Poelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Poelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten zuidoosten van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Gentseweg en loopt in zuidoostelijke richting naar de Wetstraat. De straat is genoemd naar het Leen Te Poele, dat van 1474 tot circa 1600 in handen was van de familie van de Poele. De straat wordt voorheen "Mullaert straet" genoemd naar een stuk land dat volgens De Flou wordt vermeld in 1570. Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de "Boschstraat" of Bosstraat omgedoopt in Poelstraat.

Op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, en op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, wordt de straat weergegeven als een smalle wegel zonder bebouwing. Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "het mullaert straetjen". Het eerste gedeelte van de straat heeft op de figuratieve kaart van 1764 nog een sterk kronkelend verloop; weergave van twee hoeves aan de oostzijde van de straat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als " Mullaertstraet " met als aanduiding "Chemin n° 14" en omschrijving "Chemin de la chaussée au chemin dit: Straete ten heeden traversant les Bois"; weergave van een viertal hoeves aan de oostzijde van de straat. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt het straatgedeelte bij de Gentseweg rechtgetrokken cf. kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911) en kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961).

Korte straat met wegdek van betonplaten. Sterk verspreid gelegen bebouwing, opklimmend tot het tweede kwart van de 20ste eeuw (nr. 56). Nr. 54, Voormalige, vrijstaande vlasserswoning, volgens het kadaster gebouwd in 1931 door vlaswerker Jules Lobbens. IJzeren toegangshek bevestigd aan betonplaten links van de woning. Baksteenbouw van twee bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak. Straatgevel op gecementeerde plint met decoratief baksteenfries tussen beide bouwlagen. Getoogde of rechthoekige openingen onder alternerend rood- en geelbakstenen strekken. Deels bewaard houtwerk.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1931/27.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1929, Deel IX, kolom 45.
  • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek (deel 2), in De Gaverstreke, jg. 34, 2006, p. 176.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
  • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 201-202.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Vrijstaande dorpswoning met bijgebouwen

Poelstraat 56, Waregem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.