Hooistraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Hooistraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat in het noorden van Desselgem. De straat vertrekt van het kruispunt van de Abdijstraat en de Ter Lindenstraat en loopt in oostelijke richting naar de Dolagestraat. De straatnaam verwijst naar het Hooiland, een groep rentepercelen dichtbij de Leie. Oorspronkelijk de Pontweg genoemd.

Reeds in 1480 is in de omgeving sprake van de "Pontwech", een voetweg van het kruispunt van de Hooi- en Leiestraat naar het goed "Ter Linden" (Ter Lindenstraat nr. 107), die dan verder doorloopt naar de Pontmeers langs de Leie. Weergave van de straat met verspreid gelegen hoevebebouwing op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques. De hoeve op de hoek met de huidige Dolagestraat is zogenaamd het "Leen van Lammertijn" (nr. 86). Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, aangeduid als "de hoy strate". Weergave op de figuratieve kaart van 1675 van een zestal verspreid gelegen hoeves. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de hoy straete" ten westen en als "de groote hoy straete" ten oosten van de huidige Leiestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Oostbergstraet" / Brabanstraet" / "Hoogstraet" / "Leymerschstraet" met als aanduiding "Chemin n° 10" en omschrijving "Chemin de la Ferme Petantie-hof à la Lys". Op de kaart van het Dépôt de la Guerre (1862) wordt op de hoek met de huidige Leiestraat een kapel weergegeven. In 1940 wordt herberg "Het Paleis" op de hoek met de Leiestraat vermeld. Het "Leen van Lammertijn" wordt in 1940 platgebrand, op het kippenhok en het bakhuis na. In 1944 worden de hoevegebouwen volgens het kadaster herbouwd in opdracht van ondernemer Valeer Lemahieu uit Gullegem. De kapel op de hoek met de huidige Leiestraat wordt niet meer weergegeven op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961). Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Hoogstraat herdoopt in Hooistraat.

Landelijke straat met wegdek van betonplaten. Verspreid gelegen bebouwing, onder meer hoevebebouwing en vlaserfgoed. De huidige bebouwing klimt op tot het begin van de 20ste eeuw (nr. 64). Nr. 79, woning met aanpalende vlasschuur; volgens het kadaster wordt de woning met achtergelegen bijgebouw opgetrokken in 1902 door landbouwer Hendrik Baert en laat vlashandelaar Godfried Vanhoutte in 1926 de woning uitbreiden (rechtertravee) en de aanpalende vlasschuur optrekken. Halfvrijstaande woning van vijf traveeën, voorafgegaan door een kasseistrook. Baksteenbouw onder een pannen zadeldak; straatgevel met decoratief baksteenfries op een bepleisterde plint. Getoogde (straatgevel), rechthoekige of rondboogopeningen (zijgevel) onder strek (vernieuwd houtwerk). Aanpalende vlasschuur tegen de linkerzijgevel. Baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat); straatpuntgevel met schuifpoort op hangrail en bakstenen, mijterboogvormige heiligennis met kruisbekroning. Nr. 86/ Dolagestraat, bewaarde landgebouwen van het "Leen van Lammertijn" gelegen op de hoek met de Dolagestraat (oorspronkelijk boerenhuis vervangen door nieuwbouwvilla). De schuur en stal worden volgens het kadaster in 1921 gebouwd en in 1944 herbouwd door ondernemer Valeer Lemahieu uit Gullegem. Bepleisterde en wit beschilderde baksteenbouw op een gepekte plint en onder pannen zadeldaken; rechthoekige poorten en laadluiken onder de dakrand, licht getoogde staldeuren. Nr. 7, dieper gelegen vlasschuur (cf. afbeelding), volgens het kadaster gebouwd in 1951-1952 door zwingelaar Remi Putman. In 1956 wordt het gebouw in het kadaster vermeld als weverij; vlashandelaars Floris en Florent Putman herbestemmen het gebouw in 1956 opnieuw tot vlasschuur en bouwen de uitbreiding onder golfplaten lessenaarsdak tegen de straatgevel. Baksteenbouw onder zadeldak; straatgevel met centrale schuifpoort op hangrail, bakstenen heiligennis met kruisbekroning en twee rechthoekige vensters onder betonnen latei.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1879/79, 1888/30, 1903/7, 1905/9, 1907/9, 1921/4, 1926/34, 1944/8, 1951/25, 1956/26.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Carte figurative vande groote thiende in de prochie van Desselghem, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
  • NOLF M., Waregem binnenste buiten, 12, in De Gavergids, jg. 12, 2005, p. 29.
  • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 100-101, 138.
  • COOREVITS S., DECLERCQ E., Vensters op het Verleden, Erfgoedwandelingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, 2008, p. 47.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Arbeiderswoning

Hooistraat 64, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.