Wetstraat (Desselgem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Desselgem
Straat Wetstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Desselgem. De straat vertrekt van de Kwadestraat en loopt in oostelijke richting naar de grens met Waregem. De straat is genoemd naar de eind 19de-eeuwse herberg "De Wet", gelegen op de hoek met de Kwadestraat (Kwadestraat nr. 69).

Op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, en op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, wordt de straat weergegeven met één hoeve op de hoek met de huidige Waalshoekstraat en één hoeve op de hoek met de huidige Kronkelstraat (nr. 155). Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, wordt het eerste gedeelte van de straat aangeduid als "de straete ten heede" en het tweede gedeelte als "de waelshoeck straete"; weergave op de kaart van 1764 van enkele verspreid gelegen hoeves. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Straet-ten-heeden" met als aanduiding "Chemin n° 15" en omschrijving "Chemin de l'ancien cabaret den Krekel à Waereghem". Op de kaart van het Dépôt de la Guerre (1862) wordt een kapel weergegeven bij het goed "Ter Molenkouter". De bebouwing aan de straat neemt in de loop van de 19de eeuw en in de 20ste eeuw slechts in beperkte mate toe.

Landelijke straat met kronkelend verloop en wegdek van betonplaten. Een gedeelte van de straat loopt langs de Krekelbeek; aan de zuidzijde van de straat, verscheidene brugjes over deze beek. Verspreid gelegen hoevebebouwing opklimmend tot de 18de eeuw (nr. 155). Daarnaast kleinschalige (boeren)arbeiderswoningen uit de 19de eeuw. Nrs. 74-76, eind 18de-eeuwse of begin 19de-eeuwse tweewoonst, gelegen in een bocht van de Wetstraat. Eerste weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834). Bepleisterde en wit beschilderde baksteenbouw onder een doorlopend, pannen zadeldak (nr. 74 op een blauwgrijs beschilderde plint); rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk. Nrs. 3-5/ Kwadestraat nr. 69, éénlaagse woningen volgens het kadaster gebouwd in 1896 door de Kortrijkse nijveraar Karel Vande Venne en de weduwe en kinderen van de Harelbeekse handelaar Alberik Gheysens; verbouwde dubbelhuizen van drie traveeën onder een doorlopend pannen zadeldak (toegevoegde dakkapelen, vernieuwd gevelparement en vernieuwd houtwerk). Aan de straat bevinden zich ook enkele voormalige vlasserswoningen en een vlasschuur uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Nrs. 12-14, gekoppelde woningen, volgens het kadaster gebouwd in 1933 door vlaswerkers Jules en Evarist De Coster. Rode baksteenbouw onder een doorlopend pannen zadeldak; straatgevels met strekse lagen baksteen ter hoogte van de tussendorpels en rechthoekige openingen; nr. 14 met bewaard houtwerk. Nr. 128, woning met aanpalende vlasschuur uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Aangepaste, bakstenen woning, zie uitbreiding met derde travee, vernieuwd dak en houtwerk. Bakstenen vlasschuur met centrale, rechthoekige poort met bovenliggende, bakstenen heiligennis met kruisbekroning.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1900/6, 1933/9.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen (3), in De Gaverstreke, 2007, p. 191.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Desselgem

Desselgem (Waregem)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Wetstraat 155, Waregem (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Wetstraat (Waregem)

Wetstraat (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.