markt met onmiddellijke omgeving en het belangrijke Sint-Walburgapark. Onmiddellijke begrenzing van prestedelijke kern (cf. supra) gekenmerkt door bochtig karakter. Ten Z.O. van Grote Markt, plein gevormd door Appel- en Houtmarkt; gedomineerd door Sint-Niklaaskerk ten noorden uitvalswegen met recht tracé.

Relatief gaaf bewaarde gevelwanden met historisch en architecturaal belangrijke accenten; bebouwing gekenmerkt door het traditioneel gebruik van baksteen.

Romaanse architectuur beperkt tot twee bewaarde onderkelderingen uit XIII (Noordstraat, nummer 11; Appelmarkt, nummer 2). Vroeg-gotiek vertegenwoordigd door koorpartij van Sint-Walburgakerk en W.toren van Sint-Niklaaskerk (XIII-begin XIV). Voormalig stadhuis zogenaamd "Spaans Paviljoen" in gotische stijl van 1448-1452 en circa 1530 (Ooststraat, nummer 2). Zeldzaam voorbeeld van laat-gotische burgerlijke bouwtrant: trapgevel met verankerd skelet van zogenaamde Brugse traveeën (Grote Markt, nummer 26).XVId-XVII-bebouwing in regionale Vlaamse-renaissancestijl met oudst gedateerde gevel van 1570 (Vleeshouwersstraat, nummer 23); voornamelijk gekenmerkt door verdiepte korf- en tudorboogomlijstingen van rechthoekige muuropeningen met houten kruiskozijn, dakvensters en -kapellen met inzwenkende belijning, top- en schouderstukken, geprofileerde schoorstenen met pilastertjes. Beide laatst genoemden worden traditioneel doorgebruikt in de lokale XVIII-architectuur. Voorts, trapgevels uit XVI d-XVII a met voor de Westhoek typisch aediculavenster in de geveltop (Grote Markt, nummer 1, nummer 27; Noordstraat, nummer 11). Uitzondering: voormalig Landhuis van 1613-1621, enig voorbeeld van een zuiverder toepassing van de renaissancevormgeving cf. materiaalgebruik, Arquennesteen in plaats van traditionele baksteen, en evenwichtige gevelcompositie met superpositie van Dorische- en Composiet pilasters (Grote Markt, nummer 29).

Afwezigheid van barokarchitectuur (crisisperiode XVII B- XVIII A cf. supra); doch, geleidelijk verlaten van de regionale traditioneel geïnspireerde architectuur voor de nieuwe Franse stijlrichtingen in XVIId-XVIIIA. Enerzijds, vlakke lijstgevels met rechthoekige muuropeningen voorzien van kozijnconstructie onder strekse latei (Vleeshouwersstraat, nummer 35), of met kozijnen verdiept in getoogde- of korfboogomlijsting. Anderzijds, invloed van de Lodewijk XIV-stijl met als vroeg voorbeeld het XVIId-poortgebouwtje van de voormalige Sint-Niklaasabdij (Klaverstraat, nummer 8); deuromlijsting van 1739 als variante van baksteen op natuurstenen voorbeelden (Noordstraat, nummer 21); enkele sporadische pilastergevels (oorspronkelijk van 1714: Grote Markt, nummer 22; 1749: Noordstraat, nummer 51) waarvan vermoedelijk voornamelijk het mengtype met vlakke pilasters op de bovenverdieping, smalle puilijst, geprofileerde en meestal gekorniste kroonlijst typerend is voor XVIIIA (Zuidstraat, nr. 43) en rond de eeuwhelft (XVIIIb-c) (Zuidstraat, nummers 9,13).

XVIIIB, hoogtepunt van de burgerlijke bouwkunst tengevolge de economische voorspoed van het platteland (cf. supra), gekenmerkt door Franse invloeden.

Grosso modo twee types. Enerzijds, heren- en burgerhuizen met vage rococo) inslag cf. lijstgevels met geprofileerde bakstenen kroonlijst en getoogde muuropeningen in vlakke omlijsting met oren; volgens bewaarde geveldateringen voornamelijk te situeren in XVIIIc (Pannestraat, nummer 5).

Anderzijds, classicistische pilastergevels vaak met paneelwerk op borstwering (Noordstraat, nummers 9, 53; Vleeshouwersstraat, nummer 16; Grote Markt, nummers 10, 21).

Uitzonderlijk voorkomen van travee-nissen met geblokte penanten (Grote Markt, nummer 25) en van geblokte pilasters (Zuidstraat, nummer 32); laatst genoemden accentueren eerder uitzonderlijk een risaliet (Zwarte Nonnenstraat, nummer 20). Echter, sporadisch gebruik van geblokte hoekbanden voor gevel of risaliet in combinatie met vermelde vensteromlijstingen (XVIIIc) (Pannestraat, nummer 5; Noordstraat, nummers 34-36).

Bewaard XVIII-houtwerk vertoont twee tendenzen. Sluit enerzijds nog aan bij de traditionele kozijnconstructies (XVI d- XVII) van houten kruiskozijnen met kleine roedenverdeling en van kozijndeuren; vensters zonder stijlinvloeden, echter wel nog zeldzaam bewaarde rococo kozijndeur met accoladeboogvormige tussendorpel met schelpmotief, en waaier (Zwarte Nonnenstraat, nummer 7).

Anderzijds, kozijnen met specifiek constructief karakter vervangen door zogenaamde "Franse ramen" of in de muuropening verdiepte langere ramen met meestal behouden kruis- en roedenverdeling (Houtmarkt, nummer 15); ook verdiept deurhoutwerk ter vervanging van de kozijndeur; hierbij verdwijnen zijstijlen, hoven- en onderdorpel in de muuropening. Daarnaast ook overgangstype: in de muuropening verdiepte lange kozijnen echter met nog deels zichtbare zijstijlen, boven- en onderdorpels' (Zwarte Nonnenstraat, nummer 20).

XIX-bebouwing. voornamelijk sobere lijstgevels van baksteen met rechthoekige muuropeningen onder strekse lateien. Voorts enkele neoclassicistische herenhuizen met bepleisterde of gecementeerde lijstgevels (Zuidstraat, nummer 21; Noordstraat, nummer 32) en een zeldzaam voorbeeld van de second-empirestijl (Duinkerkestraat, nummer 18). Enkele bewaarde houten winkelpuien onder meer naar ontwerp van stadsarchitect J. Vinck (Veurne) uit XIXd, met neoclassicistische en neorenaissance elementen (Zuidstraat, nummer 1, Grote Markt, nummer 2). Voornamelijk neogotische Iaat-XIX-architectuur met als meest markante vertegenwoordiger het stationsgebouw (statieplaats nummer 22).

XXa-bebouwing onder meer: wederopbouw na eerste wereldoorlog: imitatieve begeleidingsarchitectuur voornamelijk geïnspireerd op de regionale renaissance-architectuur ujt XVId-XVIIa waaraan vermelde kenmerken ontleend; zelfs variante op de lokale renaissance-architectuur van het Stadhuis (Noordstraat, nummers 16-18). Enkele grosso modo naar oorspronkelijk renaissancepatroon gereconstrueerde gevels (Grote Markt, nummers 30-34). Ook wederopbouw naar oorspronkelijk XVIIIA-patroon met inslag van de Lodewijk XIV-stijl (Grote Markt, nummer 22) naast imitaties ervan. Doorgaans functioneler geïnterpreteerde begane gronden: afzonderlijk behandelde registers overeenkomstig winkelfunctie.

Recentere bebouwing sluit nog aan bij dergelijke "kopiërende" mentaliteit (Grote Markt, nummer 3) of getuigt van de zogenaamd, "gabaritinfill" (Ooststraat, nummer 3).

Zeshoekvormige ring van de voormalige middeleeuwse stadsversterkingen bewaart aan binnenzijde nog enkele tuinmuren; buitenzijde bepaald door architectuur uit XIX en XXA met analoge kenmerken als gelijktijdige bebouwing binnen de oude stadskern, uitgezonderd enkele zeldzame uitingen van modernistische baksteenarchitectuur voornamelijk te situeren in Astridlaan. Groot rijksadministratief centrum in opbouw op hoek van Zuidstraat met Peter Benoitlaan. Niet in de omgeving geïntegreerde sociale verkaveling van de Spreeuwenbergstraat gelegen op Z.W.vestingsbastion van Vaubanversterkingen. Recente, sterke uitbreiding van de bebouwing buiten laatst genoemde versterkingen.

Goed perspectief op stadskern vanaf kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen verstoord door nieuwe W.expresweg (Europalaan); verbreekt enigszins de band tussen stad en platteland.

Voornamelijk, oorspronkelijk omwalde hoeven met losse, witgekalkte bestanddelen van baksteen, in kern opklimmend tot XVIII. Wederopgebouwde hoeven sluiten bij vermelde traditionele regionale hoevebouw aan cf. grosso modo bewaard algemeen volume, losse opstelling, en bouwtrant.

 • S.A.V., oud archief, ongebundelde bouwaanvragen (1775, 1780).
 • DEVLIEGHER L., GOOSSENS M., Vensters in West. Vlaanderen (Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen, 1), Tielt-Bussum, 1980.
 • VROMMAN F., Oude monumenten en gevels, te Veurne (West-Vlaanderen, 11, 5, 1953, pagina's 194-199).

 • Voor straatinleidingen en historische notities werd volgende literatuur geraadpleegd:
 • AMEEUW J., Veurne van vroeger tot nu, Koksijde, 1969.
 • BÉTHUNE J., Les monuments de la ville de Furnes (Bulletin de la Gilde de St. Thomas et de St. Luc, VII, 1871, pagina's 101-144).
 • DALLE D., Gids voor de Westkust, Veurne en het achterland, [De Panne], 1976.
 • DALLE D., Veurne op het einde van de zestiende eeuw (De gidsenkring, XI, 2, 1973,pagina's 2-8; De gidsenkring, XII, 3, [974, pagina's 3-4).
 • DAWYNDT A., Veurne rond "La Belle Epoque" (Heembibliotheek "Bachten de Kupe", nummer 14, 1978).
 • DELESTREZ W., Veurne in oude prentkaarten, Zaltbommel (Nederland), 1972.

 • Facetten van het bouwkundig erfgoed 1. Stadsgezichten Diest-Halle-Kortrijk- Veurne, in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Gent, 1978.
 • DE MEULEMEESTER J., De circulaire versterking en de Warandemote te Veurne (Conspectus, MCMLXXVIII, Archaeologia Belgica, 213, Brussel, 1979, pagina's 152-156).
 • DE MEULEMEESTER J., De circulaire versterking te Veurne (Conspectus, MCMLXXIX, Archaeologia Belgica, 223, Brussel, 1980, pagina's 109-113).
 • DE POTTER F., RONSE E., BORRE P., Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne, 2 dln, Gent, 1873-1875.
 • HINDRYCKX J., Stad Veurne. Geschiedkundige nota's. Monumenten, Charleroi, s.a.
 • PLETTINCK L., Furnes illustré, Veurne, (1898).
 • VAN DE PUTTE F., CARTON C., Chronicon et cartularium abbatiae Sancti Nicolai Furnensis, Ordinis Premonstratensis, et Chronicon Bethaniae seu Domus S. Joseph Furnensis (Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernants I'Histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale, publié par la Société d'Emulation de Bruges I, Chroniques des monastères de Flandres), Brugge, 1849.
 • VANDEVELDE H., Geschiedenis der Veurnsche processie. Van deszelfs oorsprong tot heden, Veurne, 1855.
 • VANNESTE O., THEYS J., Veurne. Een economische studie (Westvlaams Economisch Studiebureau, X), Brugge, 1964.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Relaties

maakt deel uit van Veurne

Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat 's Heerwillems

's Heerwillems (Veurne)

omvat 19de-eeuwse wegkapel

Nieuwpoortkeiweg zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Appelmarkt

Appelmarkt (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Astridlaan

Astridlaan (Veurne)

omvat Bejaardenwoningen van 1951

Veldstraat 1-11, 2-12, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bewesterpoort

Bewesterpoort (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boterweegschaalstraat

Boterweegschaalstraat (Veurne)

omvat Bunker

's Heerwillems zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Calonnegracht

Calonnegracht (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dan. De Haenelaan

Dan. De Haenelaan (Veurne)

omvat Duin-polderovergang Ten Bogaerde

Koksijde (Koksijde), Veurne (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Duinkerkestraat (Veurne)

Duinkerkestraat (Veurne)

omvat Gedenkplaten militaire en burgerlijke doden

Heldenplein zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Handboogstraat

Handboogstraat (Veurne)

omvat Historische stadskern van Veurne

Veurne (Veurne)

omvat Hoeve

Burgweg 1, Veurne (West-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenis

Bieswalplein zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Karel Coggelaan

Karel Coggelaan (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Klaverstraat

Klaverstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Langgestrekte hoeve

Oosthoekstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Lindendreef

Lindendreef (Veurne)

omvat Mitrailleurspost

's Heerwillems zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Molenstraat (Veurne)

Molenstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwpoortstraat

Nieuwpoortstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Nieuwstraat

Nieuwstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Noordstraat

Noordstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ollevierslaan

Ollevierslaan (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ooststraat

Ooststraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oude Beestenmarkt

Oude Beestenmarkt (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Oude Vestingstraat

Oude Vestingstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Pannestraat

Pannestraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Peter Benoitlaan

Peter Benoitlaan (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sint-Denisplaats

Sint-Denisplaats (Veurne)

omvat Sociale woonwijk Zannekinlaan

Berkenlaan, Beukenlaan, Veldstraat, Wilgenlaan, Zannekinlaan (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Sporkijnstraat

Sporkijnstraat (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Statieplaats

Statieplaats (Veurne)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Statiestraat

Statiestraat (Veurne)

omvat Tuinwijk Nieuwstad

Brugse Steenweg 78-206, Feyslaan 1-29, 2-30, Hobelaan 1-45, 2-80 (Veurne)

omvat Vleeshouwersstraat

Vleeshouwersstraat (Veurne)

omvat Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)

omvat Zuidstraat

Zuidstraat (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.